Hospitalsenheden Vest Medicinsk Afdeling Holstebro Reumatologisk Ambulatorium Afdelingslæge Det reumatologiske speciale i Hospitalsenheden Vest er i en rigtigt god udvikling, og der er meget høj aktivitet i Reumatologisk Ambulatorium. Derfor er en stilling som afdelingslæge i intern medicin: reumatologi ledig til besættelse pr. 1. september 2019 eller efter aftale.

Dette job er udløbet
Medicinsk Afdeling
De medicinske afsnit i Herning og Holstebro er organisatorisk samlet i én afdeling. Afdelingen varetager den medicinske funktion for ca. 300.000 borgere i den vestlige del af Region Midtjylland. Der er fælles afdelingsledelse bestående af ledende overlæge og ledende oversygeplejerske.I Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest findes alle grenspecialer indenfor intern medicin fordelt på matriklerne i Holstebro og Herning, undtaget kardiologi som er en selvstændig afdeling. Afdelingen har 108 senge med fordelingen 32 i Herning og 76 i Holstebro, heraf er de 26 lungemedicinske senge. Afdelingens samlede aktivitet i 2018 var 78000 ambulante besøg og 11500 udskrivninger.

Der er etableret akutafdeling ved Hospitalsenheden Vest med en større enhed tilknyttet i Herning og en mindre enhed i Holstebro. I Herning modtages de akutte patienter i Akutafdelingen, mens de akutte visiterede medicinske patienter i Holstebro modtages i Medicinsk Modtageafsnit.

I Medicinsk Afdeling har vi konstant fokus på at blive bedre i planlægningen af vores patientforløb, således at patienten får den bedste behandling og pleje. Vi arbejder meget målrettet med patient-/pårørende-inddragelse, og aktuelt har vi også fokus på implementering af den patientansvarlige læge. Herudover er der også et stort og spændende arbejde i gang i afdelingen, hvor vi forbereder os på at flytte ind i det nye hospital i Gødstrup i sidste halvdel af 2020.

Reumatologisk funktion
Reumatologien i Hospitalsenheden Vest er en del af Medicinsk Afdeling. Den reumatologiske funktion er overvejende ambulant, idet akutte oplagt reumatologiske patienter indlægges ved det reumatologiske center i Silkeborg. I det omfang der er reumatologiske problemstillinger hos indlagte medicinske patienter eller på andre af hospitalets sengeafsnit i Holstebro, varetages de reumatologiske specialistopgaver ved tilsyns og – konferencevirksomhed.

Reumatologisk Ambulatorium varetager behandlingen på hovedfunktionsniveau af patienter med inflammatoriske led- og rygsygdomme. Endvidere behandles med biologisk medicin på regionsniveau i et formaliseret samarbejde med det reumatologiske center i Silkeborg i form af kliniske vejledninger, muligheder for fælles mødeaktivitet og konferencer.

Der er gode ambulante faciliteter indenfor reumatologien med egne undersøgelsesrum og kontorer. I alle undersøgelsesrum findes ultralydsapparater. Der er etableret teamsamarbejde med 3 specialsygeplejersker, og funktionen har egne sekretærer tilknyttet.

Reumatologisk lægebemanding
Den reumatologiske funktion i Hospitalsenheden Vest varetages p.t. af en specialeansvarlig overlæge, som har det overordnede faglige ansvar for specialet, samt yderligere en speciallæge. Derudover har afdelingen læger i hoveduddannelsesforløb i reumatologi. AP-læger i blokstilling og KBU-læger. Den reumatologiske funktion deltager i undervisningen af medicinstuderende.

Vi arbejder på at optimere den reumatologiske funktion ved afdelingen og således gerne med ansættelse af flere overlæger hen mod etableringen af det nye hospital i Gødstrup.

Der vil være mulighed for at dyrke specielle interesseområder inden for reumatologien, ligesom vi forventer, at ansøgeren vil bidrage til og have indflydelse på den nærmere organisering af specialet i Gødstrup.

Vagtstruktur
Holstebro:
Der er 3 vagtlag; forvagt, hvor læger i klinisk basisuddannelse har deres vagtfunktion, samt mellem- og bagvagt. Introduktionslægen forventes indplaceret i mellemvagtslaget, som er 8-skiftet 2-holdsdrift med tilstedeværelsesvagt. Der er beredskabsvagt indenfor specialerne nefrologi og hæmatologi.

Herning:
Hjertesygdomme og Medicinsk afdeling har hvert deres døgndækkede forvagtslag i tilstedeværelsesvagt. Bagvagtslaget er ligeledes i tilstedeværelsesvagt og fra kl. 21 til 08 fælles for de to afdelinger.

Afdelingslægen indgår i bagvagtslaget i Holstebro.

Lægefaglige kvalifikationer
Der ønskes ansøgere med speciallægeuddannelse i intern medicin: reumatologi.

Ansøger bør i ansøgningen forholde sig til speciallægens 7 roller, jf. Sundhedsstyrelsens beskrivelse af de 7 lægeroller, og bør i videst muligt omfang dokumentere sine kvalifikationer inden for disse områder. Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgers oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de 7 kompetenceområder.

Desuden forventer vi

 • At du altid sætter patienten først – også i en travl hverdag.
 • At du byder dig til, når dagligdagen er presset.
 • At du deltager aktivt i den daglige kliniske vejledning af yngre kolleger.
 • At du sikrer den løbende dokumentation af afdelingens opgaver, produktion og kvalitet.
 • At du har stærke samarbejdsevner både mono- og tværfagligt og stimulerer samarbejdet både internt i afdelingen, til andre afdelinger og hospitalet samt tværsektorielt.
 • At du har stærke kommunikative evner både mundtligt og skriftligt.
 • At du altid holder den gode tone i hverdagen – både overfor patienter, pårørende og kolleger.
 • At du viderefører organisationens værdier: dialog, dygtighed og dristighed.

Vi kan tilbyde dig:

 • Et udfordrende og udviklende speciallægejob med høj grad af selvbestemmelse.
 • At medvirke i udbygning og oprustning af det reumatologiske speciale i Hospitalsenheden Vest.
 • Et stærkt fagligt miljø med fokus på et balanceret forhold mellem privatliv, efteruddannelse og produktion.
 • Arbejde i en afdeling med et højt fagligt niveau og en dygtig medarbejderstab.
 • Gode faglige og personlige udviklingsmuligheder.
 • Et aktivt undervisningsmiljø.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger. Stillingen er omfattet af bestemmelserne om lokal løndannelse. Ansættelse er betinget af tilfredsstillende børneattest.

Flere oplysninger om stillingen
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Nikolai Hoffmann-Petersen på tlf. 2946 4510 eller specialeansvarlig overlæge Jolanta Grydehøj på tlf. 2287 4662.

Ansøgningsfrist
Du kan søge jobbet online på Regionens hjemmeside,www.rm.dk/job ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV. Vedhæftede dokumenter skal være i pdf- eller wordformat.

Din ansøgning skal være hos os senest søndag den 24. marts.

Stillings- og funktionsbeskrivelse