Kan du videreudvikle patientforløb og se potentiale i samarbejde på tværs af afdelinger, specialer og fagligheder? Hospitalsenhed Midt søger en visionær og innovativ ledende overlæge til Operation og Intensiv på Regionshospitalet Viborg

Ansøgningsfrist: 02/01/2022 Hospitalsenhed Midt

Om stillingen
Vores nye ledende overlæge skal sammen med oversygeplejersken videreudvikle patientforløb og rammerne for et velfungerende arbejdsmiljø i Operation og Intensiv.

I Hospitalsenhed Midt har vi fokus på at vores patienter diagnosticeres og behandles, således patienterne oplever sammenhæng og høj faglig kvalitet i behandlingsforløbet. Operation og Intensiv har tværgående funktioner og spiller en central rolle ved patientforløb på tværs af afdelinger. Du skal derfor have særlig interesse for og fokus på samarbejdet med de kirurgiske og medicinske specialer samt medvirke til, at det tværfaglige samspil fungerer på operationsstuerne med henblik på fælles optimering og forbedrede sammenhængende patientforløb.

Sammen med oversygeplejersken vil du være afdelingsledelse for Operation og Intensiv. Som afdelingsledelse har I ansvar for, at afdelingens organisatoriske, økonomiske, faglige og personalemæssige drift og udvikling bygger på hospitalets værdier og lever op til hospitalets mission, vision og strategi. Afdelingsledelsen sikre de optimale rammer og retning for behandling og pleje af patienter samt uddannelse af de fremtidige medarbejdere i sundhedssektoren, faglig udvikling, innovation og forskning. Du vil samtidigt blive en del af hospitalsenhedens samlede ledergruppe.

Vi ønsker at stillingen som ledende overlæge i Operation og Intensiv besættes pr. 1. marts 2022 eller efter aftale.

Om dig
Vi forventer, at du er uddannet speciallæge i anæstesiologi og besidder solidt kendskab til sundhedsvæsenet. Der vil blive lagt vægt på, at du som ledende overlæge kan udfylde rollen som leder af fagprofessionelle og medvirke til udvikling og kvalitetssikring samt lede forandringsprocesser. Gode ledelseskompetencer og samarbejdsevner er en forudsætning og prioriteres højt. Ledelseserfaring er en fordel, men ikke et krav.

Du skal kunne se dig selv i afdelingens værdier. Vi ønsker at udvikle vores afdeling videre som en lærende arbejdsplads med høj trivsel, faglighed og hvor der er højt til loftet. Du kan læse vores værdipapir her. 

Vi lægger særlig vægt på, at du:

 • har gode evner til at opbygge og udvikle gode samarbejdsrelationer
 • har et højt fagligt ambitionsniveau og erfaring med eller interesse for forskning, udvikling, uddannelse og innovation
 • sikrer sammenhængskraft og stabil drift med øje for produktivitet og ressourceudnyttelse
 • skaber grundlag for en kultur med en lærende tilgang og et velfungerende uddannelses- og arbejdsmiljø
 • agerer i det samlede sundhedsvæsen og tager ansvar for at udvikle effektive patientforløb og skabe høj kvalitet i patientbehandlingen
 • arbejder innovativt, visionært og fremmer tværfagligt og tværsektorielt samarbejde
 • har lyst til at bidrage aktivt til de kommende års forandringer i sundhedsvæsenet
 • er målrettet, resultatorienteret og evner at påtage sig et stort ansvar
 • har gode kommunikationsevner og er tydelig i dine budskaber
 • motiverer og anerkender med en dialog- og tillidsbaseret samt involverende ledelsestilgang i forhold til alle medarbejdergrupper
 • vægter samarbejde med andre afdelinger i Hospitalsenhed Midt og Region Midtjylland.

Vi tilbyder
Ved Hospitalsenhed Midt er der mulighed for systematisk videreuddannelse inden for ledelse, og vi tilbyder et onboardingforløb og en mentorordning.

Om Operation og Intensiv
Vores afdeling rummer syv områder med tværfaglig ledelse: Sterilcentral, Bedøvelse, Dagkirurgi, Operation, Opvågning, Intensiv samt Skopiklinik. Vi har fokus på datadrevet styring og effektiv udnyttelse af operationsfaciliteter. Vores organisering styrker aktiviteter og forbedrer patientforløb på tværs af specialer og fagligheder.

Vi opdeler patientforløbene i dagkirurgi, skopi-forløb og forløb, hvor patienterne indlægges via stamafdelingerne, og vi er desuden begyndt at arbejde med at få perioperative forløb igennem vores opvågningsafsnit. Der ydes operation, anæstesi og opvågning til kirurgiske specialer omfattende følgende områder: Kirurgisk gastroenterologi, urologi, mammakirurgi, karkirurgi, ortopædkirurgi, gynækologi/obstetrik, tandbehandling, anæstesi i Røntgen og Skanning til CT- og MR-skanninger, og anæstesi til ECT-behandling i psykiatrisk afsnit. Der udføres ca. 14.000 anæstesier årligt, heraf ca. 2.000 regionale anæstesier. Intensiv har 10 senge og behandler i gennemsnit 1.000 patienter årligt. Vi har desuden en sterilcentral, som skal i gang med en større ombygning og omlægning af arbejdsgange i den sammenhæng.

Vi samarbejder både ledere og medarbejdere på tværs af alle områder og enheder. Vi er ca. 330 ansatte med baggrunde som læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter samt lægesekretærer. Vi har en samlet lægenormering på 31 stillinger, heraf 1 ledende overlæge, 16 overlæger, 4 afdelingslæger, 4 læger i hoveduddannelsesforløb samt 6 introduktionslæger.

Læs desuden mere om Operation og Intensiv: www.hospitalsenhedmidt.dk/afdelinger-og-centre/operation-og-intensiv/

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.350 ansatte samt et budget på ca. 2,5 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelsen sker i Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Operation og Intensiv.

Løn- og ansættelsesvilkår forhandles med den faglige organisation med udgangspunkt i Aftale vedrørende lægelige chefer.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stilling og afdeling kan fås ved henvendelse til:

Lægefaglig direktør Claus Brøckner Nielsen, tlf. 30 91 13 41
Hospitalsdirektør Thomas Balle Kristensen, tlf.  30 38 71 93
Oversygeplejerske Christine Dragsbæk Knudsen tlf. 29 21 42 69

Ansøgningsfrist
Ansøgningen skal være os i hænde senest søndag 2. januar 2022 med autorisationsID, dokumentation for uddannelse, specialuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v., samt udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted mandag den 10. januar 2022 og fredag den 21. januar 2022. Der vil være personprofil ved en konsulent mellem samtalerne.

Søg stillingen via “Søg job”-knappen

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.