Uddannelsesansvarlig Overlæge ved Røntgen og Skanning, Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg Brænder du for uddannelse?

Dette job er udløbet

Ved Diagnostisk Center, Røntgen og Skanning, Regionshospitalet Silkeborg, Hospitalsenhed Midt, har vi fået en ledig stilling som uddannelsesansvarlig overlæge. Stillingen er fuldtid på 37 timer om ugen og er er ledig til besættelse pr. 1. november 2022 eller efter aftale.

Om stillingen
Du skal søge stillingen, hvis du har lyst og interesse til at arbejde med uddannelse, undervisning og supervision af uddannelseslæger. Som UAO får du ansvaret for varetagelsen af de uddannelsesmæssige opgaver, der er tilknyttet funktionen. Herunder at sikre en høj kvalitet af den lægelige videreuddannelse, som skal foregå effektivt og som en integreret del af lægernes daglige kliniske funktion. Du vil få ansvaret for at sikre læringsmiljøet i afdelingen.
Du planlægger og organisere den lægelige videreuddannelse i afdelingen således at love, bekendtgørelser og retningslinjer overholdes.

Diagnostisk Center tilbyder et attraktivt uddannelsesmiljø for uddannelsessøgende læger. Røntgen og Skanning har 1-2 uddannelsessøgende læger i introduktionsuddannelse i radiologi om året. Samt 2 uddannelsessøgende læger i forløb i radiologisk hoveduddannelse.

Stillingen kan kombineres med en bred vifte af subspecialer og dermed skræddersys til dig alt efter dine kompetencer og ønsker.

Afhængigt af din erfaring, vil du i tillæg til de kliniske og forskningsrelaterede opgaver skulle indgå i ledelsesopgaver af lægefaglig og strategisk/organisatorisk karakter ved afdelingen.

Det forventes, at du i lighed med alle de øvrige speciallæger på afdelingen gennemgår vejlederuddannelsen. Derudover vil du have mulighed for at deltage i ledelseskurser.

Stillingen indeholder vagter, som aktuelt kun går til kl. 23 på hverdage som forskudt tjeneste. Lørdage er der tjeneste kl. 08-16 med efterfølgende rådighedsvagt til kl. 23. Søn- og helligdage er der rådighedsvagt kl. 08-23.

Røntgen og Skanning i Diagnostisk Center kan tilbyde dig et unikt arbejdsmiljø med gode muligheder for faglige kontakter såvel nationalt som internationalt.

Vi tror på, at det er vigtigt, at vi har en arbejdsplads, hvor medarbejdere trives og kan arbejde i rigtigt mange år. Hvor arbejdsmiljøet er godt og hvor unødig stress undgås. Vi giver fleksibilitet i arbejdet og mulighed for hjemmearbejdsdage.

Kvalifikationer
Stillingen ønskes besat med en speciallæge i radiologi.

Der lægges vægt på, at du har interesse for uddannelse i alle sammenhænge. Derudover er det vigtigt, at du har lyst til at understøtte det gode arbejdsmiljø. Du skal besidde en høj faglig ekspertise og have lyst at omsætte denne i tværfagligt samarbejde på tværs af afsnit og fagligheder.

Om Diagnostisk Center
Overordnet er Diagnostisk Center karakteriseret ved:

 • Særdeles godt kollegialt miljø.
 • Samling af det medicinske og radiologiske speciale under samme ledelse.
 • Gode interne og eksterne samarbejdsrelationer.
 • Høj (tvær)faglighed.
 • Prioriteret forskningsmiljø (fortrinsvis) omkring kliniske og billeddiagnostiske problemstillinger.

Diagnostisk Center er bygget på fusion af det medicinske og det radiologiske speciale, og det overordnede fokus for centrets arbejde er at skabe hurtige og effektive patientforløb af høj kvalitet, samt konvertere akut indlagte til ambulante forløb og skabe optimale muligheder for sammedagsudredning. I dette indtager radiologerne en helt central rolle. Diagnostisk Center har status af Universitetsklinik for Innovative Patientforløb.

Diagnostisk Center modtager elektive og akutte visiterede medicinske patienter kl. 8-17 på hverdage inden for næsten alle områder af det medicinske speciale. Patienter med kroniske sygdomme har såkaldte fleksible indlæggelser, hvor de kan vurderes og om nødvendigt indlægges døgnet rundt direkte i sengeafdelingen 24/7/365, og det samme kan patienter med alvorlig sygdomme (åbne indlæggelser).

 • Diagnostisk Center har regionsfunktion i idrætsmedicin og i reumatologi, (idrætsklinikken er en af landets største). Regionsrygcenter Midt er placeret i Silkeborg og består af Medicinsk Enhed, Kirurgisk Enhed og dækker det meste af Region Midtjylland fraset de højt specialiserede rygoperationer.
 • Der er en betydelig, hovedsagelig klinisk forskningsindsats inkl. billeddiagnostik, og der er i Diagnostisk Center ansat forskningsansvarlig sygeplejerske, forskningsansvarlig MR-fysiker, forskningsansvarlig kiropraktor, forskningsleder af universitetsklinikken og flere forskningsansvarlige overlæger. Endvidere er der ansat 4 professorer og 1 adjungeret professor i innovative patientforløb og en i AI.
 • I Røntgen og Skanning udføres MR-skanninger, CT-skanninger, ultralydsskanninger og konventionel røntgen. Der er specielt fokus på undersøgelser af reumatologiske patienter samt udredning for okkult cancer (udredning af mulig alvorlig sygdom, MAS). Der udføres ca. 92.000 undersøgelser årligt fordelt på ca. 13.500 MR-skanninger, ca. 19.000 CT-skanninger, godt 14.500 UL-skanninger og knap 45.000 konventionelle røntgenundersøgelser.
 • Vi har stort fokus på en god billedkvalitet og afdelingen råder bl.a. over 3 CT-skannere hvoraf én er installeret på Hammel Neurocenter. MR-afsnittet råder over 3 skannere: Siemens Skyra 3T, Siemens AvantoFit 1,5T og endnu en tunnelskanner er under installation.
 • Vi har stort fokus på uddannelse af bl.a. yngre læger. Diagnostisk Center er to gange kåret til landets bedste uddannelsesafdeling inden for samtlige specialer, og ved sidste inspektorbesøg i Røntgen og Skanning konkluderede inspektorerne: ”Vi har besøgt en dynamisk afdeling med et meget godt og positivt uddannelsesmiljø.”

Røntgen og Skanning er centreret omkring de kliniske samarbejdsflader, således at man indgår i teams og arbejder med flere modaliteter i forhold til de klinikere, som er ens hovedsamarbejdspartnere. Røntgen og Skanning er karakteriseret ved det fokus, der er på det kliniske samarbejde og på den kliniske opgave, man bør løfte som radiolog. Der er bl.a. et tæt samarbejde med:

 • Idrætsklinik, Center for Planlagt Kirurgi – fx MR-skanninger af skulder, knæ, fodled samt ultralydsvejledte blokader i samarbejde med bl.a. hoftesektoren.
 • Klinik for Gigt- og Bindevævssygdomme, Diagnostisk Center – bl.a. en “Ja/Nej-klinik” kaldet ”Open Access” til accelereret udredning for RA.
 • Regional Rygklinik inkl. Forskningsenhed for Sygemeldte, Diagnostisk Center – særligt MR-skanninger af rygge.
 • Klinik for Medicinsk Udredning – med henblik på udredning af mulig alvorlig sygdom (okkult cancer).
 • Klinik for Lungesygdomme – tæt samarbejde om kræftpakkeforløb med stort volumen af CT og ultralydsvejledte lungebiopsier.
 • Klinik for Mave- og Tarmsygdomme – fx CT-kolografi og MR-tyndtarm, MR-pancreas, MR-hepar.
 • Klinik for Diabetes, Knogle- og Hormonsygdomme – fx ultralydsvejledt thyreoideabiopsi, kvantificering af osteoporose på røntgen af columna.
 • Hjerteklinik – CT-KAG, MR-hjerte, CT- og MR-aorta samt etablering af “Ja/Nej-klinik” for DVT.
 • Hammel Neurocenter – forskningsprojekter med fMRI på hjerneskadede, CT- og MR-skanninger af CNS. Der er placeret en GE CT-skanner på matriklen, og der er 2-3 dage om ugen en radiolog på matriklen.

Desuden arbejdes der sammen med Røntgen og Skanning på Regionshospitalet i Viborg, så vi sikrer bedst mulig udnyttelse af de radiologiske kompetencer og den radiologiske kapacitet.

I Røntgen og Skannings lægestab er der ud over den ledende overlæge normeret 10 overlæger, 1 afdelingslæge og yngre læger i HU-forløb og introduktionsstillinger.

Regionshospitalet Silkeborg har landets næsthøjeste medarbejdertilfredshed blandt samtlige sygehuse i landet. Diagnostisk Center ledes af to ledende overlæger og en oversygeplejerske.

Om Hospitalsenhed Midt 
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk.

Ansættelse og organisatorisk placering 
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker i Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Diagnostisk Center.
Den uddannelsesansvarlige overlæge referer til cheflægen.

Yderligere information
Yderligere oplysninger om stillingen og afdelingen kan fås ved henvendelse til:

Cheflæge Nikolai Hoffmann-Petersen, tlf. 29464510
Ledende overlæge Niels Bang, tlf. 7841 7571

Ansøgningsfrist
Ansøgningen skal være os i hænde elektronisk senest 21. august med dokumentation for uddannelse, specialuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v. samt udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland.

Ansættelsessamtale forventes afholdt den 13. september.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.