Neurolog til delestilling som afdelingslæge mellem Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Neurologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital Neurologisk afdeling ved Aarhus Universitetshospital og Regionshospitalet Hammel Neurocenter har indledt et samarbejde omkring Neurorehabilitering som neurologisk kerneområde og åbner nu den anden af 4-5 delestillinger.

Dette job er udløbet

Stillingen er ledig til besættelse 1. november 2019 og tidsbegrænset til 1 år.

50 % som afdelingslæge ved Regionshospitalet Hammel Neurocenter
Regionshospitalet Hammel Neurocenter har højtspecialiseret funktion for de sværeste tilfælde af erhvervet hjerneskade i Vestdanmark og regionsfunktion på de moderatskadede fra Region Midtjylland. Vi er et udviklingshospital inden for neurorehabilitering nationalt og internationalt og søger en neurolog, som sammen med os vil tage ansvar i den videre udvikling af Danmarks førende neurorehabiliteringshospital.

Om stillingen
Stilling som afdelingslæge ved Regionshospitalet Hammel Neurocenter er en klinisk stilling med muligheder for både udvikling, undervisning og forskning. Vi eftersøger en speciallæge med et godt overblik over komplekse forløb med multisyge patienter, forståelse for det hele menneske i rehabiliteringsprocessen og mod til at indgå i et tæt samarbejde med kolleger fra flere specialer.
Vi er 15 læger med følgende specialer: neurologi, neurokirurgi, intern medicin, psykiatri, pædiatri og almen medicin.
Dagarbejdet består i stuegang og almindelig klinisk arbejde, ugentlig tværfaglig konference, patient-pårørende møder i samarbejde med det tværfaglige team, samarbejde over sektorerne, ambulatoriearbejde og udvikling af faget. Dagarbejdet er organiseret med ansvar for bestemte patientforløb, hvilket giver stor kontinuitet i arbejdet. Lægerne har et tætsamarbejde i afsnittet med afdelingssygeplejersken og den ledende terapeut i ledelse af patientforløbene.
Speciallægen vil få et særligt ansvar for neurorehabiliteringen i ét afsnit sammen med en eller to andre læger. Neurorehabilitering er et samarbejde med patient, pårørende og øvrige professionelle omkring forløbet.
Stillingen er knyttet til matriklen i Hammel og omfatter vagtforpligtelse i et 7-skiftet vagtrul med vagt fra bolig på hverdage efter kl. 15.30 (30 min. tilkald). Weekend og helligdage er der tilstedeværelse til kl. 14. Afdelingslægen forventes at indgå i vagt sammen med hospitalets øvrige speciallæger og koordineres med vagtforpligtelsen i neurologisk afdeling AUH. Vagtarbejdet består i håndtering af akutte tilstande ex. infektioner, epileptiske anfald, vurdering og behandling af forandring i den kliniske tilstand mv.

Kompetencer

  • Speciallæge i neurologi med interesse for patientens samlede sygdomstyngde
  • Fagligt drive til at deltage i udviklingen af fagområdet Neurorehabilitering, herunder også interesse i egen kompetenceudvikling i feltet
  • Et godt overblik over komplekse patientforløb med mange samarbejdspartnere
  • Gode samarbejdsevner med de lægelige specialer og i den tværfaglige gruppe omkring patienten (terapeuter, sygeplejersker, neuropsykologer, logopæder, socialrådgivere, lægesekretærer).
  • Udviklingsminded i et højtspecialiseret specialeområde med udviklings-, forsknings- og undervisningsforpligtelse
  • Kommunikation på en relationel og respektfuld måde med rettidig og rette information til både patient, pårørende og fagprofessionelle.
  • Glæde ved lægefaget, patienterne og rehabiliteringsfaget

Der vil blive planlagt en omfattende introduktion til fagområdet neurorehabilitering og neurocenteret.

Om Regionshospitalet Hammel Neurocenter
Regionshospitalet Hammel Neurocenter behandler patienter med svær erhvervet hjerneskade (traumer, SAH, apoplexi, anoxisk skade, infektioner, tumorer) på de to matrikler i Hammel og i Skive.
Neurocenteret er udpeget af Sundhedsstyrelsen til at varetage den højtspecialiserede neurorehabilitering i Vestdanmark, med et patientgrundlag på ca. 3 mio. Neurocenteret er faglig ansvarlig for 51 højtspecialiserede i Hammel, 6½ i Silkeborg, 30 regionsfunktions senge i Skive og 22 regionsfunktion i Hammel, i alt 111 senge.
Regionshospitalet Hammel Neurocenter er opbygget med i 4 subspecialiserede fagområder: tidlig neurorehabilitering, kognitiv neurorehabilitering, sensomotorisk neurorehabilitering, børne-unge neurorehabilitering. Den største del er indlagte patienter og en mindre del i klinikkerne. Neurocenteret har ca. 650 medarbejdere, 19 specialer og 12 afsnit. Herudover har neurocenteret tilknyttet 6½ seng på intensiv afdeling i Silkeborg, hvor patienter i respirator kan modtages til neurorehabilitering.
Neurocenteret er en universitetsklinik med 2 professorer og omkring 10 phd-studerende. Endeligt er der en større uddannelsesafdeling med såvel interne som eksterne kurser i emner vedrørende neurorehabilitering.
Læs mere om Regionshospitalet Hammel Neurocenter på www.neurocenter.dk
 
Særligt om ledelsesforhold
Centerledelsen udgøres af den ledende overlæge, den ledende oversygeplejerske og den ledende terapeut. Regionshospitalet Hammel Neurocenter har en ledelsesstruktur, hvor der er gennemført en vidtgående decentralisering af ansvar og kompetence. Der udøves værdibaseret ledelse kombineret med fokus på dialog, involvering, decentralisering og resultater.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter de 4 Regionshospitaler Viborg, Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skive og har ca. 4.400 medarbejdere samt et budget på 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.
Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk
 
50 % stilling som afdelingslæge ved afdeling F, Aarhus Universitetshospital.
På Neurologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital vil stillingen være tilknyttet hhv. teamet for kerneområdet hjernekræft og afdelings subakutte team. Det forventes dog at ansøgerne har interesse for det samlede neurologiske område og har lyst til at bidrage til at udvikle neurologien på tværs af sygehusenhederne i Region Midt.
Ansøgeren skal have dokumenteret og opdateret erfaring med varetagelse af trombolyse og relevant kunne aktivere revaskulariserende behandling.
Den læge som ansættes vil indgå i Neurologisk afdelingens bagvagtslag med max. 30 min. tilkald. Det drejer sig om tilstedeværelsesvagt med efterfølgende rådighedsvagt fra bolig alle ugens dage.
Der henvises i øvrigt til nærmere beskrivelse i funktionsbeskrivelsen. Den kan findes her.

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst med Foreningen af Speciallæger.
Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.
Ansættelsen sker i Region Midtjylland som tjeneste ved Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Hammel Neurocenter med 50% virke på Aarhus Universitetshospital, Neurologisk afdeling.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til:
Ledende overlæge Merete Stubkjær Christensen, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, mobil 3054 2369 el. 7841 9001
Ledende overlæge Trine Tandrup, Neurologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital. Tlf. 7845 4240

Ansøgningsfrist og samtaler
Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer kan hentes elektronisk på Region Midtjyllands hjemmeside?
Ansøgningen skal være os i hænde 2.10.19 med dokumentation for uddannelse, speciallægeuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v. samt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland.
Samtaler afholdes den 15. oktober 2019.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.