Afdelingslæge i reumatologi til Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt En stilling som afdelingslæge i reumatologi ved Hospitalsenhed Midt, Diagnostisk Center, Universitetsklinik for Innovative Patientforløb, Regionshospitalet Silkeborg, er ledig til besættelse pr. 1. december 2020 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Stillingen kan søges af speciallæger i intern medicin: reumatologi.

Om stillingen
Afdelingslægen vil indgå i afdelingens reumatologiske team med høj grad af mulighed for at varetage og udvikle nogle af de funktioner, der har speciel interesse.

Afhængig af ansøgerens erfaring og kvalifikationer vil denne i tillæg til de kliniske og eventuelt forskningsrelaterede opgaver indgå i opgaver af lægefaglig og strategisk/organisatorisk karakter ved afdelingen.

Det forventes, at afdelingslægen, i lighed med alle de øvrige afdelingslæger i afdelingen, gennemgår vejlederuddannelsen, og der er mulighed for at deltage i ledelseskurser.

Afdelingslægen skal varetage bagvagter i intern medicin.

Afdelingslægen skal sammen med afdelingens øvrige speciallæger deltage i stuegang på sengeafsnittet, Medicinsk Sengeafsnit M1, med særlig fokus på intern medicinske patienter.

Afdelingen dækker reumatologisk ambulatorium i Viborg 2 dage ugentligt, hvor afdelingslægen på lige fod med de andre speciallæger i reumatologi skal dække denne funktion.

Kvalifikationer
Stillingen skal besættes af en speciallæge i intern medicin: Reumatologi. Det er et krav, at afdelingslægen har en diplomuddannelse i idrætsmedicin samt idrætsmedicinsk erfaring.

Afdelingslægen skal have erfaring inden for stuegang og vagt i intern medicin.

Der lægges vægt på høj faglig ekspertise, initiativ, lyst til tværfagligt samarbejde, uddannelse af yngre læger, sygeplejersker og andet personale, loyalitet og vilje til at uddelegere ansvar.

Afdelingen har et unikt samarbejdsarbejdsmiljø, som er en af hjørnestenene i Diagnostisk Centers innovationsevne, hvorfor evnen til socialt/kollegialt at indgå i samarbejdet vægtes meget højt.

Faglige kvalifikationer (evt inkl forskningskompetencer) er ønskelige, men der vil være mulighed for at får en supplerende efteruddannelse heri, hvis de rette kompetencer ikke foreligger ved ansættelsen.

Det forventes, at ansøgeren mestrer dialogen med brugere, samarbejdspartnere og kolleger. Der vil tillige blive lagt vægt på, at ansøgerne har evner samt interesse for at arbejde for hospitalets/afdelingens mål og strategier og skabe opmærksomhed i forhold til de nye strategiske interesseområder.

Afdelingen kan tilbyde et ligeværdigt samarbejde med gode muligheder for faglige kontakter, såvel nationalt som internationalt i form af møder og kurser.

Der kan rekvireres en stillingsbeskrivelse her.

Om afdelingen
Diagnostisk Center karakteriseret ved:

  • Et godt kollegialt miljø
  • Innovativt miljø
  • Samling af 9 medicinske specialer og radiologi under samme ledelse (hæmatologi er i øjeblikket vakant)
  • Gode interne og eksterne samarbejdsrelationer
  • Høj (tvær-)faglighed
  • Prioriteret forskningsmiljø (primært) omkring kliniske problemstillinger
  • Høj produktion

Regionshospitalet Silkeborg er udnævnt til et udviklingshospital i Region Midtjylland, der skal udvikle ”fremtidens og de praktiserende lægers hospital” med fokus på hensigtsmæssige patientforløb på tværs af faggrænser og sektorer samt konvertere akutte indlæggelser til ambulante forløb.

Regionshospitalet Silkeborg består af to centre: Center for Planlagt kirurgi (sammenslutning af anæstesiologi og ortopædkirurgi) og Diagnostisk Center (medicin og radiologi).

Diagnostisk Center er bygget på sammenslutningen af det medicinske og det radiologiske speciale, og det overordnede fokus for centrets arbejde er at skabe hurtige og effektive patientforløb af høj kvalitet.

Diagnostisk Center modtager elektive og akutte visiterede medicinske patienter hverdage kl. 8-17 inden for næsten alle områder af det medicinske speciale samt kroniske medicinske patienter med opblussen i deres kroniske sygdom døgnet rundt alle ugens dage (”fleksible indlæggelser”). Desuden modtages patienter med åbne indlæggelser døgnet rundt.

Diagnostisk Center har alle 9 medicinske specialer repræsenteret: kardiologi, reumatologi, endokrinologi, lungemedicin, gastroenterologi inkl. hepatologi, infektionsmedicin, nefrologi, geriatri samt socialmedicin og klinisk immunologi (hæmatologi er i øjeblikket vakant). Der er ca. 4.000 akutte medicinske indlæggelser og ca. 70.000 ambulante kontroller.

Diagnostisk Center er Universitetsklinik under Aarhus Universitet for Innovative Patientforløb, og der er ansat en professor og tilknyttet en adjungeret professor i Innovative Patientforløb. Derudover er der 2 deltidsansatte professorer og en adjungeret professor.

Der er endvidere undervisning af medicinstuderende, KBU-læger, introduktionslæger og læger ansat i hoveduddannelser inden for kardiologi, lungemedicin, endokrinologi, gastroenterologi, arbejdsmedicin, reumatologi, farmakologi og almen praksis samt radiologi.

I Diagnostisk Center er der mellemvagt i tilstedeværelsesvagt døgnet rundt samt et for- og bagvagtslag med tilstedeværelsesvagt med efterfølgende tilkaldevagt fra hjemmet. Der er endvidere et døgndækket kardiologisk vagtlag med tilkald (30 min). Anæstesiologiske overlæger har tilstedeværelsesvagt døgnet rundt.

  • Den reumatologiske funktion er kendetegnet ved et velfungerede og udviklingsminded team af reumatologiske speciallæger, specialesygeplejersker der har selvstændige lægesuperviserede ambulatorier. Reumatologien er i Region Midt samlet i 2 centre i Århus og Diagnostisk Center i Silkeborg, der har regionsfunktion i reumatologi inkl. idrætsmedicin.
  • Der er en stor primært klinisk forskningsaktivitet med forskningsansvarlige overlæger (reumatologi og idrætsmedicin) og forskningsansvarlig sygeplejerske (phd).

Ledelsesforhold
Diagnostisk Center ledes af to ledende overlæger og en oversygeplejerske.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Regionshospitalet Lemvig og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 medarbejdere samt et budget på 2,3 mia. kr. årligt.

De fem regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Ansættelse og organisatorisk placering
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker i Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed
Midt, Diagnostisk Center.

Yderligere information
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Konstitueret ledende overlæge Mikkel Gjesing Callsen, tlf. 7841 7800
Overlæge Mette Yde Matthiesen tlf. 7841 7823

Ansøgningsfrist
Ansøgningen skal være os i hænde elektronisk senest den 14. august 2020 med
dokumentation for uddannelse, specialuddannelse samt tidligere beskæftigelse m.v.

Ansættelsessamtale forventes afholdt onsdag d. 19. august.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale