Reservelæge i COVID senfølgeklinik ved Infektionssygdomme, Aarhus Universitetshospital To 1-årig stillinger som reservelæge (uklassificeret) ved Infektionssygdomme, Aarhus Universitetshospital opslås til besættelse 1. august 2021 eller snarest herefter. Stillingerne er på 37 timer pr. uge.

Dette job er udløbet

Er du interesseret i at indgå i et aktivt team, der udreder patienter med senfølger efter COVID, og har mod på at forske i årsagssammenhænge mellem symptomer og fund ved specialiseret udredning? Så send din ansøgning nu!

Stillingsbeskrivelse
Reservelæge ved Infektionssygdomme, Aarhus Universitetshospital

Organisatorisk placering
Reservelægen refererer til overlægen ved senfølgeklinikken vedrørende lægefaglige problemstillinger og i øvrigt til afdelingsledelsen.

Vagtforpligtelse
Stillingen har primært dagtjeneste, men kan i perioder inkludere arbejdstider til 18.00 samt tjeneste i weekenden. Der er p.t. ikke formaliseret vagtforpligtelse forbundet med stillingen.

Undervisning/uddannelse
Afdelingen har en uddannelseskultur, hvor enhver ansat er forpligtet til at deltage aktivt i uddannelsen af både læger og andre sundhedsfaglige personalegrupper.

Afdelingen
Infektionssygdomme modtager patienter med feber, smitsomme sygdomme samt immundefekt til diagnostik, behandling og sekundær forebyggelse.

Infektionsmedicinsk sengeafsnit er normeret til 22 senge og har en tilknyttet ambulant funktion i Infektionsklinikken

Den lægelige normering i den kliniske del af afdelingen omfatter en ledende overlæge/professor, fem kliniske overlæger, syv afdelingslæger, seks uddannelsessøgende læger i HU-forløb, tre introduktionsstillinger, to stillinger i dermatologisk sideuddannelse samt tre basislæger. Der er til afdelingen knyttet et forskningsafsnit med en række forskere, der hovedsageligt er ansat af universitets- og fondsmidler.

Senfølgeklinikken COVID
Klinikken er etableret mhp. at håndtere patienter, der oplever senfølger efter COVID-infektion. Den er etableret i regi af infektionssygdomme og der er etableret tværfagligt samarbejde mhp. udredning og diagnosticering af denne komplekse patientgruppe.

Klinikken forventes at se ca. 800 patienter i 2021. Populationens symptomer og forventninger var ved opstart ikke klarlagt, siden er der systematisk indhentet data omkring symptomer og fund ved undersøgelsen, der kan have betydning for forløb og prognose. Det er målet at klinikken organiseres med daglig drift, hvor der indhentes systematisk viden om fund ved undersøgelser og at der etableres mulighed for inklusion af patienter til forskningsprojekter. Der er planlagt en del projekter både i infektionssygdomme og i andre samarbejdende specialer. Der søges om midler til gennemførelse af disse.

Organisation
Senfølgelinikken er organiseret som del af Infektionsklinikken. I teamet indgår to speciallæger, to reservelæger, to sygeplejersker og 1 sekretær (normeringen indgår som del af den samlede sekretærgruppe). Det forventes, at der ses 20-25 nye patienter/uge ved reservelæge og at disse patienter følges op ved speciallæge.

Stillingens forudsætninger
Du skal have gennemført KBU samt skal have interesse for tværfagligt samarbejde og udvikling/forskning.

Teamet har til opgave at indhente systematisk viden mhp. kvalitetsudvikling og forskning, og det forventes at du aktivt deltager i inklusion til de igangværende projekter. Der vil være mulighed for forskningstid mhp. projekt – eksempelvis præ-ph.d.-projekt.

Funktioner og opgaver
Stillingen ønskes besat med en reservelæge, der har gennemført KBU og som viser interesse inden for udredning og behandling af den komplicerede infektionsmedicinske patient med senfølger efter COVID.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation.

Yderligere oplysninger om stillingen kan i uge 28, 2021 indhentes hos overlæge Berit Schiøttz-Christensen, Klinik for Senfølger COVID-19, på 4046 0889 eller BERSCH@rm.dk og i uge 29, 2021 hos uddannelsesansvarlig overlæge Hanne Arildsen på 4045 9748 eller hannaril@rm.dk.

Ansøgning og CV samt andre relevante bilag indeholdende oplysninger om uddannelse, undervisningserfaring, videnskabelig indsats m.v. stiles til ledende overlæge professor Lars Østergaard.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 30, 2021.

Søg stillingen via “Søg job”-knappen

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.