Overlæge i intern medicin: endokrinologi, Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg, Hospitalsenhed Midt. En stilling som overlæge i intern medicin: endokrinologi ved Hospitalsenhed Midt, Diagnostisk Center, Universitetsklinik for Innovative Patientforløb, Regionshospitalet Silkeborg er ledig til besættelse 1. januar 2019 eller efter aftale. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge.

Dette job er udløbet

Om stillingen
Overlægen vil indgå i afdelingens endokrinologiske team. Vi søger en person med særlig interesse for at varetage og udvikle det knoglemetaboliske område.

Afhængig af ansøgerens erfaring og kvalifikationer, vil denn, i tillæg til de kliniske og eventuelt forskningsrelaterede opgaver indgå i ledelsesopgaver af lægefaglig og strategisk/organisatorisk karakter ved afdelingen.

Det forventes, at overlægen i lighed med alle de øvrige overlæger på afdelingen gennemgår vejlederuddannelsen, og der er mulighed for at deltage i ledelseskurser.

Der vil evt. være mulighed for at deltage i bagvagtlaget.

Kvalifikationer
Stillingen ønskes besat med en speciallæge i intern medicin: endokrinologi.

Der lægges primært vægt på, at afdelingslægen vil kunne bidrage til det unikke kollegiale miljø og de mange udviklingsprojekter, der gennemføres i Diagnostisk Center.

Overlægen skal have betydelige kompetencer inden for samarbejde, være indstillet på at indgå i de mange innovative projekter, der gennemføres i Diagnostisk Center og deltage aktivt i undervisningen af yngre kolleger.

Faglige kvalifikationer (evt. inkl. forskningskompetencer) er ønskelige, men der vil være mulighed for at få supplerende efteruddannelse heri, hvis de rette kompetencer ikke foreligger ved ansættelsen.

Det forventes, at ansøgeren mestrer dialogen med brugere, samarbejdspartnere og kolleger. Der vil tillige blive lagt vægt på, at ansøgerne har evner samt interesse for at arbejde for hospitalets/afdelingens mål og strategier og skabe opmærksomhed i forhold til de nye strategiske interesseområder.

Afdelingen kan tilbyde et ligeværdigt samarbejde med gode muligheder for faglige kontakter, såvel nationalt som internationalt i form af møder og kurser.
 
Der kan rekvireres en stillingsbeskrivelse som overlæge her.

Om Diagnostisk Center
Diagnostisk Center karakteriseret ved:

  • Særdeles godt kollegialt miljø
  • Innovativt miljø
  • Samling af alle 9 medicinske specialer og radiologi under samme ledelse
  • Gode interne og eksterne samarbejdsrelationer
  • Høj (tvær)faglighed
  • Prioriteret forskningsmiljø (primært) omkring kliniske problemstillinger
  • Høj produktion

Regionshospitalet Silkeborg er udnævnt til et udviklingshospital i Region Midtjylland, der skal udvikle ”fremtidens og de praktiserende lægers hospital” med fokus på hensigtsmæssige patientforløb på tværs af faggrænser og sektorer samt konvertere akutte indlæggelser til ambulante forløb.

Regionshospitalet består af to centre, nemlig Center for Planlagt kirurgi (anæstesiologi og ortopædkirurgi) og Diagnostisk Center (medicin og radiologi).

Diagnostisk Center er bygget på sammenslutningen af det medicinske og det radiologiske speciale, og det overordnede fokus for centrets arbejde er at skabe hurtige og effektive patientforløb af høj kvalitet.

Diagnostisk Center modtager elektive og akutte visiterede medicinske patienter hverdage kl 8-17 inden for næsten alle områder af det medicinske speciale samt kroniske medicinske patienter med opblussen i deres kroniske sygdom døgnet rundt alle ugens dage (”flexible indlæggelser”). Desuden modtages patienter med åbne indlæggelser døgnet rundt.

Diagnostisk Center har alle de medicinske specialer repræsenteret: kardiologi, reumatologi, endokrinologi, lungemedicin, gastroenterologi inkl. hepatologi, infektionsmedicin, hæmatologi, nefrologi, geriatri samt socialmedicin og klinisk immunologi. Der er ca. 4.000 akutte medicinske indlæggelser og ca. 70.000 ambulante kontroller.

Diagnostisk Center er Universitetsklinik under Aarhus Universitet for Innovative Patientforløb, og der er ansat en professor og tilknyttet en adjungeret professor i Innovative Patientforløb. Derudover er der 3 deltidsansatte professorer, en adjungeret professor og der forhandles pt om deltidsansættelse af yderligere en professor i sundhedsøkonomi.

Der er endvidere undervisning af medicinstuderende, KBU-læger, introduktionslæger og læger ansat i hoveduddannelser inden for kardiologi, lungemedicin, endokrinologi, gastroenterologi, arbejdsmedicin, reumatologi, farmakologi og almen praksis.

I Diagnostisk Center er der mellemvagt i tilstedeværelsesvagt døgnet rundt samt et for- og bagvagtslag med tilstedeværelsesvagt med efterfølgende tilkaldevagt fra hjemmet. Der er endvidere et døgndækket kardiologisk vagtlag med tilkald (30 min). Anæstesiologiske overlæger har tilstedeværelsesvagt døgnet rundt.

Ledelsesforhold
Diagnostisk Center ledes af to ledende overlæger og en oversygeplejerske.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker i Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Diagnostisk Center.

Yderligere information
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

  • Ledende overlæge Ulrich Fredberg, tlf. 7841 7800
  • Specialeansvarlig overlæge Klavs Würgler Hansen, tlf. 7841 7847

Ansøgningsfrist 
Ansøgningen skal være os i hænde elektronisk senest den 16. december 2019 med dokumentation for uddannelse, specialuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v. samt udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland.

Ansættelsessamtale forventes afholdt den 20. december 2019.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.