Overlæge med funktionsledelse søges til lukket psykiatrisk afsnit i Regionspsykiatrien Horsens Regionspsykiatrien Horsens søger en funktionsledende overlæge til en fuldtidsstilling til besættelse snarest eller efter aftale med afdelingsledelsen.

Dette job er udløbet

Overlægen skal sammen med afdelingssygeplejersken på sengeafsnit O2 varetage den daglige ledelse og drift af sengeafsnittet. Afsnit O2 er et lukket afsnit med 16 sengepladser.

O2 arbejder i front med udredning og behandling af de mest akutte og mest syge patienter, der har brug for de lukkede rammer i Regionspsykiatrien Horsens. Afsnittet arbejder efter tanken om “bælte – fri afdeling” og det er lykkes, at nedbringe brugen af tvang understøttet af neuroaffektiv udviklingspsykologisk tilgang. Sengeafsnit O2 er kendetegnet ved et engageret, udfordrende, udviklende og inspirerende miljø med fokus på den gode patientbehandling.

Der er et meget tæt samarbejde i hele personalegruppen som ud over læger, sygeplejersker og social – og sundhedsassistenter endvidere består af specialpsykolog, aktivetsmedarbejder, fysioterapeut og peer – medarbejder.

Du bliver en del af en lille, men stærk ledergruppe. Vi består af både erfarne og unge ledere. Lederteamet har som fælles referenceramme Anders Trillingsgaards lederteori om Kurs, Koordinering og Commitment – KKC. Teorien tilsiger, at ledelse er noget, vi i fællesskab skaber og bedriver – ikke kun noget vi er. Vi synes, der er højt til loftet i vores lederteam, og vi vil altid gerne forstyrres af nye tanker og idéer fra omverdenen og fra nye ledere.

Som overlæge i O2 har du blandt andet følgende opgaver og ansvarsområder:

 • daglig ledelse af afdelingen i samarbejde med afdelingssygeplejersken
 • overordnet ansvar for patientbehandlingen i afsnittet
 • udvikling af og visioner for afsnittet
 • har ansvaret for høj faglighed i overensstemmelse med lovgivning og retningslinjer
 • er medansvarlig for at nå de ledelsesprioriterede indsatser på kvalitetsområdet
 • er ansvarlig for den faglige udvikling i afsnittet og varetagelsen af supervisions- og undervisningsvirksomhed overfor personalet
 • har et selvstændigt lægeligt ansvar vedrørende undersøgelse, diagnosticering og behandling af patienter
 • har instruktionsbeføjelser overfor de øvrige ansatte vedrørende undersøgelse og behandling
 • er ansvarlig for, at bestemmelserne i Psykiatriloven overholdes og at de i love og cirkulærer fastsatte indberetninger af tvang udføres til tiden

I afsnit O2 lægger vi vægt på:

 • et åbent, nært og fleksibelt arbejdsmiljø
 • inddragelse af patienter og pårørende
 • det gode, tværfaglige samarbejde både i forhold til interne og eksterne samarbejdspartnere
 • forebyggelse af unødig anvendelse af tvang
 • tydelighed faglig

Overlægens kvalifikationer:

 • speciallæge i voksenpsykiatri og overlægekvalificeret i specialet i overensstemmelse med retningslinjer for faglig bedømmelse
 • bred psykiatrisk uddannelse og erfaring
 • lederegenskaber og evne til samarbejde
 • der lægges vægt på erfaring som underviser samt på en god evne til kommunikation overfor såvel medarbejdere som øvrige interne og eksterne samarbejdspartnere
 • gerne kendskab til forbedringsmodellen

Der er knyttet en formaliseret bagvagtsfunktion til afdelingens speciallægegruppe. På hverdage er der tilstedeværelse fra 8.15 – 16.15 og efterfølgende rådighed på telefon til næste morgen. I weekenden er der lørdag tilstedeværelse fra 8.15 – 14.15 og efterfølgende rådighed via telefon. Søndag og helligdage er der ikke fremmøde på afdelingen og bagvagten er til rådighed på telefon eller ved fremmøde, såfremt lægen vurderer det er nødvendigt.

Ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst på området indgået mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.

Bedømmelsen vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for de syv kompetenceområder. Ansøgning bedes vedlagt dokumentation for kompetencer inden for speciallægerollerne. Sidstnævnte indskrives i skema til faglig bedømmelse:

http://www.rm.dk/sundhed/faginfo/uddannelse/sundhedsuddannelser/ans%c3%a6ttelse+af+speciall%c3%a6ger

Kontakt gerne ledende overlæge Zywia Brouer tlf. 50 11 78 93 for at høre mere om stillingen

Du kan søge jobbet senest den 15. december 2019
Der er ansættelsessamtaler den 19. december om eftermiddagen

Om Regionspsykiatrien Horsens
I Regionspsykiatrien Horsens arbejder vi målrettet på at levere en god behandling til vores patienter og opretholde og udvikle vores gode arbejdsmiljø. Det ses i vores resultater.

 • Vi har en rigtig flot patient- og pårørendetilfredshed i Landspatienttilfredshedsundersøgelsen (LUP) i 2018
 • Vi har indfriet regionens målsætning for nedbringelse af tvang i både 2017 og 2018, og vi opfylder allerede nu den nationale målsætning for 2020
 • Vi har positive resultater ved TULE i 2018 (TULE er medarbejdernes besvarelse af en trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering)
 • Vi har været nomineret til den nationale arbejdsmiljøpris i 2019 for arbejdet med nedbringelse af tvang, samtidig med sikring af det gode arbejdsmiljø

Du kan læse mere om Regionspsykiatrien Horsens på www.psykiatrien.rm.dk/afdelinger/regionspsykiatrien-horsens/.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.