Overlæge til Akutafdelingen, Regionshospitalet Viborg Akutafdelingen søger en overlæge med tiltrædelse pr. 1. september 2021 eller efter aftale. Stillingen er fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge.

Dette job er udløbet

Om stillingen
Vi har i akutafdelingen en ambition om at fortsætte udviklingen af gode, sikre og effektive akutte patientforløb 24/7/365.
Vi søger derfor en overlæge med relevant speciale/speciallæge i akutmedicin. Du skal have interesse for modtagelse, stabilisering, udredning og initial behandling af den akutte patient, og lyst til at være med til at videreudvikle vores akutafdeling, som i 2019 flyttede ind i nye rammer i det nye akutcenter.

Vi søger en overlæge, som trives i et tæt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde, og som gerne vil fungere som akutlæge for alle hospitalsenhedens specialer. På Akutafdelingen bliver du en del af et tværfagligt team omkring den akutte patient, og du skal derfor have gode kompetencer i samarbejde, da der er mange kontaktflader i Akutafdelingen. Som teamleder har du en særlig opgave med at bidrage til det gode arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Der vil være mulighed for at indgå i organisatoriske og forskningsmæssige udviklingsprojekter.

Akutlæger modtager sammen med sit team egne patienter og superviserer yngre læger. Derudover deltager akutlæger i opfølgning på indlagte patienter. I takt med udvidelse af speciallægestaben er der forventning om, at akutlægerne involveres i flere patientforløb svarende til hele det akutmedicinske fagområde, herunder også skadestuearbejdet.

Alle afdelingens speciallæger forventes at have eller med afdelingens hjælp, at opnå relevant videreuddannelse indenfor akutspecialet, for at opnå et tilstrækkeligt fagligt grundlag for at kunne virke som akutlæge.

Om Akutafdelingen
Akutafdelingen på Regionshospitalet Viborg er en veletableret afdeling, hvortil der aktuelt er fast tilknyttet 14 speciallæger. Det tværfaglige samarbejde er særdeles velfungerende, og i afdelingen vægtes kvalitet og uddannelse højt. Afdelingen har en selvstændig afdelingsledelse og funktionsledere, og der er fokus på en dynamisk og medinddragende ledelsesstruktur.

Udover de tilknyttede akutlæger er der i afdelingen ca. 18 KBU læger, 6 introduktionslæger til Akutmedicin samt hoveduddannelseslæger til Akutmedicin og Almen medicin. En meget stor del af plejepersonalet har stor erfaring, og har gennemført akutuddannelsen eller behandleruddannelsen samt ATCN.

Afdelingen består af to sengeafsnit, skadestuen, akutklinikkerne i Skive og Silkeborg, hospitalsvisitationen, terapiafsnit, og akutsekretariatet. I alt har afdelingen ca. 280 ansatte, der modtager godt 100 akutte patienter om dagen. Du vil som akutlæge kun have funktion på Regionshospitalet Viborg.

Afdelingen modtager langt de fleste af hospitalets akutte patienter. Børn, fødende, psykiatriske- og visiterede hjertepatienter går dog foreløbigt udenom afdelingen.

Vi har et særdeles veletableret samarbejde med primærsektoren og udvikler hele tiden nye initiativer, herunder et projekt hvor akutlægen virtuelt samarbejder med kommunens akutteam, præhospitalet og den praktiserende læge omkring tværsektoriel indsats i eget hjem

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.350 ansatte samt et budget på ca. 2,5 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk.

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed
Midt, Akutafdelingen.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Jacob Stouby Mortensen på tlf. 7844 5111 eller lægefaglig direktør Claus Brøckner Nielsen på tlf. 7844 1003.

Ansøgningsfrist
Din ansøgning indeholdende autorisationsID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk senest den 17. maj 2021.

Ansættelsessamtaler forventes holdt torsdag den 20. maj 2021.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “Søg job”-knappen