Overlæge ved Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering(KSR) – Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland En stilling som overlæge ved Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering, Hospitalsenheden Vest er ledig til besættelse pr. 1. september 2020.

Dette job er udløbet

Funktionsbeskrivelse for overlæge

Afdelingen består at to afsnit, hhv i Regionshospitalet i Herning og i Regionshuset Århus. Overlægens hovedtjenestested vil være KSR-Herning, men der vil også kunne forekomme opgaver i Århus-afsnittet.
Afdelingens afsnit i Herning flytter i foråret 2021 til det nye regionshospital i Gødstrup.

Afdelingen er højtspecialiseret tværfagligt bemandet med speciallæger i samfundsmedicin, almen medicin og psykiatri, psykologer, socialfaglige konsulenter, reumatologiske speciallægekonsulenter foruden uddannelsessøgende læger i det samfundsmedicinske speciale.
Der arbejdes med den bio-psyko-sociale opfattelse af sygdom og sundhed i en systematik, der baserer sig på ICF-modellen.

Afdelingens ledelse varetages af den ledende overlæge med støtte i en ledelsesgruppe af tre overlæger og den ledende psykolog.

Afdelingen er fuldt ud finansieret af betaling for ydelserne fra kommunerne og fra Sundhedsstyrelsen (abortsamrådssekretariatet).

KSR er primært en driftsmæssig afdeling der har sin hovedportefølje i leverance af sundhedsfaglige og socialmedicinske ydelser til regionens 19 kommuner. Det drejer sig om levering af sundhedskoordinatorer til de kommunale rehabiliteringsteam og sundhedsfaglig rådgivning i øvrige sociale sager, fortrinsvis indenfor beskæftigelsesområdet.
Afdelingen har i begge afsnit et ambulatorium, der modtager borgere henvist fra kommunerne til socialmedicinske, psykologiske og reumatologiske og psykiatriske undersøgelser med henblik på en samlet vurdering af funktionsevnen i komplicerede sager.
Desuden har afdelingen en funktion som abortsamrådssekretariat for abortsøgende kvinder over 12. svangerskabsuge.
Gennem et nyetableret samarbejde med akutafdelingen i HEV yder afdelingen psykologisk behandling til voldtægtsramte.
I forbindelse med et stort nationalt projekt “Aktiv Patientstøtte” er vestenheden i projektet i Region Midtjylland, blevet tilknyttet KSR. Der ansat en ledende sygeplejerske og 9 sygeplejersker i projektet som foreløbig løber resten af 2020.

Den nyetablerede regionsklinik i almen medicin i Lemvig er organisatorisk og ledelsesmæssigt forankret i KSR. I klinikken er ansat et personale på 8 medarbejdere, heraf 4 læger.
Endelig er afdelingen uddannelsessted for kommende speciallæger i samfundsmedicin. Alle uddannelseslæger deltager i afdelingens arbejdsopgaver.

De i alt 90 medarbejdere betjenes af et sekretariat bestående af 8 administrative medarbejdere.

Forskning: En af afdelingens overlæger er ansat som forskningsansvarlig overlæge med særligt fokus på arbejdsrettet rehabilitering, og der er indgået en forskningssamarbejdsaftale med DEFACTUM, Marselisborgcentret. Aftalen indebærer 20% tilknytning af et socialmedicinsk professorat til KSR og HEV’s forskningsafdeling og understøtte et længe næret behov for praksisnær socialmedicinsk forskning i KSR.

Kvalifikationskrav
Gerne speciallæge i samfundsmedicin, med socialmedicinsk profil, men speciallæger i almen medicin eller arbejds- og miljømedicin med væsentlig socialmedicinsk erfaring vil også kunne komme i betragtning til stillingen.
Det vil være en fordel såfremt overlægen har opnået betydelig erfaring indenfor det klinisk socialmedicinske fagområde med erhvervede kompetencer i såvel rådgivnings- og vejledningsopgaver i samarbejde med de kommunale beskæftigelsesforvaltninger som i socialmedicinsk undersøgelsesmetodik i forbindelse med udredning af borgeres funktionsevne
Det vil ligeledes blive tillagt vægt, såfremt overlægen har enten har gennemført formaliseret efteruddannelse i organisations- og ledelsesudvikling eller har erfaring indenfor disse områder herunder kliniske funktioner, uddannelse, foruden eventuelt forskning og kvalitetssikring. Gerne også med interesse for at videreuddanne sig på disse felter.
Generelt et godt kendskab til forvaltningslov og restsikkerhedslov og generelt kendskab til sociallovgivning.
Gerne erfaring med samtaleterapeutiske metoder

Opgave
Alle overlæger har et særligt ansvarsområde, og den nye overlæge kan få et nyt med baggrund i særlige kvalifikationer eller gradvis overtage et af de bestående.
Aktuelle områder er udetjenesten i kommunerne, ambulatoriet, arbejdsplanlægningen, ansvar for udfærdigelse af vejledninger, retningslinjer og manualer for afdelingens ydelser, samrådssekretariatet, uddannelse og forskning, faglig kommunikation og vedligeholdelse af website.
Blandt nye potentielle områder er indvandrermedicin og socialmedicinsk rådgivning til sygehusafdelinger og telemedicin ifm angstbehandling under overvejelse.
Overlægen vil skulle indgå i afdelingens almindelige indtægtsdækkede driftsopgaver, dels som sundhedskoordinator, dels med undersøgelsesopgaver i klinisk funktion.

Personlige kvalifikationer
Der søges en læge med gode samarbejdsevner, fleksibilitet, loyalitet, udadvendthed. Gode kommunikative evner.
En læge som rummer en god personlig integritet – som også evner ydmyghed såvel som evnen til at udvise handlekraft og beslutsomhed når nødvendigt.
Må gerne være i besiddelse af humor /godt humør – og rummelighed.

Funktionsbeskrivelse kan rekvireres.

Ansøgningsfrist søndag d. 24. maj 2020

Yderligere oplysninger ved ledende overlæge Ulrik Steen, KSR, tlf. 7843 5070  ulrik.steen@vest.rm.dk

Stillings- og funktionsbeskrivelse

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.