Overlæge til Klinik for Lindrende Behandling ved Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt En stilling som overlæge ved Hospitalsenhed Midt, Klinik for Lindrende Behandling, Diagnostisk Center, er ledig til besættelse pr. 1. december 2019 eller efter aftale. Stillingen er en deltidsstilling på 30 timer pr. uge.

Dette job er udløbet

Klinik for Lindrende Behandling (KLB) hører under Diagnostisk Center og består af 2 teams. Det ene team har kontor på Regionshospitalet Silkeborg, og det andet team har hovedkontor på Regionshospitalet Viborg, og satellitkontor på Regionshospitalet Skive.
Derudover har man som læge i KLB, også funktion på Hospice Limfjord.
Tværfaglighed er omdrejningspunktet.

Dine opgaver:

 • Varetage specialiseret palliativ behandling i KLB
 • Sammen med de øvrige læger i klinikken, varetage den lægelige behandling på Hospice Limfjord
 • Rådgivning og tilsyn på indlagte patienter
 • Medvirke til den faglige udvikling i KLB og på Hospice Limfjord
 • Varetage undervisning af lægefaglige kolleger og andre faggrupper
 • Deltagelse i evt. forskningsmæssige projekter

Dine kvalifikationer:

 • Speciallægeuddannelse i relevant speciale
 • Gerne uddannelse som fagområdespecialist, men ikke noget krav
 • Klinisk erfaring og kompetencer indenfor smertebehandling og anden lindrende behandling
 • Har gode samarbejdsevner og ser styrken og vigtigheden i det tværfaglige samarbejde, og vil medvike til en kontinuerlig udvikling af denne
 • Evner at møde patienterne, der hvor de er, eget hjem, på plejehjem, på
  sygehusafdelinger eller på Hospice, og som i høj grad er i stand til at se patienternes behov ud fra en tværfaglig vinkel
 • Undervisningserfaring
 • Fagligt engagement
 • God til at samarbejde
 • Gode kommunikative evner og med en humoristisk sans.

Vi kan tilbyde dig:

 • at medvirke til at skabe og udvikle gode fleksible patientforløb i livets sidste faser
 • at medvirke i en kontinuerlig udvikling af Klinik for Lindrende Behandling, hvor
  ambitionsniveauet er højt
 • at indgå i et spændende tværfagligt fællesskab i KLB og på Hospice Limfjord
 • medvirke til at fremme synligheden af det palliative fagområde på såvel sygehuse som i primærsektor
 • at varetage og udvikle en undervisningsmæssig funktion indenfor palliation både overfor primær og sekundær sektor
 • at efteruddanne dig inden for det palliative speciale

Der kan rekvireres en stillings- og funktionsbeskrivelse her.

Arbejdstid
Der arbejdes primært på ugens hverdage i dagtid.
Det vil være muligt at deltage i den regionale beredskabsvagt indenfor palliation i
Region Midtjylland.

Ansættelsesforhold
Du vil være ansat i Diagnostisk Center med hovedarbejdssted i Viborg/Skive teamet, eller efter nærmere aftale.
Derudover vil du have funktion på Hospice Limfjord.
I det daglige arbejde vil du referere til den fagligt ansvarlige overlæge i teamet.

Om Klinik for Lindrende Behandling
KLB ved Hospitalsenheden Midt, hører under Diagnostisk Center.
KLB varetager den specialiserede palliative behandling i Hospitalsenhed Midts optageområde.

Klinikken består af to teams. Det ene team har kontor på Regionshospitalet Silkeborg, og varetager specialiseret palliativ behandling for patienter bosiddende i Silkeborg kommune, og det andet team har hovedkontor på Regionshospitalet Viborg, med satellitkontor på Regionshospitalet Skive, og varetager specialiseret palliativ behandling for patienter bosiddende i Viborg og Skive kommuner.
Den daglig ledelse af klinikken varetages af den fagligt ansvarlige overlæge og afdelingssygeplejersken.

Udover læger er der i KLB også tilknyttet sygeplejersker, psykologer, fysioterapeut, socialrådgiverer, sekretærer og præster.

Palliation er et målrettet indsatsområde både nationalt og regionalt. Det er et speciale i
udvikling, og der er gode muligheder for at påvirke feltet bredt, samt initiere og deltage i
forsknings – og udviklingsarbejde.

Om Diagnostisk Center
Diagnostisk Center er et udviklingscenter, der har til opgave at udvikle
hensigtsmæssige patientforløb og samarbejde på tværs af specialer og sektorer. I
Diagnostisk Center er alle de 9 medicinske specialer og radiologien samlet, og der er
ansat onkolog, immunolog og socialmediciner. Diagnostisk Center har status af
Universitetsklinik i Innovative Patientforløb. Diagnostisk Center er flere gange kåret til
landes bedste uddannelsesafdeling, lige som Regionshospital Silkeborg er
kendetegnet ved sit gode kollegiale miljø, hvor centret har fået nogle af landets bedste
medarbejder- og patienttilfredshedsundersøgelser.
Samarbejdsevner, kollegiale og sociale kompetencer – og gerne godt humør –
prioriteres derfor meget højt.
Se nærmere om Diagnostisk Center på www.hospitalsenhedmidt.dk/afdelinger-ogcentre/
diagnostisk-center

Om Hospice Limfjord
Hospice Limfjord er en selvejende enhed som tilbyder behandling til patienter med
komplekse palliative problemstillinger, som har behov for indlæggelse.
Der er i Danmark frit sygehusvalg, også til Hospice, hvorfor Hospice Limfjord modtager
patienter fra mange forskellige steder, dog meste fra kommunerne omkring Skive.
Hospice Limfjorden har 12 sengepladser med en tværfaglig personalegruppe med
sygeplejerske, præst, psykolog, socialrådgiver, sekretær, kok, køkken- og serviceassistenter og en pedel.

Se nærmere om Hospice Limfjord på www.hospicelimfjord.dk

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalerne Viborg, Silkeborg, Hammel
Neurocenter og Skive og har ca. 4.200 medarbejdere samt et budget på 2,3 mia. kr.
årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig
profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest
specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af
personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel
ansættelse.

Ansættelsen sker i Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed
Midt, Diagnostisk Center.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

 • Faglig ansvarlig overlæge Peter Haahr tlf. 7841 6556
 • Ledende overlæge Ulrich Fredberg, tlf. 7841 7800

Ansøgningen skal være os i hænde elektronisk senest den 27. oktober 2019 med
dokumentation for uddannelse, specialuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v. samt
udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som
speciallæge i Region Midtjylland.

Ansættelsessamtale forventes afholdt mandag d. 11.november 2019

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.