Bliv praktiserende læge i 6440 Augustenborg i Sønderborg Kommune Der genudmøntes 2 - 3 stk. ydernumre med ca. 3.200 patienter inden for almen medicin til nedsættelse i 6440 Augustenborg.

Dette job er udløbet

Der gives ingen garanti for antallet af patienter, der både kan stige og falde.
Der kan bydes på 1, 2 eller 3 ydernumre.

Der er mulighed for at købe efter reglerne om, at læger kan eje op til 6 ydernumre jf. Sundhedslovens § 227, stk. 2. Ydernumrene med ca. 3.200 patienter skal bemandes med en navngiven speciallæge i almen medicin. Hvis du overtager alle 3 ydernumre skal der betjenes mindst 4.800 patienter i alt.
Der kan ikke forventes mulighed for lukning under normtal.

Praktisk information

 • Evt. mulighed for at overtage eksisterende lokaler
 • Evt. mulighed for besigtigelse
 • Evt. mulighed for at overtage udstyr
 • Muligvis personaleoverdragelse. Køber opfordres til at søge egen advokatrådgivning herom.

Besigtigelse efter aftale. Kontakt lægehuset på telefon: 7447 1577.

Overtagelse og aktivering
Ydernummeret evt. ydernumrene skal overtages og aktiveres den 1. januar 2024. Det betyder, at praksis fra dette tidspunkt skal overtage klinikkens patienter.

Fristen for at byde er fastsat til mandag den 7. august 2023 kl. 10.00.

Regionen afholder samtaler 16. august 2023 efter kl. 13.00 eller efter aftale i Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle.

Ansøgere vil efter fristens udløb modtage en indkaldelse i deres digitale postkasse (e-Boks).

Licensklinik – prøv livet som praktiserende læge
Som alternativ til køb af lægekapaciteten, kan praksis drives som en licensklinik i et nært samarbejde med regionen.

Regionen stiller praksislokaler og udstyr til rådighed for dig, uden afgivelse af bud. Dette giver mulighed for at få erfaringer med drift af praksis, mens regionen påtager sig risikoen for blandt andet investeringer og lokaler ved opstart af klinikken. Regionen kan muligvis stille personale og IT til rådighed efter nærmere drøftelser herom.

Tryk her – Se nærmere i vedlagte visionspapir for licensklinikker – bilag 3.

Procedure
Ved afgivelse af bud på ydernummeret evt. ydernumrene, skal budgiver dels angive en pris, dels beskrive sin opfyldelse af følgende kvalitetskriterier:

 • Kontinuitet i lægebemandingen og den øvrige bemanding i praksis, herunder om budgiver agter
  at arbejde i praksis, og i hvilket omfang
 • Samarbejde med eksterne aktører, herunder sygehuse, kommuner og lignende
 • Ventetider og tilgængelighed i praksis
 • Fysisk placering af praksis, herunder en beskrivelse af mulighederne for parkering og offentlig transport.

Der vil efter budsfristens udløb blive indbudt til en samtale med administrationen, hvor ovenstående kan uddybes.

Budgiver skal ved indgivelse af bud sende følgende:

 • Navn, aut.-id., adresse og kontaktoplysninger
 • Udførligt CV
 • Budblanket, jf. bilag 1
 • En beskrivelse af, hvordan du/I forestiller dig/jer at drive ydernummeret/ydernumrene og opfyldelse af ovenstående kvalitetskriterier, jf. ansøgningsskema, bilag 2

Efter budfristens udløb indkalder regionen alle kvalificerede budgivere til en samtale med Praksisafdelingen, hvor ansøgningen vil blive gennemgået, og hvor regionen udarbejder et referat.
Efter afholdelsen af samtalerne med budgiverne træffer Udvalget for det nære sundhedsvæsen,
beslutning om tildeling.

Beslutningen om, hvem der skal tildeles ydernummeret evt. ydernumrene, beror på en samlet vurdering af den budte pris og den fremlagte plan for drift af ydernummeret evt. ydernumrene. Der sælges derfor ikke nødvendigvis til højestbydende.

Regionen forbeholder sig retten til at forkaste alle bud frem til tildelingsbeslutning.

Ansøgningsskema og budblanket
Afgiv dit/jeres bud senest mandag den 7. august 2023 kl. 10.00 jf. nedenstående bilag.

Samtaler
Samtaler afholdes onsdag den 16. august 2023 i Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle.
Bud som modtages efter fristens udløb, kan ikke forventes at blive taget i betragtning.

Vil du vide mere?
Jannie Kramer
Juridisk konsulent
Praksis

Mobil: 24 96 55 17
E-mail: jannie.kramer@rsyd.dk