Overlæge eller afdelingslæge ved Klinik for Depression og Mani, subakut spor Afdeling for Depression og Angst søger en overlæge eller afdelingslæge til det subakutte spor i Klinik for Depression og Mani. Stillingen er en fuldtidsstilling eller eventuelt en deltidsstilling og er ledig til besættelse d. 01.05. 2020 eller efter nærmere aftale. Overlægen/afdelingslægen vil hovedsagelig være tilknyttet AUH's Fælles Akutmodtagelse og Afdeling for Depression og Angsts team for hurtige ambulante tider.

Dette job er udløbet

Om afdelingen
Afdeling for Depression og Angst er en af fire hospitalsafdelinger, der til sammen udgør AUH Psykiatrien. Vi tilbyder udredning og behandling af høj faglig kvalitet til voksne patienter med lidelser inden for det affektive spektrum. Vi arbejder med integrerede, medicinske og non-farmakologiske behandlingsforløb, ofte rettet imod mere komplekse problemstillinger. Herudover er uddannelse og forskning blandt vore kerneopgaver.

Afdelingen har en målsætning om, at behandlingen er evidensbaseret. Vi integrerer forskning mest muligt i arbejdet, dels ved at anvende nye forskningsresultater og dels ved at understøtte klinisk forskning i afdelingen. Vi er optagede af at videreudvikle vores uddannelsesmiljø for både læger i uddannelsesforløb og for fastansatte læger, således at vi i afdelingen har de kompetencer, der må forventes af et universitetshospital. Vi har ligeledes styrket vores forskning via tilknytning af en professor og ansættelse af en statistiker og en forskningsfarmaceut med henblik på at styrke tværfaglige forskningsprojekter. Vi vil gøre det muligt for læger at forske på deltid ved at oprette deltidsstillinger med en forskningsdag ugentligt og mulighed for yderligere frikøb via eksterne midler.

Medarbejderstaben i Afdeling for Depression og Angst omfatter godt 400 fuldtidsstillinger fordelt på tre sengeafsnit, Psykiatriens Hus i Aarhus og tre store ambulante enheder. Hver enhed har sin egen funktionsledelse. Vi værdsætter et godt tværfagligt og kollegialt arbejdsmiljø og har fokus på inddragelse af medarbejdere, patienter og pårørende.

Om Klinik for Depression og Mani – i daglig tale KDM.
KDM er en større ambulant enhed, der udreder og behandler patienter med uni- og bipolar affektiv lidelse. Behandlingen er tværfaglig og foregår på hovedfunktions- såvel som på regionsfunktionsniveau. KDM omfatter desuden en udredningsenhed, en neuropsykiatrisk enhed samt et ECT-afsnit.

Som et led i at sikre dels en øget ambulant tilgængelighed og et tilbud, der kan medvirke til at nedsætte behovet for indlæggelser, er der i af regi af KDM etableret et team for Hurtige Ambulante Tider (HAT). HAT-teamet har et tæt samarbejde med både Psykiatriens Hus i Aarhus og Fælles Akutmodtagelse.  Til sammen udgør disse tre instanser det subakutte spor i Afdeling for Depression og Angst.

Om HAT-teamet
HAT-teamet består aktuelt af to fuldtidsansatte sygeplejersker og to deltidsansatte specialspsykologer. Derudover er der dagligt tilknyttet en overlæge til supervision af øvrige medarbejdere og patientsamtaler. Fremadrettet vil der ligeledes blive tilknyttet en yngre læge. Teamets opgave er hurtig ambulant opfølgning til patienter, der henvises fra almen praksis eller udskrives fra sengeafsnit. Fokus er på vurdering af patientens aktuelle psykiske tilstand og umiddelbare behandlingsbehov, særligt med henblik på at sikre tryghed i overgangsfasen til et andet tilbud kan tage over. Der er således tale om korte intensive forløb forud for afslutning til egen læge eller henvisning til pakkeforløb i ambulant enhed.

Overlægens/afdelingslægens arbejdsopgaver

 • Deltage i vurdering og behandling af patienter henvist til HAT.
 • Forestå konferencer i HAT-teamet og derigennem fastholde fagligt fokus og afgrænse forløb.
 • Indgå i overlægedækningen i Akutmodtagelsen og bidrage til at videreudvikle samarbejdet med Akutmodtagelsen og somatik, herunder tilsynsfunktionen.
 • Indgå i det faglige udviklingsarbejde i HAT og facilitere og videreudvikle samarbejdet med Psykiatriens Hus og Akutmodtagelsen.
 • Understøtte afdelingens aktive uddannelseskultur og selvstændigt varetage undervisning, supervision og vejledning af læger, lægestuderende og andre faggrupper.
 • Deltage i overlæge-bagvagtslaget på tværs af AUH Psykiatrien.

Overlægen/afdelingslægen vil skulle samarbejde med AUH, andre psykiatriske afdelinger, kommunale instanser, patienter og pårørende. Der er tale om et spændende klinisk arbejde med mulighed for at bidrage til den videre faglige profilering.

Ønskede faglige kvalifikationer

 • Speciallægeautorisation i psykiatri.
 • Bred almenpsykiatrisk viden og erfaring.
 • Erfaring med eller interesse for det affektive fagområde.
 • Erfaring med undervisning samt udviklingsarbejde.
 • Interesse for klinisk psykiatrisk forskning.

Ønskede personlige kvalifikationer

 • Positivt menneske med klare holdninger.
 • Engageret, omsorgsfuld og troværdig i kontakten til patienter, pårørende og medarbejdere.
 • Evne til at formidle faglig identitet og holdninger til personalegruppen, specielt yngre læger.

Vi tilbyder

 • Et fagligt meningsfuldt og udfordrende job i universitetshospitalsregi inden for det subakutte område i HAT og Akutmodtagelsen i tæt samarbejde med klinikker og sengeafsnit samt Psykiatriens Hus.
 • Godt kollegialt samarbejde i et mindre team.
 • Et stærkt tværfagligt og lægefagligt miljø, sidstnævnte i form af en forholdsvis stor lægegruppe, med fine muligheder for faglig sparring og et godt kollegialt fællesskab.
 • En dynamisk arbejdsplads, hvor vi profilerer os fagligt som en dynamisk samarbejdspartner til de somatiske afdelinger på Aarhus Universitetshospital.

Stillings- og funktionsbeskrivelse kan ses her.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansøgning samt relevante bilag fremsendes senest d. 15.03.20. Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 26.03.20.  Vi kontakter og indkalder kandidater løbende og modtager derfor gerne din ansøgning hurtigst muligt. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Farahna Harees pr. mail: pernhare@rm.dk eller telefon: 23258288.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.