Klinisk overlæge til Center for Spiseforstyrrelser, Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri, Roskilde – quicknr. 19855

Dette job er udløbet

Ved Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri i Region Sjælland, Center for Spiseforstyrrelser, Klinik – Roskilde, er en stilling som klinisk overlæge ledig fra den 01.09.16 eller efter nærmere aftale. Stillingen kan søges såvel af speciallæger i børne- og ungdomspsykiatri som voksenpsykiatri.

Center for Spiseforstyrrelser

Center for Spiseforstyrrelser består af et ambulatorium/klinik og et døgnafsnit U2. Centeret er godkendt til regionsfunktion af patienter med spiseforstyrrelser og modtager såvel børn, unge og voksne patienter. Centeret ledes til dagligt af hhv. afsnitsledelsen i U2 og afsnitsledelsen i klinikken. Afsnitsledelserne indgår i et tæt samarbejde for at sikre kontinuitet og fælles faglig forståelse.

Der er fire speciallæger knyttet til centeret.

Klinikken, der forestår det ambulante arbejde rettet mod børn, unge og voksne med spiseforstyrrelser, forestår behandling ved såvel kortvarige som langvarige psykoterapeutiske forløb i: Grupper, individuelt eller som familieterapi. Endvidere arbejdes med psykoedukation til bl.a. pårørende, supervision af samarbejdspartnere samt undervisning.

Personalegruppen er opdelt i to team: Et team for børn og unge og et team for voksne. Patienter fra 16-25 år kan betjenes af begge teams. Klinikken er placeret i Poppelhus på nyrestaureret etage, hvor resten af bygningen deles med voksenpsykiatrien.

Nærmere oplysninger om klinikken findes her.

Døgnafsnit U2 har 11 pladser til målgruppen i Region Sjælland. Vi arbejder, i lighed med regionens øvrige børne- og ungdomspsykiatriske afsnit, ud fra en dynamisk og miljøterapeutisk tilgang. Døgnafsnit U2 ligger i direkte tilknytning til de to andre døgnafsnit: Ungdomspsykiatrisk Afsnit U1 og Børnepsykiatrisk Afsnit U3.

Nærmere oplysninger om døgnafsnit U2 findes her.

Arbejdsopgaver

Overlægen har klinisk funktion i klinikken, enten i teamet, der navnlig tager sig af voksne patienter i aldersgruppen fra 16 år og opefter eller i børne- og ungeteamet, afhængigt af ansøgerens kvalifikationer.

Vi ønsker en overlæge, der med engagement og arbejdsglæde søger udfordringer ved at være med til at opbygge to af afdelingens regionsfunktioner, arbejde tværfagligt og som er god til at formidle viden, inspirere og igangsætte i forhold til den øvrige personalegruppe, samt interesseret i at udvikle behandlingen af spiseforstyrrelser hos voksne.

Kompetencer

 • Medicinsk ekspertise

Speciallægeanerkendelse inden for børne- og ungdomspsykiatri eller voksenpsykiatri, gerne suppleret med psykoterapeutisk videreuddannelse

 • Kommunikation

Erfaring og uddannelse inden for kommunikation. Det vil være en fordel, hvis ansøgeren kan indgå som underviser

 • Ledelse/administration

Det er ønskeligt, at ansøgeren kan indgå i administrative samarbejdsfora og har ledelsesmæssig uddannelse/erfaring

 • Sundhedsfremme

Pædagogisk indsigt og viden som kan indgå i forældreundervisning m.v.

 • Akademiker

Det vil være ønskeligt, hvis ansøgeren har forskningsmæssig erfaring eller interesse

 • Professionel

Kunne arbejde selvstændigt herunder administrere egne ressourcer afbalanceret med de fordringer, der er af behandlingsmæssig, etisk og juridisk art

Vi tilbyder dig

 • Grundig introduktion
 • En dynamisk arbejdsplads, hvor såvel det lægefaglige som det tværfaglige samarbejde vægtes højt
 • Et miljø med høj faglighed og udvikling, hvor der arbejdes ud fra en biologisk, psykologisk og socialpsykiatrisk tilgang
 • Et stimulerende fagligt undervisningsmiljø
 • Selvstændighed og fleksibilitet vedrørende arbejds­tilrettelæggelse samt stor faglig indflydelse i det kliniske arbejde
 • Mulighed for deltagelse i relevant kursusaktivitet
 • Personaletræning

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansøger vil blive vurderet af fagligt bedømmelsesudvalg.

Løn i henhold til overenskomst.

Der vil være mulighed for vagt efter nærmere aftale med afdelingsledelsen.

Ansættelse er betinget af, at der senest ved tiltrædelsen foreligger tilfredsstillende børne- og straffeattest.

Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri er røgfrit område for personale.

Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri

Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri dækker hele Region Sjælland. I regionen bor der ca. 185.000 børn og unge. Afdelingen består af 9 kliniske afsnit, og de enkelte afsnit har selvstændig daglig ledelse, der alle refererer til afdelingsledelsen. Der er ca. 300 ansatte. Afdelingsledelsen og ledelsessekretariatet er placeret i Roskilde.

Lægegruppen består af: 26 speciallæger og 16 læger i uddannelsesforløb. Lægegruppen har månedligt fælles lægemøde ud over afsnitsvise lægefaglige møder.

Afdelingen deltager i den kliniske undervisning af medicinske studenter ved Københavns Universitet.

Afdelingen har et forvagtslag med funktion fra kl. 08.00-22.00 i Roskilde på alle dage samt bagvagt i beredskab. I Roskilde samarbejder afdelingen med voksenpsykiatrien, der har en døgnbemandet psykiatrisk akutmodtagelse PAM, der er åben for alle regionens borgere.

 • Afdelingen prioriterer høj faglighed og har stort fokus på læringsmiljø, hvorfor læring i hverdagen, men også mere formaliseret undervisning prioriteres højt
 • Uddannelsesaktiviteter i forhold til såvel grund-, videre- og specialistuddannelser
 • Afdelingen er godkendt til alle specialets regionsfunktioner
 • Afdelingen har godkendte supervisorer inden for flere specialistretninger
 • Det psykoterapeutiske arbejde vægtes højt. Klinik for Psykoterapi og Selvmordstruede tilbyder undervisning og supervision til Yngre Læger og psykologer under uddannelse

I samarbejde med Psykiatriens Forskningsenhed, Region Sjælland har vi i afdelingen aktuelt ansat en forskningsansvarlig overlæge, to Ph.d.-studerende og en post doc. Nærmere oplysninger om Forskningsenheden findes her.

”Mennesker og muligheder – en psykiatri med relationer”

Yderligere oplysninger

Du er meget velkommen til at kontakte afsnitsledelsen ved overlæge, konst. afsnitsleder Vibeke Schantz, 47 32 77 66 eller til at aftale en uformel drøftelse med ledende overlæge, Ph.d. Jesper Pedersen, 51 16 79 99.

Ansættelsen er betinget af modtagelse af tilfredsstillende straffeattest til offentligt brug samt børneattest.

Ansøgning vedlagt dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse fremsendes elektronisk til
Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri, att. afdelingsledelsen
psykbu@regionsjaelland.dk

Ansøgningsfrist 15.08.16

Om Region Sjælland
Vi er regionens største arbejdsplads med mere end 17.000 medarbejdere og et budget på 17 mia. kroner. Vi løser opgaver inden for sundhed, psykiatri og regional udvikling og driver en række sociale institutioner. Klik ind på www.regionsjaelland.dk og læs mere om regionens opgaver, struktur og geografi. Du finder os også på Facebook, Twitter og LinkedIn.