Praksiskonsulenter, deltid, Sjællands Universitetshospital, Køge eller Roskilde

Dette job er udløbet

2 – 3 stillinger som praksiskonsulenter til Sjællands Universitetshospital er ledige til besættelse den 1. februar 2020.

Ny praksiskonsulentordning
Region Sjælland og de praktiserende læger har indgået en ny aftale om praksiskonsulenter, der skal være sygehusledelsernes sparringspartnere i samarbejdet og dialogen om vores fælles patienter.

Du kan læse mere om aftalen her: https://www.regionsjaelland.dk/nyheder/Sider/Taettere-samarbejde-mellem-de-praktiserende-laeger-og-sygehuset-om-de-faelles-patienter.aspx

Praksiskonsulenternes arbejdsopgaver
Praksiskonsulenterne skal understøtte samarbejdet og dialogen mellem de praktiserende læger og Sjællands Universitetshospital og være en del af den udviklingsproces, som det nære sundhedsvæsen står overfor. Praksiskonsulenterne skal bidrage til at sikre bedre patientforløb og bedre overgange mellem primær og sekundær sektor.

Praksiskonsulenten skal ligeledes understøtte det tværsektorielle samarbejde i forskellige fora og videreformidle relevant information i Praksisinfo. Desuden skal praksiskonsulenten medvirke til, at sygehuset får en bedre forståelse for de udfordringer, der er i almen praksis og viden om, hvad der rører sig i almen praksis.

Den enkelte praksiskonsulent tilknyttes et eller flere af de af sygehusledelsen udvalgte aktuelle, større projekter eller tilknyttes afdelinger involveret i større projekter.

Som eksempler på projekter kan nævnes:

 • Omlægning af ambulante kontrolbesøg inden for KOL, diabetes og ortopædisk kirurgi, hvor praksiskonsulenten skal være bindeled mellem SUH og praksis (klyngerne)
 • Styrket samarbejde med Akutafdelingen på akutområdet
 • Samarbejde med Ortopædkirurgisk Afdeling omkring de muligheder der er for konservativ behandling af degenerative lidelser i ryg, hofte, knæ og skuldre hvor primære behandling oftest er vægttab, træning og evt. blokader
 • Patientflow mellem sygehuset og praksis, herunder samarbejde omkring de rette oplysninger i henvisninger og henvisning til den rette afdeling samt den gode udskrivelse
 • Samarbejde med Patologiafdelingen omkring korrekt rekvirering og forsendelse af patologiprøver samt være sparringspartner for generiske opgaver/samarbejdsflader mellem praksis og afdelingen. Bidrage til orientering af praksis ved omlægninger i analyserepertoire og prøvetagningsmetoder
 • Etablering af videndelings netværk baseret på ECHO modellen
 • Forløbsbeskrivelser for funktionelle lidelser
 • Forløb for multisyge

Dine kvalifikationer
Du er en erfaren speciallæge i almen medicin med en aktiv praksis i et større lægehus i geografisk nærhed til Sjællands Universitetshospital i enten Roskilde eller Køge og har et godt, bredt netværk af kolleger.

Dine personlige egenskaber

 • Gode samarbejdsevner med flair for at få det tværsektorielle samarbejde til at fungere
 • Lyst til at arbejde med udvikling og sikring af det gode patientforløb
 • Veludviklede kommunikative evner
 • Er konstruktiv og løsningsorienteret

Løn- og ansættelsesvilkår
Du ansættes 15- 20 timer pr. md. ved Sjællands Universitetshospital og refererer til chef for Strategi og Plan Marie Rønde og lægefagligt til lægefaglig vicedirektør Jesper Gyldenborg.

Timeløn er 959 kr./time inkl. feriepenge

Ansøgningsfrist
Torsdag den 19. december 2019 kl. 12.00. Der forventes afholdt ansættelsessamtaler mandag den 6. januar 2020 efter kl. 13.00.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til overlæge Tine Sigsgaard eller lægefaglig vicedirektør Jesper Gyllenborg.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Kontaktperson(er):
Navn: Tine Charlotte Sigsgaard
Stilling: Overlæge
Email: tisi@regionsjaelland.dk
Telefon: 47321018

Navn: Jesper Gyllenborg
Stilling: Diverse undervisere
Email: jgy@regionsjaelland.dk
Telefon: 47322801
Mobile: 60770607

Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh