Hospitalsenhed Midt søger ledende overtandlæge til Afdeling for Regional Specialtandpleje på Regionshospitalet Viborg (Genopslag) Vil du stå i spidsen for Afdeling for Regionale Specialtandpleje og se udviklingsmuligheder og potentialer i samarbejde på tværs af sektorer og fagligheder?

Dette job er udløbet

Hospitalsenhed Midt søger ledende overtandlæge til Afdeling for Regional Specialtandpleje på Regionshospitalet Viborg

Om stillingen
I Afdeling for Regional Specialtandpleje er vores mål, at tage udgangspunkt i den enkelte patients behov og derudfra fremme patientens sundhed og trivsel. Dette gøres ud fra et tæt samarbejde med kommunerne, om et sammenhængende tilbud om forebyggelse og behandling.

Den ledende overtandlæge bliver en del af afdelingsledelsen i Regional Specialtandpleje. Afdelingsledelsen har fælles ansvar for, at afdelingens organisatoriske, økonomiske, faglige og personalemæssige drift og udvikling bygger på hospitalets værdier og lever op til hospitalets mission, vision og strategi. Afdelingsledelsen er i fællesskab ansvarlig for at sikre optimale rammer og retning for behandling, uddannelse og faglig udvikling samt udvikling af tilgangen til ledelse i afdelingen.

Du skal i tæt samspil med din ledelseskollega skabe de organisatoriske og ledelsesmæssige rammer, som kan videreføre afdelingens udvikling. Du vil samtidigt blive en del af hospitalsenhedens samlede ledergruppe.

Som ledende overtandlæge indgår du aktivt i det kliniske arbejde samt medvirker til udvikling og kvalitetssikring.

Vi ønsker at stillingen som ledende overtandlæge i Regional Specialtandpleje besættes pr. 1. januar 2021 eller snarest muligt efter aftale.

Om dig
Vi forventer, at du er autoriseret tandlæge med solid erfaring i fagets mange facetter. Et kendskab til specialtandplejen vil være en fordel. Gode ledelseskompetencer og samarbejdsevner er en forudsætning og prioriteres højt. Ledelseserfaring er en fordel, men ikke et krav.

Der lægges særligt vægt på, at du besidder følgende personlige kvalifikationer:

  • Gode faglige og tværfaglige samarbejdsevner, og at du arbejder målrettet og resultatorienteret
  • Interesse i at arbejde med at udvikle mission, vision og strategi i afdelingen
  • Motiverende og anerkendende med en dialogbaseret, involverende ledelsestilgang
  • En god kommunikator, som er informativ og tydelig i sine budskaber
  • Overholder aftalte budgetrammer og aktivitetsmål samt har økonomisk indsigt
  • Skaber resultater, gejst og arbejdsglæde, og gennem en aktiv personalepolitik, arbejder for et godt arbejdsmiljø
  • Vægter kvalitet og forbedringsarbejdet samt patientsikkerhed højt
  • Vægter samarbejde med andre afdelinger i Hospitalsenhed Midt og Region Midtjylland.

Om Regional Specialtandpleje
Afdelingen er landets største specialtandpleje etableret i 2007. Vi er 27 medarbejdere heraf 9 tandlæger, 4 tandplejere, 11 klinik assistenter og 3 sekretærer. Vi har en specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi tilknyttet. De fysiske rammer består bl.a. 9 moderne tandklinikker og 3 operationsstuer med fast anæstesipersonale.

Vores patientgruppe består hovedsagligt af voksne med nedsat psykisk og/eller fysisk funktionsevne, så som patienter med autisme, psykiske lidelser, traumeinducerede hjerneskade med flere. Derudover behandler vi børn, som har brug for generel anæstesi pga. et stort behandlingsbehov.

På årsplan tilbyder vi regelmæssig tandpleje til ca. 1.600 patienter og udfører ca. 800 patientbehandlinger under anvendelse af generel anæstesi. Afdelingen har behandlingsaftaler med 22 kommuner primært fra Region Midtjylland.

Afdelingen er organiseret med centralklinik på Regionshospitalet i Viborg samt yderligere 5 klinikafsnit (regionshospitalerne Randers og Holstebro, Vitapark Odder, Sølund Skanderborg samt Sødisbakke Mariager). Der udføres tandbehandling i generel anæstesi på regionshospitalerne i Viborg og Randers. Sekretariatet i Viborg er et fællessekretariat for de kliniske enheder, som er sammenkædet med fælles elektronisk journal- og dikteringssystem samt fælles røntgensystem herunder mulighed for CBCT.

Vi er en dynamisk hospitalsafdeling præget af tætte og gode samarbejdsrelationer med privat praksis og kommunal tandpleje. Vi tror på gode, personlige relationer, et stærkt engagement og ordentlighed. Vi arbejder med kontinuerlig kompetenceudvikling af alle vores medarbejdere.

Få mere at vide om afdelingen på www.specialtandpleje.dk

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelsen sker i Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Afdeling for Regional Specialtandpleje.

Løn- og ansættelsesvilkår forhandles med den faglige organisation med udgangspunkt i Aftale vedrørende lægelige chefer.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stilling og afdeling kan fås ved henvendelse til:

Hospitalsdirektør Thomas Balle Kristensen, tlf.  3038 7193
Lægefaglig direktør Claus Brøckner Nielsen, tlf. 3091 1341
Afdelingsleder Lene Sofia Sørensen, tlf. 2912 0418

Hospitalsenhed Midt samarbejder med Mercuri Urval om rekrutteringsprocessen. Henvendelse til chefkonsulent Thomas Gajhede på 2084 1030 for en fortrolig drøftelse af stillingen. Hospitalsenhed Midt orienteres ikke herom.

Ansøgningsfrist
Ansøgningen skal være os i hænde senest den 3. november 2020 med autorisationsID, dokumentation for uddannelse og evt. specialuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted den 10. november og den 24. november 2020. Der vil være personprofil med tilbagemeldingssamtale ved konsulent mellem samtalerne.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.