2 Introduktionsstillinger i Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg To stillinger som reservelæge i introduktionsstilling ved Hospitalsenhed Midt, Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg, er ledig til besættelse pr. 1. januar 2020 eller efter aftale. Stillingerne er fuldtidsstillinger på 37 timer pr. uge.

Dette job er udløbet

Om stillingerne
I-lægen indgår (afhængig af kvalifikationer) i for- eller mellemvagtslaget. I-lægen udfører funktioner i form af stuegang, vagter mm og deltager i de forskellige ambulante funktioner afhængig af interesse og kvalifikationer.

Om afdelingen/centret
Regionshospitalet Silkeborg består af to centre: Center for Planlagt Kirurgi (en fusion af ortopædkirurgisk og anæstesiologisk afdeling) og Diagnostisk Center, der er en fusion af Medicinsk Afdeling og Radiologisk Afdeling. Region Midtjylland har udpeget Diagnostisk Center som et udviklingscenter, der skal udvikle ”fremtidens og de praktiserende lægers hospital” og udvikle hensigtsmæssige tværfaglige og tværsektorielle patientforløb, der senere skal implementeres på andre hospitaler i regionen og landet – fx Diagnostisk pakkeforløb for uspecifikke symptomer, der kunne være tegn på alvorlig sygdom, SammeDagsUdredning, Komorbiditetsudredning, Klinik for Multisygdom og Polyfarmaci, ”Ja/Nej-klinikker”, Flexible indlæggelser, Radiologen som klinikere mm.

Der modtages om året godt 4000 akutte medicinske, visiterede indlæggelser (visiteret via egen læge, vagtlæge, akutlæge, telemedicinsk eller via Hospitalsenhed Midts hospitalsvisitation) på hverdage fra 8-17. 40% af de akut indlagte udskrives efter få timers intensiv undersøgelse og behandling i Modtage- og observationsstole uden at blive indlagt. Kronikere med opblussen i deres kendte sygdom modtages uvisiteret døgnet rundt 365 dage om året (”flexible indlæggelser”) og det samme gør ”åbne indlæggelser” (kendte patienter med livstruende sygdom). Der er 2 afdelinger: M1 (kardiologi, lungemedicin, nefrologi, reumatologi, geriatri) og M2 (endokrinologi, gastroenterologi-hepatologi, infektionsmedicin, hæmatologi). Der ses mere end 60.000 ambulante kontroller om året i medicinsk regi.

Alle de 9 medicinske specialer er repræsenteret: kardiologi, lungemedicin, gastroenterologi-hepatologi, reumatologi, endokrinologi, infektionsmedicin, nefrologi, hæmatologi og geriatri. Der er endvidere ansat socialmediciner og klinisk immunolog, lige som der er gynækolog og parenkymkirurg til stede i dagtiden. Der er Hoveduddannelseslæger inden for kardiologi, lungemedicin, reumatologi, gastroenterologi, endokrinologi, almen medicin, arbejdsmedicin, socialmedicin og kiropraktorstuderende (i rygcentret).

Der er mellemvagt i tilstedeværelsesvagt 24 timer i døgnet samt forvagt i tilstedeværelsesvagt fra 08-20, bagvagt og kardiologisk døgnberedskab med tilkaldevagt (30 min). Der er tilstedeværelsesvagt 24/7 af anæstesiologiske speciallæge (der kan lave akut EKKO)

Diagnostisk Center er flere gange kåret til landets bedste uddannelsessted – 5 gange af yngre reumatologer og senest i 2016 af Sundhedsstyrelsen, hvis inspektorer skriver: ”Medicinsk Afdeling i Silkeborg har gennem en længere årrække satset mange ressourcer og kræfter på at sikre en optimal videreuddannelse. Der er på alle niveauer udbredt vilje til og interesse for lægelige uddannelser. Afdelingen har et meget stort, uselekteret og bredt patientklientel og samtidig speciallæger inden for alle intern medicinske specialer, hvilket givet særdeles gode muligheder for læring af både den brede og mere specialiserede interne medicin. Afdelingen er blevet center for tværfaglig udredning af okkult cancer samt subakut og tværfaglig/tværdisiplinær udredning med fokus på komorbiditet”.
De sidste år er Diagnostisk Center i Silkeborg den medicinske afdeling, hvor alle KBU-stillingerne først vælges af de nye KBU-læger.

Diagnostisk Center har endvidere et udbygget forskningsmiljø, og Sundhedsstyrelsen skriver: ”Styrelsens finder afdelingens indsats i forskning prisværdig, og der er ingen tvivl om, at alle hoveduddannelsessøgende fuldt ud kan erhverve den mindre forskningskompetence der forventes i den obligatoriske forskningstræning – og at de fleste opnår langt mere dybtgående kompetencer”.
Der er i Diagnostisk Center ansat 2 professorer og 1 adjungerede professor (bl.a. Innovative Patientforløb) samt tilknyttet yderligere en adjungeret professor i Innovative Patientforløb. I løbet af 2020 forventes yderligere 2 professorer ansat (rygforskning).

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk.

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Diagnostisk Center.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Ulrich Fredberg på tlf. 7841 7800.

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisationsID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal sendes elektronisk og være os i hænde senest 31. oktober 2019.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.