Afdelingslæge til afsnit med 16 særlige pladser ved Afdeling for Psykoser, AUH Psykiatrien Har du lyst til at være med i udviklingen af et nyt sengeafsnit med 16 særlige pladser?

Dette job er udløbet

En stilling som afdelingslæge i forbindelse hermed er ledig til besættelse pr. 01.03.2019 eller efter aftale.

Vi søger en afdelingslæge til de særlige pladser, der vil være med til at udbygge og tilpasse konceptet til afsnittets målgruppe i samarbejde med funktionsledelsen og medarbejderne. Afdelingslægen skal have interesse i socialpsykiatri, og samarbejdet mellem kommuner og ambulante tilbud vil udgøre en væsentlig del af arbejdet.

Om Afdeling for Psykoser
Afdeling for Psykoser varetager udredning af voksne patienter inden for hele ICD-10 spektret. Afdelingen behandler særligt patienter inden for det skizofrene og psykotiske område samt patienter med demens, delir, mental retardering, ADHD, autisme og misbrugsudløste tilstande. Afdelingen har regionsfunktion.

Afdelingen har mere end 350 ansatte og ledes af en oversygeplejerske og en ledende overlæge. I november 2018 flytter afdelingen sammen med resten af psykiatrien i Risskov til AUH Psykiatrien i Skejby.

Afdelingen vil da omfatte fire sengeafsnit med i alt 88 sengepladser, hvoraf tre sengepladser anvendes til patientstyrede indlæggelser. Sengeafsnit 7, 8 og 10 har hver 24 senge. Sengeafsnit 6 har 16 særlige pladser til patienter, som kan profitere af et rehabiliteringsforløb.

Afdelingen har to ambulante enheder: Klinik 1 med Team for Psykoser og Team for Organiske Psykiske Lidelser og Klinik 2 med Team for Skizofreni – OPUS, Team for Dobbeltdiagnoser og Team for ADHD. Desuden rummer afdelingen en forskningsenhed.

Afdelingen har forsknings- og undervisningsforpligtigelser og deltager i den kliniske undervisning af lægestuderende og læger samt psykologer i uddannelsesforløb til specialpsykologer. Der er uddannelsesforløb for læger inden for specialerne voksenpsykiatri og almen medicin.

Om de særlige pladser
Målgruppen for afsnittet er patienter med svære psykiske lidelser og tendens til udadreagerende adfærd. Det er patienter, der ofte har misbrug og flere afbrudte behandlingsforløb bag sig samt komplicerede sociale forhold.

I afsnittet tilrettelægges pleje og behandling, tværfagligt og individuelt med udgangspunkt i psykodynamiske, miljøterapeutiske og kognitive principper.

Afsnittet skal arbejde rehabiliterende og der vil være ansat mange forskellige faggrupper: læger, psykolog, sygeplejersker, misbrugskonsulent, socialrådgiver, lægesekretær, pædagoger, ergo- og fysioterapeuter.

Afdelingslægen vil bl.a.:

 • varetage udredning og patientbehandling
 • indgå i et tværfagligt samarbejde med de øvrige medarbejdere i enheden samt i Afdeling for Psykoser i øvrigt
 • deltage i interne og eksterne undervisningsopgaver
 • indgå i udviklingsarbejde og/eller forskningsprojekter

Afdelingslægen refererer til funktionsledelsen i afsnittet og i lægefaglige spørgsmål til overlægen i funktionsledelsen.

Afdelingslægen vil indgå i hospitalets bagvagtslag med 9 vagter på 18 uger.

Afdelingslægen skal være speciallæge i voksenpsykiatri og:

 • have en bred almenpsykiatrisk erfaring
 • have erfaring med og evner for faglig ledelse
 • have erfaring med at arbejde evidensbaseret samt erfaring med eller interesse for undervisning, kvalitetssikring og forskning
 • have gode evner for at kommunikere med såvel patienter og pårørende som med samarbejdspartnere
 • have erfaring med tværfagligt og tværsektorielt samarbejde
 • have psykoterapeutisk interesse eller uddannelse
 • have personlig integritet og evne til empati og refleksion

Faglige kvalifikationer
Afdelingslægen skal være speciallæge i voksenpsykiatri og have bred almenpsykiatrisk erfaring. Der lægges vægt på vilje og evne til kommunikation og samarbejde. Endvidere lægges der vægt på erfaring med og interesse for faglig ledelse og interesse for tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. Erfaring med eller interesse for undervisning, kvalitetssikring og forskning vil endvidere være ønskeligt.
Stillings- og funktionsbeskrivelserne fremgår i tilknytning til dette opslag.

Lægefaglig bedømmelse foretages på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for de syv kompetenceområder.

Skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer kan ses via nedenstående link. Vær dog opmærksom på, at besvarelserne skal indtastes som en del af ansøgningsproceduren, når stillingen søges elektronisk. Det er altså ikke tilstrækkeligt at vedhæfte skemaet til bedømmelse af lægefaglige kompetencer.

http://www.rm.dk/om-os/organisation/koncern-hr/lon–og-personaleforhold/rekruttering-og-ansattelse/ansattelse-af-speciallager/

Ansættelse
Ansættelsen sker i henhold til den enhver tid gældende overenskomst på området mellem Danske Regioner og Yngre læger.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til overlæge Peter Møller Andersen tlf. 7847 1691 eller ledende overlæge Merete Bysted tlf. 2034 9293.

Sidste frist for ansøgninger er den 13.12.18, og ansættelsessamtaler forventes afholdt den 15.01.19.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale