Klinisk overlæge – Kriminalforsorgen Sjælland

Dette job er udløbet

Kriminalforsorgen Sjælland søger en speciallæge med bred klinisk erfaring og lyst til at lede sundhedsbetjeningen i område Sjælland. Kriminalforsorgen Sjælland dækker Region Sjællands geografi og omfatter 5 institutioner, bestående af både fængsler, arrester, pensioner og KiF-afdelinger og områdekontoret i Ringsted. Den kliniske overlæge får en helt særlig mulighed for at sætte sit præg på den fremtidige sundhedsfaglige betjening af områdets indsatte og for at sikre kvaliteten og sammenhængen i sundhedsydelserne for en patientgruppe med mange forskellige sundhedsrelaterede behov, og i rammer som i høj grad adskiller sig fra det øvrige sundhedsvæsen.

Opgaven

Den kliniske overlæge skal i tæt samspil med områdechefen for resocialisering i Kriminalforsorgen Sjælland og en ledende sygeplejerske stå i spidsen for etablering, udvikling og drift af en ny fælles sundhedsenhed for Kriminalforsorgen Sjælland, hvor lægebetjeningen af de indsatte i fængsler og arrester hjemtages og fremadrettet udgår fra vores matrikler og områdekontoret i Ringsted. Formålet er at sikre en professionel, omkostningseffektiv og ensartet sundhedsbetjening af høj kvalitet på tværs af matrikler.

Den nye sundhedsenhed får det overordnede ansvar for lægelig og sygeplejefaglig udredning og behandling af somatiske sygdomme, substitutionsbehandling og medicinhåndtering. I sundhedsenheden indgår læger, sygeplejersker, lægesekretærer og på nuværende eksternt tilknyttede psykiatere.

Den kliniske overlæge får det overordnede lægefaglige ansvar for den behandlingsfaglige aktivitet og kvalitet inden for diagnostik og behandling. Den kliniske overlæge er personaleleder i egen enhed, hvor fokus er at sikre faglig ledelse og kompetenceudvikling af medarbejdere og enhedsleder. Overlægen refererer til områdechefen for resocialisering i Kriminalforsorgen Sjælland.

Den kliniske overlæges hovedopgaver:

  • Sætte retning for det behandlingsrettede arbejde, herunder udstikke, omsætte og formidle den overordnede retning for sundhedsenhedens arbejde samt for kriminalforsorgen som helhed.
  • Sikre kvaliteten af enhedens opgaveløsning samt at den sundhedsfaglige betjening ligger inden for såvel kriminalforsorgens som sundhedsmyndighedernes ramme.
  • Sikre hensigtsmæssige arbejdsgange og koordinering af indsatser på tværs af faggrupper med henblik på at sikre sammenhængende patientforløb.
  • Personaleledelse af sundhedsenhedens medarbejdere efter nærmere aftale om ansvarsfordeling med den ledende sygeplejerske.
  • Sikre at sundhedsenheden er kendt som en attraktiv og udviklende arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø.
  • Etablere og opretholde positive samspilsrelationer med alle relevante samarbejdsparter.
  • Sikre optimal anvendelse af enhedens ressourcer.
  • Deltagelse i enhedens kliniske arbejde i balance med varetagelsen af ledelsesopgaverne.

Personen

Det forudsættes, at den kommende kliniske overlæge har kompetencer og erfaring inden for det almene medicinske område og er speciallæge inden for almen medicin, samfundsmedicin, psykiatri eller et andet for stillingen relevant speciale.

Der søges en klinisk overlæge, der har gode organisatoriske kompetencer, påtager sig lederskab, og som har ledelseserfaring, herunder gerne erfaring med forandringsledelse. Det er en fordel med en relevant uddannelse inden for ledelse, administration og organisationsudvikling.

Den kliniske overlæge skal have gode relationelle og kommunikative kompetencer og en åben ledelsesstil præget af imødekommenhed og lydhørhed. Overlægen skal samtidig have gennemslagskraft og formå i kraft af sin faglige og personlige integritet at skabe bred opbakning til forslag og ideer.

Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen besættes på individuel kontrakt med vilkår svarende til rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten.

Stillingen er lønmæssigt indplaceret svarende til løngruppe 1 i rammeaftalen. Der vil herudover blive optaget forhandling om et personligt tillæg afhængig af erfaring og kvalifikationer.

Ansættelsesområdet er kriminalforsorgen.

Arbejdsstedet er Kriminalforsorgen Sjælland, områdekontoret i Ringsted, Tinggade 15, 4100 Ringsted.

Stillingen ønsket besat pr. 1. december 2020.

Stillingen rummer gode muligheder for relevant efteruddannelse, deltagelse i konferencer mv.

Sikkerhedsgodkendelse er en forudsætning for ansættelse, ligesom du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Yderligere oplysninger

Læs mere i stillings- og personprofilen, som du kan få udleveret ved henvendelse til områdechef for resocialisering Rikke Herskind Romonoff på mail: rikkeherskind.romonoff@krfo.dk.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til områdechef i Kriminalforsorgen Sjælland Rikke Herskind Romonoff på telefon 72 55 47 20.

Vi forventer at afholde 1. samtaler i uge 40 og 2. samtaler i uge 41. Der vil være cases i forbindelse med 2. samtalen.

Ansøgningen

Stillingen søges elektronisk via knappen ”Søg job”.

Ansøgning, cv, dokumentation for uddannelse samt andet relevant materiale skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest søndag den 27. september 2020.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.


Kriminalforsorgen begrænser kriminalitet og skaber tryghed i samfundet. Det har vi tilfælles med politiet, anklagemyndigheden og domstolene, som er de andre myndigheder i straffesagskæden. Vi sikrer, at domstolenes domme bliver fuldbyrdet. Det er både frihedsstraffe, som afsones i fængsler og arrester eller med fodlænke, og tilsyn i forbindelse med betingede domme, herunder samfundstjeneste. Vi fører også tilsyn med prøveløsladte. Straf bliver gennemført med den nødvendige kontrol og sikkerhed, men også med støtte og motivation, så de dømte ikke falder tilbage til kriminalitet. Kriminalforsorgen består af et direktorat og fire områder og beskæftiger ca. 4300 medarbejdere. Lidt over halvdelen er fængselsbetjente.