Overlæge til Intensiv, Aarhus Universitetshospital Med tiltrædelse 1.12.2022 - eller efter aftale - opslås ved Intensiv, Aarhus Universitetshospital, en stilling som overlæge ved Respirationscenter Vest (RCV).

Dette job er udløbet

RCV er et ud af de i alt tre højt specialiserede respirationscentre i Danmark.

RCV er et klinisk afsnit under Intensiv på AUH. Intensiv har udover RCV to intensive afsnit, som varetager intensiv medicinsk terapi og pleje til alle specialer på AUH.

RCV er et højt specialiseret afsnit med op til 10 sengepladser – til både korte indlæggelser (1-2 dage) og længere forløb (1- 3 uger) – og med et 3-sporet ambulatorium med såvel plejefagligt som tværfagligt spor.
Patienterne modtages elektivt. Prioriteres konkret efter henvisning.
RCV varetager diagnostik og behandling af kroniske respirationsinsufficiens og søvnrelaterede respiratoriske lidelser hos både børn og voksne.

Afsnittet modtager primært voksne patienter fra Region Midt og Nord. Desuden har RCV højtspecialiseret funktion for udredning og behandling af børn 0-18 år med kronisk respirationsinsufficiens af ekstrapulmonal årsag fra Region Midt, Nord og Syd.

Patienterne har hovedsageligt respirationssygdomme af ekstrapulmonale årsager, som medfører f.eks. kompleks søvnapnø og / eller kronisk hoste- og respirationsinsufficiens.
F.eks. muskelsvind, neuromuskulære sygdomme, ALS, tetraplegi etc. eller medicinske sygdomme samt medfødte syndromer.
RCV etablerer, forankrer og kvalitetssikrer den respiratoriske behandling og pleje i patientens hjem.

RCV har mange forskellige samarbejdspartnere; f.eks. hospitalsafdelinger, almen praktiserende læger og medicotekniske afdelinger i både Region Midt, Region Nord og Region Syd og desuden patientorganisationer og kommuner. Der er stort fokus på tværfaglige konferencer og multidisciplinære samarbejdskonferencer.
Der er et velfungerende samarbejde med de to øvrige respirationscentre I Danmark; RCØ i Glostrup og RCS i Odense.

På RCV foretages diagnostisk udredning og behandlingsjustering af vejrtrækningen dag og nat med cardiorespiratorisk monitorering og evt polysomnografi. Herudover suppleres med kendte kliniske undersøgelser.
Alt afhængig af behov og fund behandles med non-invasiv maskebehandling (NIV eller CPAP) eller invasiv respiratorbehandling samt evt. sekretmobiliserende behandling med hostemaskine. Der er omkring 4500 patienter tilknyttet RCV.
Kan patienten ikke selv varetage den respiratoriske behandling, kan – på velbeskrevet særlig indikation – iværksættes respiratorisk betinget overvågning hos den enkelte borger.
Der er aktuelt ca. 350 patienter med behov for respiratorisk overvågning tilknyttet RCV.

Kontakten med den enkelte patient er ofte langstrakt over mange år eller livslangt.
Lægearbejdet er mangeartet og omfatter bl.a. medicinsk-fysiologiske, psykologiske, etiske, pædagogiske, løbende patientkontakt også i form af mail, telefonsamtaler lægeerklæringer, tekniske og logistiske problemstillinger.

Vi tilbyder et spændende job i en fagligt velfunderet afdeling med et godt tværfagligt samarbejde i alle personalegrupper.
Arbejdstiden er placeret på hverdage og er uden vagt.
Afhængig af dine kompetencer og ønsker bliver du lægeansvarlig for et eller flere faglige område i afsnittet.
Der er mulighed for forskning inden for afsnittets faglige områder, og vi prioriterer muligheder for efteruddannelse.

Vi er på nuværende tidspunkt et lægefagligt team bestående af 4 overlæger. Herudover består RCVs personale af socialrådgivere, økonom/administrativ leder, adm. medarbejder, sekretærer og en stor plejegruppe bestående af sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter.

Vi søger en initiativrig læge, som har interesse for og evt. erfaring med behandling af kronisk respirationsinsufficiens. Det er vigtigt, at du trives med tværfagligt samarbejde på tværs af specialer og faggrupper og vil indgå i vanskelige samtaler og beslutninger med patient og pårørende i kroniske sygdomsforløb.
Du er speciallæge i anæstesiologi, lungemedicin, pædiatri, intern medicin, neurolog eller andet relevant speciale.

Der lægges desuden vægt på, at ansøgeren:

  • Vil arbejde ud fra AUHs og Intensivs værdigrundlag
  • Er visionær og inspirerende
  • Ønsker at undervise- også tværfagligt
  • Kan indgå i tværfagligt samarbejde – herunder med samarbejdende afdelinger
  • Kan arbejde i et miljø, hvor dialog, samarbejde og uddelegering af ansvar til øvrige medarbejdere opleves som naturligt
  • Er åben og loyal

Ansøgnings- og ansættelsesproces
Yderligere oplysninger om stillingen samt stillingsbeskrivelse kan indhentes Det er en forudsætning for ansættelse i stillingen, at der kan dokumenteres kompetencer inden for den medicinske ekspert, kommunikation, samarbejde, akademiker og professionel.

Funktionsbeskrivelsen kan findes her.
I forbindelse med ansøgningen skal udfyldes skema til lægefaglig bedømmelse.

Løn- og ansættelsesvilkår:
Stillingen er som udgangspunkt vagtfri og der ydes et fleksibilitetstillæg i henhold til overenskomst.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Ansøgningen stiles til afdelingsledelsen Intensiv AUH. Yderligere oplysninger om funktionen vil kunne indhentes hos cheflæge Karina Bækby Houborg karhou@rm.dk eller funktionsledende overlæge Charlotte Dahl Rossau charross@rm.dk

Ansøgningsfrist 15. august 2022. Samtaler finder sted i uge 35.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.