Har du lyst til at arbejde indenfor palliation og få et godt indblik i dette subspeciale, så søger Klinik for Lindrende Behandling ved Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt en overlæge En stilling som overlæge ved Hospitalsenhed Midt, Klinik for Lindrende Behandling, Diagnostisk Center, er ledig til besættelse pr. 1. april 2024, eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Stillingen er en fuldtidsstilling.

Om stillingen

Klinik for Lindrende Behandling (KLB) varetager den specialiserede palliation for borgere i Hospitalsenhed Midts optageområde. Vi tilser patienten i eget hjem, på plejehjem, på sygehusafsnit eller på Hospice.

Vi kan tilbyde dig:

 • at medvirke til at skabe og udvikle gode fleksible patientforløb i livets sidste faser
 • at medvirke i en kontinuerlig udvikling af KLB, hvor ambitionsniveauet er højt
 • at indgå i et spændende tværfagligt fællesskab i KLB og på Hospice Limfjord
 • at medvirke til at fremme synligheden af det palliative fagområde på såvel sygehuse som i primærsektor
 • et job i en klinik med tværfaglighed som fundament, og et kollegaskab bygget på en uhøjtidelighed tone og humor.

Dine opgaver:

 • symptomlindring af patienten med livstruende sygdom
 • lindring og støtte af patient og pårørende ved livets afslutning
 • medvirke og bidrage til den faglige udvikling i KLB og på Hospice Limfjord
 • vejledning, sparring og undervisning i palliativ medicin af kolleger og samarbejdspartnere
 • varetage den lægelige behandling på Hospice Limfjord i samarbejde med de øvrige læger i klinikken
 • rådgivning og tilsyn på indlagte patienter
 • deltagelse i diverse forsknings- og udviklingsprojekter.

Palliation er et målrettet indsatsområde både nationalt og regionalt. Det er et speciale i udvikling, og der er gode muligheder for at påvirke feltet bredt, samt initiere og deltage i forsknings – og udviklingsarbejde.

Du vil være ansat i Diagnostisk Center med funktion i begge teams. Derudover vil du have funktion på Hospice Limfjord. Der arbejdes primært i dagstid på hverdage.

Stillingen er vagtfri, men der vil der være mulighed for at indgå i den regionale palliative beredskabsvagt.

Dine kvalifikationer:

 • evt. speciallægeuddannelse i relevant speciale
 • gerne klinisk erfaring og kompetencer inden for symptomlindring af patienter med livstruende sygdom
 • gode samarbejdsevner samt ser styrken og vigtigheden i det tværfaglige samarbejde
 • stærke relationelle, kollegiale og sociale kompetencer
 • evner at møde patienterne der hvor de er, og til tider anlægge en pragmatisk tilgang til opgaveløsningen,
 • i høj grad evner at vurdere patienternes behov ud fra en tværfaglig vinkel
 • fagligt engagement
 • gode samarbejdsevner og mestrer dialogen med brugere, samarbejdspartnere og kolleger.
 • mod og lyst til at arbejde med palliation.

Om Klinik for Lindrende Behandling og Hospice Limfjord

KLB er organiseret under Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt.

KLB varetager den specialiserede palliative behandling i Hospitalsenhed Midts optageområde.

Klinikken består af to teams. Det ene team har kontor på Regionshospitalet Silkeborg, og varetager specialiseret palliativ behandling for patienter bosiddende i Silkeborg kommune, og det andet team har kontor på Regionshospitalet Viborg, med satellitkontor på Regionshospitalet Skive, og varetager specialiseret palliativ behandling for patienter bosiddende i Viborg og Skive kommuner.

Derudover har man som læge i KLB også funktion på Hospice Limfjord.

Ud over læger er der i KLB også tilknyttet sygeplejersker, fysioterapeut, socialrådgivere, sekretærer og præster.

Hospice Limfjord er en selvejende enhed som tilbyder behandling til patienter med komplekse palliative problemstillinger, som har behov for indlæggelse. Der er i Danmark frit sygehusvalg, også til Hospice, hvorfor Hospice Limfjord modtager patienter fra mange forskellige steder, dog meste fra kommunerne omkring Skive. Hospice Limfjorden har 12 sengepladser med en tværfaglig personalegruppe med sygeplejerske, præst, psykolog, socialrådgiver, sekretær, kok, køkken- og serviceassistenter og en pedel. Se nærmere om Hospice Limfjord på www.hospicelimfjord.dk

Om Diagnostisk Center

Diagnostisk Center karakteriseret ved:

 • et godt kollegialt miljø
 • innovativt miljø
 • samling af 7 medicinske specialer og radiologi under samme ledelse
 • gode interne og eksterne samarbejdsrelationer
 • høj (tvær-)faglighed
 • prioriteret forskningsmiljø (primært) omkring kliniske problemstillinger
 • høj produktion.

Diagnostisk Center er bygget på sammenslutningen af de medicinske og det radiologiske speciale, og det overordnede fokus for centrets arbejde er at skabe hurtige og effektive patientforløb af høj kvalitet.

Diagnostisk Center modtager elektive og akutte visiterede medicinske patienter hverdage kl. 8-17 inden for næsten alle områder af det medicinske speciale samt kroniske medicinske patienter med opblussen i deres kroniske sygdom døgnet rundt alle ugens dage (”fleksible indlæggelser”). Desuden modtages patienter med åbne indlæggelser døgnet rundt.

Diagnostisk Center har følgende medicinske specialer repræsenteret: kardiologi, reumatologi, endokrinologi, lungemedicin, gastroenterologi inkl. hepatologi, infektionsmedicin, nefrologi samt geriatri. Der er ca. 4.000 akutte medicinske indlæggelser og ca. 70.000 ambulante kontroller.

Se nærmere om Diagnostisk Center på  hospitalsenhedmidt.dk/afdelinger-og-steder/regionshospitalet-silkeborg/diagnostisk-center

Om Hospitalsenhed Midt

Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalerne Viborg, Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skive og har ca. 4.200 medarbejdere samt et budget på 2,3 mia. kr. årligt.De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland. Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn og ansættelsesvilkår

Den daglig ledelse af klinikken varetages af den fagligt ansvarlige overlæge og oversygeplejerske. Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området. Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse. Ansættelsen sker i Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Diagnostisk Center.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: cheflæge Nikolai Hoffmann-Petersen tlf. 29464510 eller hos faglig ansvarlig overlæge Peter Haahr tlf. 7841 6556/ 2251 9290

Ansøgningen skal være os i hænde elektronisk senest den 3. december 2023 med dokumentation for uddannelse, specialuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v. samt udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland. Ansættelsessamtale forventes afholdt d. 18. december 2023.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.