Hospitalsenheden Vest Medicinsk Afdeling Introduktionslægestilling Du skal kigge nærmere her – hvis du vil arbejde som introduktionslæge i en stor og spændende medicinsk afdeling, hvor vores vision er at være Danmarks bedste Medicinske Afdeling – og i spritnye rammer i Gødstrup

Dette job er udløbet

Til Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest søger vi introduktionslæger i intern medicin pr. 1. maj 2022 eller efter aftale.

Vi er en stor medicinsk afdeling med 8 intern medicinske specialer (hæmatologi, lungemedicin, nefrologi, reumatologi, geriatri, infektionsmedicin, gastroenterologi og endokrinologi) og har hoveduddannelsesforløb i alle 8 specialer, derudover hoveduddannelsesforløb i Intern Medicin: kardiologi, onkologi, akut medicin og almen medicin. Uanset i hvilket speciale man har sin primære funktion, vil man qua afdelingens størrelse få kendskab til et bredt udsnit af de intern medicinske specialer.
Afdelingen dækker et optageområde på 300.000 i de 7 specialer og 525.000 i hæmatologi.
Ud fra afdelingens samlede drift og ansøgers interesseområder vil det i vid udstrækning være muligt at sammensætte introduktionsstillinger med ét eller to specialer, som man følger i introduktionsstillingen.

Afdelingen er i fuld gang med forberedelserne til flytningen til det nye hospital i Gødstrup i januar/februar 2022 for Holstebro-matriklen og marts 2022 for Herning-matriklen; en utroligt spændende proces, som afdelingens læger også er inddraget i på forskellig vis. Vi glæder os utroligt meget til at få afdelingen samlet under samme tag med alle de fordele, det vil give både patienterne og medarbejderstaben.

Organisation og funktion
Medicinsk Afdeling er en del af Hospitalsenheden Vest og har funktioner på regionshospitalerne i Holstebro, Herning og mindre ambulant funktion i Center for Sundhed i Holstebro og i Sundhedshuset i Ringkøbing. Afdelingen råder over samlet 108 sengepladser fordelt med 32 senge i Herning og 76 i Holstebro. I Gødstrup vil afdelingens samlede sengeantal være 115 fordelt på 5 specialespecifikke sengeafsit.

De akutte medicinske patienter modtages i Akutafdelingen, og ved behov for indlæggelse flyttes patienterne til et medicinsk sengeafsnit svarende til specialerne hæmatologi, lungemedicin, nefrologi, geriatri, gastroenterologi og infektionsmedicin.

Der er inden for alle specialer ambulant funktion, og ud over de nævnte specialer findes der ambulant funktion for inden for endokrinologi og reumatologi, ligesom afdelingen har et ambulant dialyseafsnit og en diagnostisk enhed.

Medicinsk Afdeling har et selvstændigt forskningsafsnit, Universitetsklinik for Nyresygdomme og Blodtryksforhøjelse, med videnskabelige medarbejdere og bioanalytikere, og inden for de fleste af vores specialer er der forskningsaktive medarbejdere. Desuden er der i afdelingen etableret et forskningsudvalg på tværs af specialer og faggrupper.

Arbejdstilrettelæggelse

Herning:
Der er 2 vagtlag i tilstedeværelsesvagt – bagvagts- og forvagtslag. Introduktionslægen vil blive indplaceret i forvagtslaget.

Holstebro:
Der er 3 vagtlag; forvagt, hvor læger i klinisk basisuddannelse har deres vagtfunktion, samt mellem- og bagvagt. Introduktionslægen forventes indplaceret i mellemvagtslaget, som er 8-skiftet 2-holdsdrift med tilstedeværelsesvagt. Der er desuden beredskabsvagt inden for specialerne nefrologi og hæmatologi.

For begge matrikler gælder det, at dagarbejdet foregår i de medicinske sengeafsnit og ambulatorier. Gennem det daglige arbejde sammen med speciallæger og læger i hoveduddannelse vil du få et godt kendskab til den videre uddannelse til speciallæge.

Gødstrup:
I den samlede medicinske afdeling i Gødstrup bliver der 5 vagtlag, heraf 4 døgndækkede.

Andre forhold
Medicinsk Afdeling tilbyder og prioriterer et højt uddannelsesniveau bl.a. med mulighed for deltagelse i relevante kurser inden for specialerne og deltagelse i forskningsprojekter, herunder også ph.d.-forløb. Vi vægter, at din uddannelse sker i en tryg atmosfære, hvor du aldrig står uden opbakning uanset uddannelsestrin.

http://www.vest.rm.dk/afdelinger/medicinsk-afdeling/fagpersoner/for-yngre-lager-i-medicinsk-afdeling-holstebro/

Ansættelsesforhold
Ansættelse er efter overenskomst mellem Yngre Læger og Danske Regioner. Der er mulighed for at opnå løntillæg i henhold til aftale om Lokal Løn:
http://vest.intra.rm.dk/siteassets/mit-hospital/personale/lon-personaleforhold/overenskomster/lokal-londannelse/lonaftale-yl-hev_20.3.pdf

Ansættelse er betinget af tilfredsstillende børneattest.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Lars Toft Nielsen på mobilnummer 5153 1393.

Ved behov for bolig vil HR-afdelingen (tlf. 7843 8658) være behjælpelig.

Du kan søge jobbet online på www.rm.dk/job ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV (de vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format).

Din ansøgning ser vi frem til at modtage senest onsdag den 19. januar 2022.

Samtaler afholdes mandag den 24. januar 2022.

Stillings- og funtkionsbeskrivelse

Søg stillingen via “søg job”-knappen.