1-årigt vikariat for afdelingslæge til Vestdansk Center for Rygmarvsskade, Neurologi, Regionshospitalet Viborg Kunne du tænke dig at prøve et lægeliv som rehabiliteringslæge i et tværfagligt team med fokus på at arbejde for et selvstændigt og meningsfyldt liv for patienter i langvarige forløb med rygmarvsskade?

Ansøgningsfrist: 11/08/2021 Hospitalsenhed Midt

En stilling som vikar for afdelingslæge ved Hospitalsenhed Midt, Vestdansk Center for
Rygmarvsskade, Neurologi, Regionshospitalet Viborg, er ledig til besættelse pr. 01.09.2021-31.08.2022 eller anden slutdato efter aftale.

Stillingen er en vagtfri fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge med overvejende kliniske opgaver. På VCR arbejder vi tværfagligt og teambaseret. Du vil således blive patientansvarlig læge for en gruppe patienter, hvor opgaverne omkring patienterne løses i tæt samarbejde med plejepersonale, fysio- og ergoterapeuter, psykologer og socialrådgivere.

VCR deltager desuden i uddannelsen af lægestuderende på kandidaten.

På VCR er der en forskningsenhed med tilknyttet professor i neurorehabilitering, ligesom der er en faglig bred gruppe af forskere og forsknings- og udviklingsansatte medarbejdere, der sammen varetager den højt prioriterede opgave med at bedrive kliniknær forskning i tæt samarbejde med husets klinikere. Alle ansatte på VCR forventes at bidrage til at løfte denne fælles opgave, men for den rette ansøger vil der være mulighed for at deltage aktivt i pågående forsknings- og udviklingsprojekter. Frikøb til forskning vil som udgangspunkt være afhængig af ekstern finansiering.

Om stillingen:
Vi søger en afdelingslæge der:

 • Er speciallæge i neurologi, neurokirurgi, samfundsmedicin, almen praksis eller andet relevant speciale.
 • Har erfaring med og interesse for prægraduat undervisning og har lyst til at deltage i og bidrage til afdelingens undervisning internt og eksternt.
 • Er engageret og interesseret i at arbejde med og evt. forske inden for neurorehabilitering af patienter med rygmarvsskade.
 • Evner at inddrage patienten og pårørende som partner i behandlingsforløbet.
 • Har lyst, evne og faglighed til at håndtere lange og komplekse patientforløb.
 • Besidder gode samarbejds- og kommunikationsevner.
 • Er i stand til at strukturere og prioritere egne opgaver.

Vi tilbyder:

 • En spændende og udfordrende arbejdsplads på en højtspecialiseret afdeling med fokus på udvikling og forskning til fordel for patientgruppen.
 • Deltagelse i forsknings- og udviklingsprojekter.
 • Nordisk specialistkursus i behandling af patienter med rygmarvsskade.
 • For den rette ansøger mulighed for uddannelse i spasticitets- og smertebehandling på højt specialiseret niveau.
 • Grundig tværfaglig introduktion til arbejdet som læge i et højtspecialiseret rehabiliteringscenter.
 • Gode kollegaer og et psykologisk trygt arbejdsmiljø.
 • Som afdelingslæge på VCR vil du til daglig indgå i en lægegruppe på 5 personer med stor erfaring inden for det højtspecialiserede neurorehabiliterende felt fordelt på følgende specialer: Neurologi (1), Samfundsmedicin (1) og Almen medicin (2).
 • Godt monofagligt og tværfagligt samarbejde i en afdeling, der har fokus på kvalitet og faglighed. Vi arbejder målbevidst med evidensbaseret rehabilitering.
 • En varieret arbejdsdag med engagerede og kompetente kollegaer.

Om Vestdansk Center for Rygmarvsskade
Gennem forskning, udvikling og forebyggelse varetager Vestdansk Center for
Rygmarvsskade (VCR) rehabilitering af patienter med traumatiske og sygdomsbetingede rygmarvsskader. VCR er af Sundhedsstyrelsen udpeget til at have
højtspecialiseret funktion inden for rehabilitering af patienter med rygmarvsskade og er
det ene af to centre i Danmark.

VCR råder over 35 rehabiliteringspladser – alle enestuer med eget bad og toilet. To af
de 35 pladser er træningslejligheder, hvor patienter sidst i deres forløb træner de sidste
færdigheder inden udskrivelse. Til kortere rehabiliteringsophold råder VCR over fire
senge på hospitalets patienthotel. Patienter tilknyttet VCR tilbydes livslang opfølgning i
klinikken.

VCR råder over et varmtvandsbassin, moderne fysio- og ergoterapeutiske træningsfaciliteter og et caféområde. Den unikke beliggenhed tæt ved by og Søndersø inddrages og bruges i rehabiliteringen.
Rehabiliteringen varetages af tværfaglige behandlerteams, og samarbejdet på VCR er
stærkt både mono- og tværfagligt – også på tværs af sektorer. Patienterne er oftest
nytilskadekomne og indlagt over længere tid og har mange forskellige behov for rehabilitering. VCR har patienter, der efter rehabilitering bliver stort set selvhjulpne og
patienter med behov for respirator med trakeostomi og deraf følgende suge- og ventilationsbehov og behov for hjælp hele døgnet. Centrets fysiske placering samt organisering gør, at det i weekend-, aften- og nattetimerne er en sygeplejerske, der er ansvarshavende for centeret. Neurologisk vagthavende varetager vagtarbejdet uden for dagtiden.

VCR arbejder forskningsmæssigt hen imod at opnå status som universitetsklinik. Der er etableret en forsknings- og udviklingsenhed, som sikrer forskning og udvikling på området og medvirker til at nyeste forskningsresultater implementeres i det daglige kliniske arbejde.

VCR er en del af Neurologisk Afdeling på Regionshospitalet Viborg. Neurologisk Afdeling består af Vestdansk Center for Rygmarvsskade samt Center for klassisk neurologi med sengeafsnit og klinikker i sammenhæng med det øvrige Regionshospitalet Viborg.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.300
ansatte samt et budget på ca. 2,5 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig
profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest
specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dkOm løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af
personale m.v. vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel
ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed
Midt, Neurologisk Afdeling.

Stillingen er vagtfri. Arbejdstiden vil ligge i tidsrummet kl. 08.00-15.30.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

 • Klinikchef Rikke Middelhede Hansen, tlf. 7844 6167 i uge 28,
 • Overlæge Merete Schmücker Skovmose, 7844 9873 i uge 29,
 • Oversygeplejerske Ulla Veng, 2462 2379 i uge 30 og 31.

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisations-ID og CV skal være os i hænde elektronisk senest fredag den 06.08.2021.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted onsdag den 11.08.2021.

Søg stillingen via “Søg job”-knappen

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.