Introduktionsstilling i klinisk fysiologi og nuklearmedicin ved Fysiologisk Klinik, Regionshospitalet Viborg En introduktionsstilling, stillings nummer 6630-16-61-i-01, i specialet klinisk fysiologi og nuklearmedicin ved Hospitalsenhed Midt, Fysiologisk Klinik, Regionshospitalet Viborg, er ledig til besættelse pr. 1. maj 2020 eller snarest derefter. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge, og stillingen er vagtfri.

Dette job er udløbet

Om stillingen
Fysiologisk Klinik er en af 3 afdelinger i Region Midtjylland, som varetager klinisk fysiologiske og nuklearmedicinske undersøgelser for alle hospitaler og praksissektoren i Region Midtjylland samt i mindre omfang for hospitaler uden for regionen. Specialet er primært et diagnostisk speciale, der bruger en lang række forskellige undersøgelsesmetoder til at undersøge organers funktion.

Fysiologisk Klinik er bemandet med 5 overlæger, 2 læger i hoveduddannelse og en læge i introduktionsstilling.

Vi prioriterer undervisning højt. Du får desuden gode muligheder for at indlede forskning inden for den klassiske fysiologi eller inden for nuklearmedicin.
Introduktionsstillingen vil således være en god mulighed for at få et bredt indblik i fysiologi og nuklearmedicin, som kan bruges bredt også inden for andre specialer.

I forbindelse med forskningsprojekter kan arbejdstiderne laves meget fleksible. F.eks. kan der i forbindelse med ph.d. projekter aftales kombinationsstillinger med et hoveduddannelsesforløb. Afdelingen har inden for de seneste 5 år haft to hoveduddannelseslæger, der har afsluttet deres ph.d. forløb.

Kvalifikationer
Ansøgeren skal have overstået den kliniske basisuddannelse. Ansøgere, der ønsker at fortsætte inden for specialet vil have fortrinsret til stillingen, men alle interesserede opfordres til at søge stillingen.
Interesse/lyst til forskning vil blive vægtet højt, endvidere lægges der vægt på gode samarbejdsevner.

Om afdelingen
Fysiologisk Klinik varetager et bredt udsnit af undersøgelsestyper inden for specialet, såvel inden for den klassiske fysiologi som inden for nuklearmedicinen. Således varetager afdelingen klinisk fysiologiske undersøgelser som arbejdsforsøg med EKG-optagelse, ultralydsundersøgelser af kar, lever- og nyrevenekateterisationer samt højresidig hjertekateterisation, udvidede lungefunktionsundersøgelser med diffusionsmåling af såvel kulilte som nitrogenoxid, måling af blodtryk i fødder og hænder, transcutan ilttensionsmåling, måling af tryk i muskelcompartments, måling af iltoptagelse under belastning, indirekte kalorimetri samt kuldeprovokationsundersøgelser.

Desuden foretages stort set samtlige nuklearmedicinske undersøgelser herunder diverse SPECT/CT undersøgelser bl.a. myokardiescintigrafier, specielle ekstremitets-lymfescintigrafi undersøgelser samt behandlinger med radionuklider. Fysiologisk Klinik har siden september 2019 foretaget PET/CT. Området er i hastig vækst, og der forventes mange forskelligartede undersøgelser inden for PET/CT. Aktuelt undersøges primært patienter med cancer, infektion eller demens.

Endelig foretages målinger af knoglemineralindholdet samt af kropssammensætningen ved DEXA scanninger.

Afdelingen har grundet de mange forskelligartede undersøgelsestyper et betydeligt tværgående samarbejde med alle afdelinger på Hospitalsenhed Midt.
Specialet klinisk fysiologi og nuklearmedicin har i sin levetid på godt 22 år på Regionshospitalet Viborg gennemgået en rivende udvikling og er september 2019 flyttet i nye og betydeligt større lokaler med nyeste indretning og apparatur.
 
Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk
 
Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst og principperne for Ny Løn.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Klinisk Fysiologisk Afdeling.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stilling kan fås ved henvendelse til ledende overlæge, dr.med. Jan Abrahamsen tlf. 78 44 33 55

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisationsID, oplysninger om uddannelse, specialuddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde senest søndag den 22. marts 2020.

Ansættelsessamtaler forventes at blive afviklet i uge 13 2020.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.