Afdelingslæge i intern medicin: kardiologi ved Hjertesygdomme, Regionshospitalet Viborg, Hospitalsenhed Midt En stilling som afdelingslæge i intern medicin: kardiologi ved Hospitalsenhed Midt med tjeneste ved Regionshospitalet Viborg og Regionshospitalet Skive opslås til besættelse den 1. september 2021 eller efter aftale.

Dette job er udløbet
Om stillingen
Stillingen ønskes besat af en speciallæge i intern medicin: kardiologi eller kardiologi med kvalifikationer i henhold til funktionsbeskrivelsen.Du vil blive en del af en dynamisk afdeling, Hjertesygdomme, der består af 10 overlæger, 3 afdelingslæge, 5 hoveduddannelsesforløb i intern medicin: kardiologi og 4 introduktions læger. Du vil få funktioner i vores Hjertesengeafsnit, Dagklinik, Hjerteklinik og i Akuthospitalet, RH Viborg. Der ønskes en ansøger med bred klinisk erfaring indenfor det kardiologiske område, og en ny kollega der vil indgå i vores faglige fællesskab: ”Vi hjælper hinanden med de opgaver der er på dagen”.Afdelingen kan tilbyde stærke faglige miljøer indenfor ekkokardiografi (TTE og TEE), herunder børne-ekkokardiografi, pacemaker, atrieflimren, hjerterytmemonitorering, synkopeudredning, iskæmiudredning (Hjerte-CT), dyslipidæmi, arvelige hjertesygdomme, AK-behandling (herunder AK-skole), hjertesvigt, hjerterehabilitering og hypertension. Flere af ovenstående funktioner er godkendt i specialeplanen på regionsfunktionsniveau.

Som afdelingslæge kommer du til at indgå i et eller flere teams, hvor vi hele tiden aktivt arbejder for at være patientens foretrukne valg i et integrerende sundhedsvæsen. Vi ønsker, at du skal være en del af vores hjertemedicinske hold, hvor vi sammen fastholder, præger og udvikler vores stærke faglige miljøer.

Hos os får du mulighed for at videreudvikle dine special interesser indenfor afdelingens grenspecialer/funktionsområder og forskning. Hjertesygdomme har en stor og voksende aktivitet indenfor forskning, uddannelse og udvikling, og har du interesserer indenfor disse områder, vil de blive imødekommet.

Du vil komme til at indgå bredt i afdelingens kliniske arbejde samt deltage i undervisnings-, vejlednings-, forsknings- og udviklingsopgaver på lige fod med afdelingens øvrige personale.

Vi ønsker en kollega:

  • med gode personlige egenskaber, et godt humør, lysten til at arbejde sammen om de forskellige opgaver og bidrage til fællesskabet.
  • der virkelig brænder for det hjertemedicinske område, med et højt fagligt niveau og stort engagement der vil være med til at drive den videre udvikling af vores afdeling.
  • der er fleksibel og med gode samarbejdsevner samt evne og lyst til at indgå i afdelingens omfattende tværfaglige og tværsektorielle teamsamarbejde.
  • et ønske om fortsat personlig uddannelse og udvikling.

Der kan rekvireres en stillings- og funktionsbeskrivelse her.

Om Hjertesygdomme
Hjertesygdomme blev pr. 1. januar 2014 en selvstændig afdeling. I vores Hjerteafsnit er der aktuelt 24 sengepladser samt en dagklinik, hvor den direkte modtagelse af akutte kardiologiske patienter på RH Viborg er samlet i henhold til de lokale visitationsretningslinier. Endvidere er der en stor ambulant funktion med en Hjerteklinik i Viborg og en mindre Hjerteklinik i Skive.

Medicinsk Afdeling, som er den nærmeste samarbejdspartner, varetager en række grenspecialiserede funktioner, herunder endokrinologi, gastroenterologi, infektionsmedicin, lungemedicin, nefrologi, reumatologi og dermatologi.

Hjertesygdomme indgår i et tæt og godt samarbejde om de hjertemedicinske problemstillinger, der er hos de patienter, der er indlagt i Akutafdelingen og hele Akuthospitalet Viborg. Akutafdelingen blev selvstændig pr. 1. januar 2014, og modtager visiterede akutte patienter i henhold til de i fællesskab udarbejdede lokale visitationsretningslinier.

Hjertesygdomme er præget af en høj faglighed og aktivitet med et stort fagligt engagement på alle niveauer. Afdelingen varetager uddannelse af yngre læger og medicinstuderende på alle niveauer – et område som alle forventes at indgå positivt og aktivt i.

I Hjertesygdomme var der i 2020 ca. 3.500 indlæggelser og ca. 17.000 ambulante besøg. I afdelingen har vi stor fokus på service-og kvalitetsmål (udredningsret, behandlingsgaranti, epikriser til tiden, FMK mm) og vi arbejder fortløbende med de kliniske databaser til at understøtte vores forbedringsarbejde. I Hjertesygdomme arbejder vi med data-understøttet kvalitet for ad den vej hele tiden at forsøge at give patienterne det bedste tilbud med udredning, diagnostik og behandling.

Den hjertemedicinske funktion på Regionshospitalet Viborg inkluderer ekkokardiografi (TTE og TEE på voksne og børneekko), pacemakerkontroller (bradypacemakere, biventrikulære – og ICD -pacemakere), Holtermonitorering, event, døgn-BT, arbejdstest og vippeleje test. Endvidere foretager Hjertesygdomme Hjerte-CT samt implantation af pacemakere og loop-recordere.

Der er flere specialambulatorier i form af hjertesvigtsklinik, stort AK-ambulatorium med bl.a. oplæring i selvstyret AK-behandling, DVT-klinik, atrieflimrenklinik, hjerterehabilitering, klinik for åndenød, hypertensionsklinik samt klinikker indenfor vores regionsfunktioner vedrørende arvelige hjertesygdomme, børne- og GUCH og dyslipidæmi.

Specialfunktionerne har et udviklende samarbejde med Hjertesygdomme, AUH gennem fastsatte konferencer (børn, iskæmi, arv-og lipid, hjertesvigt og hjerteklapsygdomme). Der afholdes fastlagte konferencer internt (trombose (Klinisk Biokemisk Afd.), nuclear medicin (Klinisk Fysiologisk Afd.), mortalitet-og morbiditet (de involverede afdelinger), dyspnø (Lungemedicinsk Afd.) samt interne arv-og lipid og hjertesvigts konferencer. Endvidere er der dagligt AK-konference i AK-ambulatoriet.

Arbejdet er kendetegnet ved en høj grad af tværfagligt samarbejde i et tværfagligt miljø med mange former for opgavedeling, et godt humør og lysten til hele tiden at arbejde med at kunne gøre tingene bedre og med patienten i centrum. Som noget helt centralt samarbejder vi hele tiden med smidige, sammenhængende og gode patientforløb i Hjertesygdomme, i akuthospitalet RH Viborg og tværsektorielt. Eksempelvis har afdelingen gennem de senere år haft et udviklende samarbejde med Viborg og Skive Sundhedscentre om vores hjerterehabiliteringsforløb – et område vi fortsat arbejder på at videreudvikle.

Hjerteklinik Skive indgår i et tæt samarbejde med funktionerne i Viborg og dækkes af speciallæger udgående fra Viborg med 1-2 læger flere gange ugentligt.

Vagtforhold
Ansøger forventes at deltage i vagtfunktion på Hjertemedicinsk Sengeafsnit, for tiden om aftenen fra kl. 15-21 på hverdage, og fra kl. 8-21 i weekend og helligdage delt mellem afdelingens speciallæger og 5. års hoveduddannelseslæger indenfor specialet. Når en 5. års hoveduddannelseslæge har vagten varetages den kardiologiske beredskabsvagt (vagt uden for tjenestested) af en af Hjertesygdommes speciallæger.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,3 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk.

Om Løn og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Hjertesygdomme.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

  • Ledende overlæge Jens Refsgaard, tlf. 7844 7046
  • Specialeansvarlig overlæge Per Dahl Christensen, tlf. 7844 7044
  • Lægefaglig direktør Claus Brøckner Nielsen, tlf. 7844 1003

Ansøgningsfrist
Ansøgningen skal være os i hænde senest tirsdag d. 9. marts 2021 med dokumentation for uddannelse, tidligere beskæftigelse m.v.

Ansættelsessamtale forventes afholdt tirsdag d. 16. marts 2021 over middag.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.