Cheflæge til Psykiatrisk Center Nordsjælland – Region Hovedstadens Psykiatri

Dette job er udløbet

Har du lyst til at indgå i en kompleks organisation og i et center med stærke fagprofessioner? Vil du være med til at videreudvikle en kultur båret af værdier som nærhed, hjælpsomhed og samskabelse? Tager du naturligt medansvar og søger indflydelse på faglige og ledelsesmæssige beslutninger? Er du drevet af at sikre de bedste rammer for patientbehandlingen?

Centret søger en cheflæge, der er et fagligt fyrtårn og kan være kulturbærer i en forbedringskultur. Sammen med den øvrige centerledelse skal cheflægen sikre rammer og retning for sikker og inddragende patientbehandling og effektiv drift, ligesom cheflægen skal repræsentere en helhedsorienteret og tværorganisatorisk tilgang til ledelsesopgaven. Cheflægen bliver en del af et fagligt ambitiøst center i konstant udvikling, hvor der også prioriteres faglig fordybelse og sparring i gode fysiske rammer omgivet af den skønneste natur.

Opgaven

Psykiatrisk Center Nordsjælland er en del af universitetshospitalet Region Hovedstadens Psykiatri og varetager behandlingen af voksne med psykisk sygdom i Nordsjælland. Centret arbejder med en bred vifte af behandlingstilbud under indlæggelse og ambulant behandling, herunder opsøgende og fleksible ambulante indsatser. Centret varetager desuden uddannelse, forskning og udvikling af det psykiatriske fagområde.

Som en del af centerledelsen skal cheflægen medvirke til at varetage den strategiske drift og udvikling af centret, udarbejde årsaftaler og omsætte de politiske og strategiske målsætninger til handling og værdi for patienterne.

Som ny cheflæge bliver man en del af en samarbejdskultur, der tager afsæt i, at ledelse og samspil lykkes og skaber resultater gennem en gensidig forståelse og respekt for hinanden. Den ledelsesmæssige tilgang beskrives som demokratisk, inddragende og professionel, hvor det er vigtigt, at cheflægen kan se ud over sit eget faglige perspektiv og med en nysgerrig og åben tilgang rumme og se andres perspektiver og rationaler. Det er vigtigt for centerledelsen at lykkes og skabe resultater gennem mennesker – både i behandlingen af patienter og i ledelsen af medarbejdere.

Som ny cheflæge bliver du, i samarbejde med centrets anden cheflæge, ansvarlig for den lægefaglige patientbehandling, samt for centrets medarbejdere, hvilket kræver erfaring med ledelse og især ledelse af ledere. Du indgår i det fælles strategiske arbejde i centerledelsen, der løfter indsatserne på tværs af centret og på tværs af sektorer.

Cheflægens opgaver omfatter at:

 • implementere strategier og forankre tiltag/handlingsplaner, så regionen, RHP og PCN opnår de overordnede mål, særligt i henhold til treårsplanen og årsplanerne
 • udfylde rollen som leder i overensstemmelse med RHPs ledelsesgrundlag, hvilket indebærer en løbende ledelsesmæssig udvikling, der matcher de krav og forventninger, der hører til stillingen samt anvendelsen af LUS til egen udvikling.
 • inspirere til et fortsat godt udviklings- og læringsmiljø for ledere og medarbejdere og en god, tryg og velfungerende arbejdsplads i overensstemmelse med RHPs politikker på HR-området.
 • fastholde et konstant fokus på faglig og organisatorisk udvikling og et højt tværfagligt kompetenceniveau for alle faggrupper og medarbejdere i centret.
 • prioritere, sikre fremdrift og implementere igangværende og nye projekter og strategiske indsatsområder, som f.eks. BBUI, FACT, recovery-modenhed, forebyggelse af tvang og selvmord.
 • sikre rammerne for effektiv drift, økonomistyring og prioritering af ressourcer, og at behandlingen af patienterne planlægges, optimeres og evalueres på en evidensbaseret baggrund.
 • sikre, at kendskabet til nationale retningslinjer udbredes og overholdes, og at regionale og lokale kliniske vejledninger implementeres.
 • sikre den lægefaglige dokumentation, og at lovgivningen om behandling, herunder tvang, overholdes, foruden klagehåndtering.
 • lede kliniske konferencer på centerniveau med fokus på løbende at opdatere og fastholde centrets høje faglighed.
 • supervisere faglige problemstillinger i forhold til det kliniske arbejde.
 • arbejde strategisk og målrettet med rekruttering af nye ledere og medarbejdere.

Ledelsesopgaverne udføres på tre matrikler i Nordsjælland.

Personen

Der søges en strategisk tænkende og visionær cheflæge, med en udviklings- og forbedringsorienteret tilgang, som kan agere fagligt fyrtårn i et center med en høj faglighed. Cheflægen skal have stærke kompetencer indenfor organisering og strukturering af processer og indenfor effektiv beslutningstagning, samt evne at delegere ansvar og opgaver og lede gennem ledere. Den nye cheflæge skal have social intelligens og evne at gå forrest som rollemodel og kulturbærer for det gode tværfaglige og tværsektorielle samspil og et velfungerende arbejdsmiljø. Personen skal naturligt have en respektfuld kommunikationsform, der er tydelig og som samtidig signalerer åbenhed, lydhørhed og vilje til dialog.

Det forventes, at cheflægen:

 • har en speciallægeuddannelse i psykiatri med erfaring fra enten eller både/og voksen og børne- og ungdomspsykiatri.
 • har erfaring som overlæge og med ledelse i hospitalsvæsenet, herunder ledelse af ledere.
 • har lyst og evner til at bringe en høj klinisk kvalitet og faglighed ind i en løbende forbedrings- og sikkerhedskultur.
 • har stor og bred indsigt i de faglige og organisatoriske muligheder og udfordringer indenfor psykiatrien i bred forstand samt kendskab til sundhedsvæsenet generelt, herunder erfaring med forskning, udviklings- og kvalitetsarbejde samt erfaring med undervisning, supervision og vejledning.
 • kan tilføre centerledelsen noget nyt, tør udfordre det traditionelle og ser værdien i diversitet i ledelsesteamet

Andet

Læs mere om stillingen, Psykiatrisk Center Nordsjælland og Region Hovedstadens Psykiatri i stillings- og kompetenceprofilen her.

Tiltrædelse: 1. august eller snarest muligt.

Ansøgningsfrist: Søndag den 4. juni 2023

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til centerchef Henrik Søltoft-Jensen, tlf. 27 62 48 35 / mail: henrik.soeltoft-jensen@regionh.dk eller partner i MUUSMANN Mia Fruergaard, tlf. 21 29 70 79.