Reservelæge søges til en vagtfri stilling i voksenteamet, Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Region Midt En etårig stilling, hvoraf det første halve år er vagtfri, er ledig til besættelse i voksenambulatoriet på Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser (PKS) pr. 1. oktober 2019 eller snarest derefter.

Dette job er udløbet

Stillingen kan søges af læger med ønske om eller uddannelse i psykiatri, børne- og ungdomspsykiatri, almen medicin eller intern medicin.

Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser (PKS)
PKS varetager sammen med Sengeafsnit 3 for Spiseforstyrrelser på AUHP den hospitalsbaserede tværfaglige psykiatriske behandling af spiseforstyrrelser i hele Region Midtjylland – uanset alder. Afsnittet varetager undersøgelse og behandling på hovedfunktions-, regionsfunktions- og højtspecialiseret niveau.
PKS har på AUHP i Skejby et ambulatorium for voksne patienter, et daghospital samt et børne- og ungeambulatorium. I Herning er der et ambulatorium og et daghospital. Der er løbende ca. 500 patienter i behandling.

Der er ansat følgende faggrupper: Læge, sygeplejerske, psykolog, socialrådgiver, fysioterapeut og diætist, svarende til i alt 48 fuldtidsstillinger.

Der er gode muligheder for supervision og faglig udvikling både internt og i relation til de øvrige kolleger i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling. Dagligdagen bærer præg af høj grad af faglighed, engagement og godt arbejdsmiljø.

Reservelægen / 1. reservelægen skal indgå i voksenteamet i Skejby. I voksenteamet er der aktuelt iværksat udviklingsprojekterne MANTRA (The Maudsley Model of Anorexia Treatment for Adults) og SALA (Styrket indsats i behandlingen af alvorligt og langtidssyge anoreksipatienter). MANTRA er en ny manualiseret måde  at behandle voksne anoreksipatienter på, som er udviklet på Maudsley Hospital i London. SALA er et 3-årigt satspuljeprojekt med henblik på forbedring af behandlingen af voksne langtidssyge anoreksipatienter. Der er i den forbindelse planlagt en omfattende kompetenceudvikling af voksenteamets ansatte.

Der tilbydes ugentlig supervision ved godkendt supervisor af psykoterapeutiske forløb. Der er således mulighed for at få en del af elementerne i grunduddannelsen i psykoterapi, hvis ansøgeren har behov herfor. Alternativt giver ansættelse i stillingen, rigtig gode muligheder for at opkvalificere psykoterapeutiske færdigheder både med hensyn til individuel psykoterapi og gruppeterapi. Der vil også være mulighed for at indgå i PKS’ forskningsaktivi­teter med henblik på eventuel udarbejdelse af selvstændigt ph.d. projekt. Arbejdet med patienter med spiseforstyrrelser giver også mulighed for at vedligeholde og udvikle kompetencer som medicinsk specialist.

Vi kan tilbyde

  • En spændende og udfordrende stilling blandt dygtige kolleger i et tværfagligt miljø
  • Et godt arbejdsmiljø
  • Gode muligheder for at deltage i efteruddannelseskurser
  • Godt kollegialt sammenhold
  • Mulighed for fleksibilitet og selvstændighed med hensyn til opgaveplanlægning
  • Gode muligheder for at indgå i forskningsprojekter.

Ansøgers kvalifikationer

  • Ansøger skal have ønske om eller uddannelse i psykiatri, børne- og ungdomspsykiatri, almen medicin eller intern medicin
  • Ansøger skal besidde overblik og gode samarbejdsevner, samt lyst og evne til at arbejde i en tværfaglig medarbejdergruppe. Ansøger skal have interesse for spiseforstyrrelser, herunder den medicinske, ernæringsrehabiliterende og psykoterapeutiske behandling

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomsten indgået mellem Danske Regioner og Yngre Læger.

Yderligere oplysninger
Afdelingssygeplejerske Malene Coulthard tlf. 2920 8513, mail: Malene.Coulthard@rm.dk.
Overlæge Peter Ramsing, tlf. 4010 7543, mail: petrai@rm.dk

Ansøgningsfrist: 15. september 2019.

Ansættelsessamtaler: forventes afholdt uge 38 eller 39.

BUA er en afdeling under Psykiatri og Social og varetager en tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt også voksne med spiseforstyrrelser. I udredningen og behandlingen inddrager vi patientens familie og netværk og samarbejder med andre hospitalsafdelinger samt kommunerne i regionen.
Vores personale samarbejder på tværs af enheder og matrikler. I alt består BUA af 7 enheder fordelt i Skejby, Viborg og Herning. Den overvejende del af vores behandling sker ambulant. 
De 4 hovedområder vi dækker er: Småbørn, skolebørn, unge samt Psykiatrisk Klinik for  
Spiseforstyrrelser og sengeafdeling 3 for Spiseforstyrrelser. Størstedelen af personalet udgøres af professionelle behandlere, såsom læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Årligt startes ca. 4000 nye patientforløb, og der er kontakt med 6300 unikke cpr.nr. Afdelingen har et bruttobudget på 267 mio. kr. og har 562 medarbejdere.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.