Afdelingslæge søges til Lemvig Neurorehabilitering ved Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Hospitalsenhed Midt En stilling som afdelingslæge ved Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Hammel Neurocenter søges pr. 1. september 2020 eller snarest derefter til Lemvig Neurorehabilitering. Der søges mellem 32-37 timer pr. uge.

Dette job er udløbet

Neurorehabiliteringen i Lemvig varetager neurorehabilitering af erhvervet hjerneskade på regionsfunktionsniveau. Patientpopulationen udgøres primært af apopleksipatienter.

Om stillingen
Stilling som afdelingslæge i Lemvig neurorehabilitering er en alsidig klinisk stilling, hvor rollen som patientansvarlig læge i patientforløb er udgangspunktet. Heraf følger behandling af de neurologiske følger af hjerneskade og behandling af comorbiditeter som typisk er hypertension, atrieflimmer, diabetes og KOL. Lægen har en integreret rolle i samarbejde med det tværfaglige team med fælles planer og mål for patienterne.

Dette finder sted løbende og ved ugentlige tværfaglige konferencer. Patienten og pårørende er naturligt medbestemmende over rehabiliteringensforløbets mange aspekter, herunder mål og planer. Der er ofte hjemmebesøg for at målrette rehabiliteringen til patientens vante omgivelser og der afholdes regelmæssige samtaler. Kommunen deltager i udskrivningsmøde afhængigt af relevans. Arbejdet over sektorerne er centralt, tæt og aktivt.

Vi arbejder ud fra ICF-modellen, WHO’s International Classification of Function, som er en bio-psyko-social model, hvor patienten rehabiliteres frem mod bedst mulige livskvalitet med de sygdomme vedkommende skal leve med. Vi eftersøger en speciallæge med et godt overblik over komplekse forløb med multisyge patienter, forståelse for det hele menneske i rehabiliteringsprocessen og mod til at indgå i et tæt samarbejde med kolleger fra flere specialer.

Specialiseringsniveauet er regionsfunktion, og patienterne er moderat skadede apopleksipatienter. Dagarbejdet består i stuegang og almindelig klinisk arbejde, ugentlige tværfaglige konferencer, patient-pårørende-møder i samarbejde med det tværfaglige team og samarbejde over sektorerne. Herudover er lægen en del af triadeledelsen for afsnittet, der arbejder med organisering og faglig udvikling og ledelse. Lægen er en del af den samlede lægegruppe, der ud over Lemvig omfatter 2 læger i Skive og 15 i Hammel.

Afsnittet i Lemvig er beliggende på en HEV-matrikel og ledes af HEM. Hammel Neurocenter dækker således over Regionshospitalet Hammel, Skive og Lemvig. Der er ca. 40 ansatte på matriklen i Lemvig. Der modtages overvejende patienter fra Neurologisk afdeling i Holstebro, og i mindre grad fra Stroke unit i Århus. Der er et tæt samarbejde med lægerne internt og med funktioner i HEV, da servicefunktioner supporteres fra HEV, herunder diabetes-sygeplejerske og diætist.

Stillingen er vagtfri. Pårørendeværelser kan benyttes af læger ved behov.

Kompetencer

  • Speciallæge med evne både til medicinsk behandling og en neurorehabiliterende tilgang til patientbehandling
  • Et godt overblik over patientforløb med mange aktører og evne til at lede forløbet
  • Gode samarbejdsevner med de lægelige specialer og i den tværfaglige gruppe omkring patienten (terapeuter,plejepersonale, neuropsykologer, logopæder, socialrådgivere, lægesekretærer).
  • Kommunikation på en relationel og respektfuld facon med rettidig og rette information til både patient, pårørende og fagprofessionelle.
  • Udviklings-minded i et specialeområde under rivende udvikling
  • Ansvarlig og selvstændig i opgaveløsningen overfor patienter/pårørende, kolleger og egen læring
  • Glæde ved lægefaget, patienterne og rehabiliteringsfaget

Der vil blive planlagt en omfattende introduktion til specialet og neurocenteret.

Om Regionshospitalet Hammel Neurocenter
Regionshospitalet Hammel Neurocenter behandler patienter med svær erhvervet hjerneskade (traumer, SAH, apoplexi, anoxisk skade, infektioner, tumorer) på de to matrikler i Hammel og i Skive. Regionshospitalet Lemvig fusionerede i april 2019 og behandler apopleksipatienter på regionsfunktionsniveau.

Neurocenteret er udpeget af Sundhedsstyrelsen til at varetage den højtspecialiserede neurorehabilitering i Vestdanmark, med et patientgrundlag på ca. 3 mio. Neurocenteret er faglig ansvarlig for neurorehabiliteringssenge i Hammel, Skive, Silkeborg og Lemvig (fra 2019).

Regionshospitalet Hammel Neurocenter har i alt 118 senge til patienter med erhvervet hjerneskade. Det er opbygget med i 4 subspecialiserede klinikker: klinik for tidlig neurorehabilitering, kognitiv klinik, sensomotorisk klinik og børne-ungeklinikken.

Ambulatoriefunktion er beliggende i Hammel. Der er 27 senge på to afsnit i Skive, 13 senge i Lemvig og 6 pladser på intensiv afdelingen i Silkeborg (NISA). Neurocenteret har ca. 600 medarbejdere, 10 afsnit og typisk 5-6 faggrupper omkring hver patient.
Der er en større forskningsenhed med 1 professor og omkring 10 phd-studerende under Aarhus Universitetshospital. Endeligt en større uddannelsesafdeling med såvel interne som eksterne kurser i emner vedrørende neurorehabilitering.

Læs mere om Regionshospitalet Hammel Neurocenter på www.neurocenter.dk

Særligt om ledelsesforhold
Centerledelsen udgøres af den ledende overlæge, den ledende oversygeplejerske og den ledende terapeut. Regionshospitalet Hammel Neurocenter har en ledelsesstruktur, hvor der er gennemført en vidtgående decentralisering af ansvar og kompetence. Der udøves værdibaseret ledelse kombineret med fokus på dialog, involvering, decentralisering og resultater. Speciallægen indgår i triadeledelse i afsnittet med afdelingssygeplejersken og overfysioterapeuten.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter de 4 Regionshospitaler Viborg, Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skive og har ca. 4.200 medarbejdere samt et budget på 2,3 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk
 
Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst med Foreningen af Speciallæger.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker i Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Hammel Neurocenter.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:
Ledende overlæge Merete Stubkjær Christensen på tlf. 3054 2369 / 7841 9001
Ledende terapeut Helle Dybkjær på tlf. 2144 6383 / 7841 9003
 
Din ansøgning
Ansøgningen skal være os i hænde den 9.8.2020 med dokumentation for uddannelse, speciallægeuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v. samt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland.

Samtaler afholdes forventeligt den 17.8.2020 om eftermiddagen i Lemvig.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.