Engageret specialpsykolog søges til Psykiatrisk Klinik for Skolebørn, Team 2, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Region Midtjylland Vi søger en specialpsykolog til en 37 timers stilling i team 2 for skolebørn pr. 1. januar 2022 eller snarest derefter.

Ansøgningsfrist: 08/12/2021 BUA Team 2 for Skolebørnspsykiatri - AUH

Specialpsykologer forventes at indgå i BUA med viden om og forståelse for psykiatrien som organisation, herunder relevant lovgivning, styringsparadigmer og tværsektorielt arbejde, samt prioritering og disponering af ressourcer inden for de organisatoriske rammer.
Specialpsykologen forventes at bidrage til flow, udvikling, harmonisering og kvalitetssikring i det enkelte afsnit og på tværs af BUA. Det forventes at der er interesse for at indgå i udviklingsarbejde og kompetenceudvikling for alle faggrupper samt organisering og udvikling af det tværsektorielle samarbejde.
BUA udgøres af i alt 8 kliniske afsnit, der tilsammen varetager den hospitalsbaserede udredning og behandling af børn og unge med psykiske forstyrrelser og sygdomme i Region Midt. De 8 afsnit er fordelt på 3 matrikler beliggende i Herning, Viborg og Skejby. De fleste afsnit dækker flere matrikler. Herudover er der et forskningsafsnit ledet af en professor samt et sekretærafsnit ledet af en ledende sekretær.Psykiatrisk Klinik for Skolebørn, Team 2

Skolebørns området er organiseret i to afsnit, som har et tæt samarbejde såvel fagligt, ledelsesmæssigt og i sikring af gode patientforløb. Skolebørns afsnit Team 2 er placeret på Skejby Sygehus og i Herning med en forventet udflytning til Gødstrup i marts 2022.

Organisering – Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)

BUA er en selvstændig afdeling under Psykiatriområdet i Region Midtjylland. BUA er placeret på tre matrikler i regionen, hhv. i henholdsvis Herning, Viborg og Skejby. I BUA er der 7 kliniske enheder med ambulatorier, døgn- og/eller dagafsnit, samt forskningsenhed og et sekretærafsnit.

Psykiatrisk Klinik for Skolebørn, Team 2

Skolebørns afsnit Team 2 varetager i et samarbejde med skolebørns afsnit Team 1 udredning og behandling af den samlede målgruppe i alderen 7 år til 13 år. Målgruppen inkluderer primær opmærksomhedsforstyrrelser, adfærdsforstyrrelser, specifikke vanskeligheder – ligesom flere har komorbiditet med autisme, angst, Tourettes Syndrom, mental retardering, somatiske sygdomme.
Team 2 har et særligt fokus på og ansvar for patienter med OCD samt Tics/Tourette samt patienter med ADHD som kræver en højtspecialiseret indsats. Afsnittet er placeret på to matrikler, henholdsvis Skejby og Herning, med fælles funktionsledelse.
Herning børnepsykiatrisk ambulatorie udreder og behandler børn i alderen 7-13 år på hovedfunktionsniveau. Det er en blandet almen gruppe inden for de fleste diagnosegrupper. Der udføres både nonfarmakologisk og farmakologisk behandling.
Afsnittet i Skejby udreder og behandler på hoved- region- og højt specialiseret funktionsniveau.
Der er løbende tilknyttet kliniske forskningsprojekter til Team 2, dette sker i samarbejde med forskningsafsnittet på BUA. I afsnittet er der ansat en overlæge med særlig interesse i forhold til forskningsprojekter.
Funktionerne i skolebørns afsnittet er baseret på tværfaglighed med deltagelse af såvel psykologer, pædagoger, sygeplejersker, socialrådgivere og læger.
Specialpsykologen bliver en del af et tværfagligt udredningsteam, der varetager ambulant udredning og behandling.
Du vil primært blive tilknyttet team 2 Skejby, men der kan være funktioner, der skal varetages i Herning.Vi søger:

Du er godkendt specialpsykolog med bred erfaring med udredning og behandling af børn tilhørende afsnittes målgruppe.
Du evner at arbejde selvstændig og i højt arbejdstempo og samtidig bevare overblikket.

Du samarbejder konstruktivt med kollegaer inden for egen faggruppe og tværfagligt med læger, sygeplejersker, pædagoger og socialrådgiver samt med funktionsledelse.

Du har lyst og evne til at arbejde med at udvikle afsnittets udrednings- og behandlingstilbud samt tilrettelægge og styre arbejdsgange og arbejdstilrettelæggelse i en tværfaglig medarbejdergruppe.
Du har blik for både faglige og organisatoriske udviklingsmuligheder i team 2 i relation til udredning og behandling af børn tilhørende afsnittets målgruppe og sammenhængen imellem team 2 og den samlede børnepsykiatri i Region Midtjylland.Du kan forvente:

en fagligt udfordrende og spændende stilling i et godt arbejdsmiljø at skulle varetage selvstændigt ansvar for særlige fagområder som aftales ud fra afsnittets behov at skulle give og modtage supervision at være en del af en mangfoldig personalegruppe med mange fagligheder at være en del af en psykologgruppe i kontinuerlig udvikling at have et tæt samarbejde med det tværfaglige behandlerteam omkring udrednings- og behandlingsopgaver at have et tæt samarbejde med funktionsledelsen og afsnittets speciallæger at være med til at sikre et stimulerende og positivt arbejdsmiljø at deltage i undervisningsopgaver i afsnittet og i BUA
Psykologen har i samarbejde med funktionsledelsen og de tilknyttede speciallæger ansvar for at sikre udredning og behandling af høj faglig kvalitet til afsnittets patienter og optimal ressourceudnyttelse.
Yderligere oplysninger fås hos funktionsledende overlæge Judith Nissen telefon nr. 2162 2339 eller afdelingssygeplejerske Anna Marie Madsen 40138609.

Du kan læse mere om Børne- & Ungdomspsykiatrisk Afdeling på vores hjemmeside: www.bua.rm.dk

Ansøgningsfrist: den 8. december 2021
Ansættelsessamtalen vil ligge i uge 50

Du kan alene søge jobbet ved at klikke på ”Send ansøgning” eller lign. link. Vedhæft din ansøgning med oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse (CV) og evt. gældende autorisationsbevis. De vedhæftede filer skal være i pdf– eller word-format.

Om Børne og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)
BUA er en afdeling under Psykiatrien i Region Midtjylland. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen.

BUA består af 8 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Herning samt en forskningsenhed og et tværgående lægesekretærafsnit.

Den overvejende del af behandlingen sker ambulant. BUA dækker fire hovedområder: Småbørn, Skolebørn, Unge samt Spiseforstyrrelser. Personalet består af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtog i 2020 4.600 eksterne henvisninger og havde kontakt med 9.130 patienter. Afdelingen havde i 2020 et nettobudget på 305,1 mio. kr. og pr. 1/9 -2021 542 årsværk fordelt på 579 medarbejdere.

Børne- og Ungdomspsykiatrien i Herning flyttes i starten af det nye år til Gødstrup.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.