Psykolog til Psykiatrisk Klinik for Skolebørn, team 1 ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA), Viborg Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling søger en klinisk psykolog 37 timer i en fast stilling aktuelt med funktion ved Psykiatrisk Klinik for Skolebørn, team 1, Viborg med start den 1. maj 2020.

Dette job er udløbet

BUA udgøres af i alt 7 kliniske afsnit, der tilsammen varetager den hospitalsbaserede udredning og behandling af børn og unge med psykiske forstyrrelser og sygdomme i Region Midt. De 7 afsnit er fordelt på 3 matrikler beliggende i Herning, Viborg og Skejby. Nogle afsnit dækker flere matrikler. Herudover er der et forskningsafsnit.

I børne- og ungdomspsykiatrien arbejdes tværfagligt i teams med læger, psykologer, sygeplejersker, pædagoger og socialrådgivere. Udredning foregår ved samtaler, interviews, observation og lægelige og psykologiske undersøgelser. Behandling foregår ved vejledning, psykoedukation, psykoterapi og medikamentel behandling. Der er et tæt samarbejde med patienternes private og offentlige netværk.

Stillingen er som udgangspunkt knyttet til BUA Team 1 for Skolebørnspsykiatri – Viborg/Skejby, med funktion i Viborg.

Psykiatrisk Klinik for Skolebørn, Team 1 er et alment afsnit for skolebørn.
Afsnittet består af 4 enheder: et sengeafsnit og et ambulatorium i Viborg og et sengeafsnit og et ambulatorium i Skejby. Stillingen er aktuelt tilknyttet enheden i Viborg og psykologen vil blive tilknyttet enten sengeafsnittet eller ambulatoriet afhængigt af afsnittets behov og ansøgers kompetencer og interesse.

Afsnittet varetager undersøgelse og behandling af børn mellem 7-13 år med blandede børnepsykiatriske lidelser, herunder børn med autismespektrumforstyrrelser, affektive lidelser, psykose og angstlidelser samt opmærksomhedsforstyrrelser. Der er oftest tale om børn med komplekse vanskeligheder og en høj grad af komorbiditet. Undersøgelse og behandling kan foregå ambulant eller under indlæggelse.

I Viborg varetages udredning og behandling på hovedfunktionsniveau.
I Skejby varetages endvidere udredning og behandling på regions- og højt specialiseret funktionsniveau

I det ambulante arbejde er psykologen en del af et tværfagligt udredningsteam, der varetager ambulant udredning og behandling. Opgaverne består bl.a. af psykologiske undersøgelser, afklarende eller subakutte vurderinger, anamneseoptagelser, samtaler med barn og forældre, tværfaglige diagnostiske konferencer, netværksmøder og individuel og/eller familieterapi samt udfærdigelser af udtalelser og epikriser. Desuden kan psykologen varetage supervisionsopgaver i fht. egen og andre faggrupper.

I sengeafsnittet er psykologen en del af et lille behandlerteam med 2 andre psykologer samt en speciallæge. Teamet har et tæt samarbejde med det miljøterapeutiske personale, samt den interne skole. Psykologerne har sagsansvar for de indlagte børn, herunder for at sikre fremdriften af forløbet, gennemførelse af psykologiske undersøgelser, afholdelse af forældresamtaler herunder anamneseoptagelse, afholdelse af tværfaglige diagnostiske konferencer, løbende samarbejde og sparring med miljøpersonalet samt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. Her har vi særligt fokus på ved udskrivelsen at skabe gode overgange til barnets hjemmeliv i tæt samarbejde med det kommunale netværk.

Kvalifikationer
Vi søger en psykolog, som har erfaring i udredning og behandling af børn tilhørende afsnittets målgruppe, herunder erfaring med psykologiske undersøgelser og terapeutisk behandling.

Vi forventer, at du evner at arbejde selvstændigt og i højt arbejdstempo og samtidig bevare overblikket. Vi forventer også, at du indgår i et konstruktivt samarbejde om opgaveløsning med kollegaer indenfor egen faggruppe og tværfagligt med læger, sygeplejersker, pædagoger og socialrådgiver.

Vi kan tilbyde

  • En fagligt udfordrende og spændende stilling i et godt arbejdsmiljø
  • Mulighed for individuel og gruppesupervision
  • Tilknytning til tværfagligt team
  • Tilknytning til monofaglig gruppe

Yderligere oplysninger fås hos afsnitsledende overlæge Merete Juul Sørensen tlf. 2162 1301 eller afdelingssygeplejerske Kirsten Nøhr tlf.: 2029 1919

Du kan læse mere om Børne- & Ungdomspsykiatrisk Afdeling på vores hjemmeside: www.bua.rm.dk.

Ansøgningsfrist: den 4. marts 2020
Ansættelsessamtaler vil foregå i uge 11

Du kan alene søge jobbet ved at klikke på ”Send ansøgning” eller lign. link. Vedhæft din ansøgning med oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse (CV) og evt. gældende autorisationsbevis. De vedhæftede filer skal være i pdf– eller word-format.

Om Børne og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)
BUA er en afdeling under Psykiatri og Social i Region Midt. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen.

BUA består af 7 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Herning samt en forskningsenhed og et lægesekretærafsnit i Skejby. Den overvejende del af behandling sker ambulant. BUA dækker fire hovedområde er: Småbørn, skolebørn, unge samt Center for Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtager årligt 4.500 eksterne henvisninger (2019) og der er kontakt med 8.784 unikke cpr.nr.(2019) Centeret har et nettobudget på 282,3 mio. kr. (2019) og 522 årsværk fordelt på 632 medarbejdere (2019).

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.