Overlæge ved Sundhedsuddannelser, Koncern HR, Region Midtjylland Er du læge og vil du gerne arbejde med strategisk rådgivning og udvikling af uddannelsesområdet? Vil du være med til at bidrage til, at udvikle nuværende og fremtidige medarbejdere i sundhedsvæsenet, så de har de rette kompetencer? Kunne du tænke dig at stå i spidsen for den pædagogisk udviklende funktion i den lægelige videreuddannelse i Region Nordjylland og Region Midtjylland?

Dette job er udløbet

Så er der en ledig stilling som overlæge ved Sundhedsuddannelser, Koncern HR, Region Midtjylland til besættelse pr. 1. oktober eller snarest derefter, hvor du bliver en del af enhedsledelsen bag den pædagogisk udviklende funktion af lægelig videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord med over 40 engagerede og dygtig postgraduate kliniske lektorer indenfor lægelige kompetenceudvikling.

Stillingen som overlæge er tilknyttet et 5-årigt ledende klinisk lektorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling ved Aarhus Universitet. Stillingen kan søges af ansøgere, der samtidig søger den opslåede stilling som ledende klinisk lektor ved Institut for Klinisk Medicin, Health, Aarhus Universitet.

Der henvises til det af Aarhus Universitet meddelte stillingsopslag https://www.au.dk/om/stillinger/job/ledende-klinisk-lektor-for-den-postgraduate-laegelige-kompetenceudvikling/

Overlægestillingen skal være med til at understøtte og udvikle uddannelsen af læger og speciallæger i Videreuddannelsesregion Nord, samt understøtte Region Midtjyllands strategiske indsats indenfor kompetenceudvikling, fastholdelse og rekrutting af speciallæger.

Overlægestillingen er organisatorisk placeret i Videreuddannelsessekretariatet som en afdeling i Sundhedsuddannelser, Koncern HR. Overlægen indgår som ledende klinisk lektor i en enhedsledelse med tilsvarende ledende klinisk lektor fra Aalborg Universitet og sekretariatschefen for Videreuddannelsesregion Nord. Overlægen refererer for så vidt angår de organisatoriske og rådgivende funktioner og opgaver i Videreuddannelsesregion Nord til sekretariatschefen for Videreuddannelsesregion Nord. Sekretariatschefen for Videreuddannelsesregion Nord har det overordnede ansvar for drift og udvikling overfor Formanden for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse (DRRLV) – og derefter DRRLV. I forhold til de akademiske funktioner og opgaver refererer overlægen til vice-institutleder for uddannelse på Institut for Klinisk Medicin, Health, Aarhus Universitet.
I forhold til opgaver og funktioner relateret til Region Midtjylland refererer overlægen til Kontorchefen for Koncern HR, Sundhedsuddannelser.

Videreuddannelsessekretariatet og Sundhedsuddannelser er en del af Koncern HR, se nærmere på vores hjemmeside www.rm.dk
Sekretariatschefen for Videreuddannelsessekretariatet er ligeledes kontorchef for Koncern HR, Sundhedsuddannelser.

Videreuddannelsessekretariatet har ansvar for

 • kapacitets og kvalitetsudvikling af den lægelige videreuddannelse,
 • planlægning af speciallægeuddannelsen i Region Midtjylland og Region Nordjylland
 • administration vedrørende ansættelser af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb og
 • opfølgning på evaluering af videreuddannelsen på regionens hospitaler og i praksis.

Ansøgeren skal:

 • Være speciallæge og kvalificeret til ansættelse i en stilling som overlæge.
 • Have et indgående kendskab til den postgraduate lægelige videreuddannelse i Danmark, herunder gode kvalifikationer inden for medicinsk uddannelsesforskning og – uddannelsesudvikling.
 • Have ønske om at udvikle sine videnskabelige kvalifikationer.
 • Opfylde de i stillingsstruktur for videnskabeligt personale jf. lovbekendtgørelse nr. 778 af 7. august 2019, anførte krav for forskningsmæssige og undervisningsmæssige kvalifikationer for en lektor.

Det forventes, at overlægen anvender 2/3 af sin arbejdstid til at varetage opgaver, der er knyttet til det ledende kliniske lektorat. Det forventes, at overlægen anvender 1/3 af sin arbejdstid til at varetage opgaver knyttet til overlægestillingen ved Koncern HR Sundhedsuddannelser i Region Midtjylland.

Overlægen vil i sin funktion som lektor blive tillagt ansvaret for den Pædagogisk Udviklende Funktion (PUF) i Videreuddannelsesregion Nord og vedkommende forventes i forbindelse hermed bl.a. at:

 • Initiere, facilitere og gennemføre forskning og udvikling inden for medicinsk uddannelse med særligt fokus på postgraduat lægelig kompetenceudvikling.
 • Udarbejde forskningsstrategi og forskningsplan indenfor postgraduat lægelig kompetenceudvikling.
 • Rådgive centrale aktører, herunder DRRLV samt regioner og enheder, i forhold, der vedrører kompetenceudvikling i den lægelige videreuddannelse.
 • Bidrage til at sikre sammenhæng mellem prægraduat og postgraduat kompetenceudvikling ved Aarhus og Aalborg universiteter og i de to regioner.
 • Bidrage til at sikre kvaliteten i den lægelige videreuddannelse i samarbejde med DRRLV og de postgraduate kliniske lektorer.
 • Indgå sammen med tilsvarende lektor i Aalborg og sekretariatschefen for Videreuddannelsesregion Nord i enhedsledelsen af den postgraduate Pædagogisk Udviklende Funktion (PUF), der træffer beslutninger vedrørende PUF i fællesskab. Sekretariatschefen har det overordnede ansvar for drift og udvikling af PUF over for Formanden for DRRLV og derefter DRRLV.

Overlægen vil i sin funktion som overlæge i Koncern HR, Sundhedsuddannelser blive tillagt ansvar og opgaver indenfor:

 • Opfølgning på evaluering af lægelig videreuddannelse på hospitalerne i Region Midtjylland samt praksis.
 • Udarbejdelse af strategi samt rådgivning og udvikling indenfor kompetenceudvikling/ efteruddannelse af speciallæger, eksempelvis strategisk rådgivning og udvikling indenfor området fellowships/ekspertuddannelsesforløb for speciallæger.
 • Bidrage til samarbejde og sikre sammenhæng mellem Region Midtjylland som uddannelsesarbejdsplads og medicinstudiet ved Aarhus Universitet, herunder samarbejdet omkring Aarhus Universitets nyetablerede funktion Uddannelsesansvarlig prægraduat lektor (UPL) på regionens enheder.
 • Facilitere og bidrage til Region Midtjyllands arbejde i Human First indsatsområdet – fra teori til praksis, herunder styrkelse af tværprofessionel læring og samarbejde.
 • Initiere, facilitere og gennemføre forskning og kvalitetsudvikling indenfor arbejdsstyrkeplanlægning med særligt fokus på det lægelige uddannelses- og ansættelsesområde.

Ansættelsesvilkår
Ansættelsen sker i Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Koncern HR, Sundhedsuddannelser. Hovedtjenestestedet for så vidt de 2/3 overlægestilling er ved Institut for Klinisk Medicin, Health, Aarhus Universitet, og overlægen har sammen med tilsvarende lektor ansat ved Aalborg Universitet funktion ved alle enheder, hvor der foregår lægelig videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord. Hovedtjenestestedet for så vidt de 1/3 overlægestilling er ved Koncern HR, Sundhedsuddannelser, Region Midtjylland.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den enhver tid gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger. Stilling er omfattet af bestemmelserne om lokal løndannelse.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansøgning
Ansøgere bedes anføre, at de tillige søger det opslåede ledende lektorat i postgraduat lægelige kompetenceudvikling ved Aarhus Universitet.

Ansøgningsfrist
Ansøgningen skal være os i hænde elektronisk senest 31. august 2020 kl. 12 med dokumentation for autorisationsID, uddannelse og speciallægeuddannelse. Skema til bedømmelse af ansøgers lægefaglige kompetencer udfyldes elektronisk i forbindelse med, at ansøgningen sendes.

Det fremgår af Danske Regioners fælles regionale vejledning for ansættelser i speciallægestillinger, at udgangspunktet for at være kvalificeret til en overlægestilling er, at ansøgeren har haft ansættelse som afdelingslæge eller tilsvarende inden for det pågældende speciale/fagområde i minimum fem år efter opnåelse af speciallægeanerkendelse.

Der afholdes ansættelsessamtaler i to runder. Ansøgere, der går videre, må påregne deltagelse i personprofiltest efter 1. Samtalerunde.

Yderligere information
Yderligere information om stillingen kan fås ved henvendelse til sekretariats- og kontorchef Mads Skipper på e-mail madsskip@rm.dk eller på tlf. +45 6146 3137 eller til formanden for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Lone Winther Jensen på e-mail Lone.W.Jensen@randers.rm.dk eller på tlf. + 45 4027 8297.