Har du interesse i at prøve funktionsledelse? Vi søger en overlæge til Afdelingen for Psykoser, AUH Psykiatrien fra 1. maj 2020 eller efter aftale. Har du lyst til at prøve ledelse for en periode og være en del af et engageret hold af dedikerede kolleger, så glæder vi os til at læse din ansøgning!

Dette job er udløbet
I november 2018 flyttede AFP og tre andre psykiatriske afdelinger fra Risskov til nye, moderne bygninger i Skejby. Vi er ved at have fundet os til rette i bygningerne og arbejder derfor igen aktivt med udvikling af den bedste behandling af vores patienter.

Afdelingen for Psykoser

Afdeling for Psykoser varetager udredning af voksne patienter inden for hele ICD-10 spektret. Afdelingen behandler særligt patienter inden for det skizofrene og psykotiske område samt patienter med demens, delir, mental retardering, ADHD, autisme og misbrugsudløste tilstande. Afdelingen har regionsfunktion.
Afdelingen er placeret på AUH Psykiatrien i Skejby og hører organisatorisk under Psykiatri og Social i Region Midtjylland. Afdelingen har 350 ansatte og ledes af en oversygeplejerske og en ledende overlæge.
Afdelingen omfatter fire sengeafsnit med i alt 88 sengepladser, hvoraf tre sengepladser anvendes til patientstyrede indlæggelser. Sengeafsnit 7, 8 og 10 har hver 24 senge. Sengeafsnit 6 har 16 særlige pladser til patienter, som kan profitere af et rehabiliteringsforløb.
Afdelingen har to ambulante enheder: Klinik 1 med Team for Psykoser og Team for Organiske Psykiske Lidelser og Klinik 2 med Team for Skizofreni – OPUS, Team for Dobbeltdiagnoser og Team for ADHD. Desuden rummer afdelingen en forskningsenhed
.
Afdeling for Psykoser har forsknings- og undervisningsforpligtigelser og deltager i den kliniske undervisning af lægestuderende og læger samt psykologer i uddannelsesforløb til specialpsykologer. Der er uddannelsesforløb for læger inden for specialerne voksenpsykiatri og almen medicin.

Om sengeafsnit S6 – et rehabiliterende sengeafsnit.

Målgruppen for afsnittet er patienter med svære psykiske lidelser og tendens til udadreagerende adfærd. Det er patienter, der ofte har misbrug og flere afbrudte behandlingsforløb bag sig samt komplicerede sociale forhold.
I afsnittet tilrettelægges pleje og behandling, tværfagligt og individuelt med udgangspunkt i psykodynamiske, miljøterapeutiske og kognitive principper. Afsnittet arbejder rehabiliterende og der er ansat mange forskellige faggrupper: læger, psykologer, sygeplejersker, misbrugskonsulenter, socialrådgivere, lægesekretærer, pædagoger, ergo- og fysioterapeuter.

Dine faglige muligheder:
Du skal have lyst til at prøve at være overlæge med funktionsledelse i S6 i første omgang af 3 måneders varighed, så en nysgerrighed og lyst til ledelse er nødvendig.

Du kan herudover i høj grad være med til at præge din øvrige kliniske stilling – så har du lyst til psykoterapi, retslig videreuddannelse eller det akutte arbejde – så er det alle områder som vi kan tilbyde.
 • En arbejdsplads med vægt på høj faglighed og behandling i samarbejde med patienten
 • Stort fokus på medarbejdernes trivsel, arbejdsmiljø og sikkerhed
 • Teamsamarbejde og tværfaglighed, hvor vi løfter ansvaret for svære behandlingsopgaver i fællesskab
 • Mulighed for både faglig og personlig udvikling i jobbet, alt efter dine ambitioner og afdelingens behov
 • Tæt samarbejde med somatikken både akut og elektivt til gavn for både patienter og medarbejdere
 • Åbenhed overfor individuelle ønsker og ideer til udvikling af både behandlingen og dine karriereplaner

Vi har stor søgning af uddannelseslæger til afdelingen, og uddannelses- og læringsmiljøet er højt prioriteret for alle faggrupper.

Oveni alt dette har vi én af Århus’ bedste udsigter, tæt på offentlig transport og motorvej.
Om arbejdet som overlæge med funktionsledelse i Afdeling for psykoser og S6
Du vil få ansvar for ledelsesmæssige og administrative opgaver og beslutninger, som er delegeret fra afdelingsledelsen, og for at bestemmelserne i Psykiatriloven overholdes.

Du vil sammen med afdelingssygeplejersken forestå ledelsen både behandlingsmæssigt og personaleledelse, som understøttes af administrationen tilknyttet afdelingen.

Endvidere gælder det, at overlæger er behandlingsansvarlig og stedfortrædende behandlingsansvarlig overlæge for patienter med dom.

Dine opgaver vil bl.a. være at:

 • forestå, koordinere og deltage i udrednings- og behandlingsarbejdet
 • have selvstændigt lægeligt ansvar for undersøgelse, diagnose og behandling af patienter
 • have instruktionsbeføjelser overfor de øvrige ansatte vedrørende undersøgelse og behandling
 • have ansvaret for udarbejdelse af behandlingsplaner for patienterne i samarbejde med de øvrige medarbejdere
 • bidrage til at koordinere arbejdsgange og arbejdstilrettelæggelse for at sikre den bedst mulige patientbehandling og pleje, herunder patienternes retssikkerhed
 • medvirke til sikring af kvaliteten af afdelingens og afsnittets funktionsområder
 • bidrage til forskning og kvalitetsudvikling i Afdeling for Psykoser
Vi forventer, at du bidrager aktivt til den faglige udvikling i afsnittet, og at du er god til supervision og undervisning af personalet, herunder også uddannelse af yngre læger og psykologer samt medicinstuderende i klinik og lægevikarer.

Hvem er du?

Vi forventer, at du er uddannet speciallæge i psykiatri og så vidt muligt overlægekvalificeret. Du har en bred psykiatrisk erfaring, som du brænder for at bringe i spil i udviklingen i vores afdeling. Du er god til at samarbejde, og du har lyst til at videreudvikle dine egenskaber indenfor ledelse.
Vi lægger vægt på, at du har interesse for det videnskabelige arbejde med lyst til at bidrage aktivt med din faglighed. Du er god til at kommunikere med både patienter, pårørende og medarbejdere, og du har erfaring som underviser af tværfagligt personale.
Har du oveni alt dette psykoterapeutisk eller retslig interesse eller uddannelse, ser vi det som en ekstra kvalifikation, der skal bringes i spil.

Lægefaglig bedømmelse

Lægefaglig bedømmelse foretages på baggrund af ansøgerens oplysninger inden for de syv kompetenceområder, jvf. link. Vær opmærksom på, at besvarelsen skal indtastes som en del af den elektroniske ansøgningsprocedure. Det er således ikke tilstrækkeligt at vedhæfte skemaet til bedømmelse af lægefaglige kompetencer.
Stillings- og funktionsbeskrivelse samt krav til de syv lægeroller fremgår af Ansættelse af speciallæger, fællespsykiatrisk og fælles retningslinje for socialområdet .

Om stillingen
Arbejdstiden er som udgangspunkt 37 timer om ugen og vil du indgå i tilstedeværelsesvagt med efterfølgende beredskabsvagt med 5 hverdagsvagter og 2 weekendvagter på 20 uger.

Har du lyst til at høre mere om afdelingen og jobbet, er du meget velkommen til at kontakte Ledende overlæge Signe Dolmer på 2112 8254

Du kan læse meget mere om Afdelingen for Psykoser her.

Stillingen ønskes besat pr. 1. maj 2020 eller efter aftale. Ansættelsen sker i henhold til den enhver tid gældende overenskomst på området mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger

Ansøgningsfrist: 5. april 2020
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 16 eller 17.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.