Systematisk efteruddannelse: Ret og pligt – lægejura – Middelfart

1 december, 08:30 - 17:00

Dette kursus er godkendt til refusion fra Fonden for Almen praksis med aktivitetsnummer 2020-0422 og følgende takster:

Refusion fra Efteruddannelsesfonden, Systematisk Efteruddannelse: Tabt arbejdsfortjeneste 4.500 kr. pr. dag. Kursusgebyr samt udgifter i forbindelse med ophold, 2.400 kr. pr. dag og maks. 1.500 kr. i transportudgifter (kilometergodtgørelse).

 

Formål: 
Kurset vil styrke din viden om juraen inden for problemstillinger, som du som alment praktiserende læge jævnligt kommer i berøring med. Kurset skal desuden gøre dig klar på pligter og faldgruber samt styrke dig i mødet med myndighedsforventninger.

Varighed: 
1 kursusdag med i alt 5 timers undervisning eksklusiv pauser, i tidsrummet 8.00-18.00.

Emner som kurset skal omhandle

Juridisk viden
Aktiviteten skal beskæftige sig med:

 • Tavshedspligt og undtagelser fra tavshedspligten. Hvornår og til hvem kan og skal man videre give journaloplysninger til?
 • Jura ved behandling af “delebørn” og børn i skilsmissesituationer
 • Journalføring og informationspligt
 • Attester og lægeerklæringer i et juridisk lys
 • Regler om genoplivning og fravalg af genoplivningsforsøg, herunder behandlertestamente. Hvordan skal den praktiserende læge forholde sig?
 • Tvangsbehandling i somatikken for varigt inhabile patienter

Forhold vedrørende kommunikation og samarbejde
Aktiviteten skal beskæftige sig med:

 • Information som Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn i almen praksis og en diskussion af hvordan man bevarer et patient centreret perspektiv og rationel operationel klinisk drift i lyset af nye juridiske myndighedsforventninger
 • Jura i relation til samarbejdspartnere ved f.eks. demente borgere, psykiatriske bosteder mm.

Forhold omkring organisation
Aktiviteten skal beskæftige sig med:

 • Hvad kan man sætte sit personale til at varetage, og hvad skal lægen selv stå for?

Implementering
Aktiviteten skal beskæftige sig med:

 • Diskussion af, hvordan lægen får indarbejdet ny viden og nye erkendelser i forhold til egen praksis

 

Pris:

Praktiserende læger: 2.800 kr. ekskl. moms (3.500 kr. inkl. moms)

OBS: Som betalende deltager er din tilmelding bindende 1 måned før afholdelse af kurset.

 

TILMELD DIG KURSET HER

 

Program:

08.30-09.00: Registrering og morgenmad

09.00-09.15: Velkommen og introduktion til kurset
Mødeleder: Esben Krog Hall-Andersen, praktiserende læge, København S.
Underviser: Kent Kristensen, ph.d., og lektor i sundhedsret, Juridisk Institut, Syddansk Universitet

Dagen vil veksle mellem oplæg, cases og gruppearbejde

09.15-10.00: Tavshedspligt og undtagelser fra tavshedspligten. Hvornår og til hvem kan og skal man videregive journal oplysninger til?
– Den digitale infrastruktur og almen praksis. Indhentning og videregivelse af helbredsoplysninger
– Hvad er omfattet af tavshedspligten?
– Udfordrer brugen af sundhedsdata i det fortrolige rum mellem patient og sundhedsperson?
– Reglerne om udførelse af interne journal-audits og kvalitetsudviklingsstudier i almen praksis

10.00-10.45: Journalføring og informationspligt
– Ansvar for indhentelse af information og samtykke
– Hvordan forvaltes retten til selvbestemmelse og reglerne om nærmeste pårørende og brug af fremtidsfuldmagter?
– Særligt om mindreårige og demente
– Den journalførte samtykke

10.45-11.00: Pause

11.00-11.45: Jura ved behandling af “delebørn” og børn i skilsmissesituationer

11.45-12.30: Regler om genoplivning og fravalg af genoplivningsforsøg, herunder behandlertestamente. Hvordan skal den praktiserende læge forholde sig?
– Retten til at fravælge behandling
– Sundhedspersoners ansvar ved beslutning om ophør af behandling
– Behandlingstestamenter

12.30-13.30: Frokostbuffet

13.30-14.15: Tvangsbehandling i somatikken for varigt inhabile patienter
Samarbejdet med pårørende og bosteder har stor betydning for praksis behandling af patienter

 • Hør om reglerne for kommunikation med bosteder og pårørende om demente borgere
 • Kend reglerne om somatisk tvang af inhabile borgere og samarbejdet med pårørende
 • Hvornår er der tale om tvang: Tvangsbehandling og tvangsindgreb
 • Forholdet til psykiatrilovens regler om tvang og servicelovens regler om magtanvendelse

14.15-14.45: Attester, lægeerklæringer og henvisninger i et juridisk lys
Lægefaglige erklæringer indgår i bedømmelsen af patienten kan gøre et retskrav gældende i bestemte situationer. Det gælder kommunale erklæringer, attester til arbejdsgivere, forsikringsselskaber og henvisninger til anden behandling.

 • Hør om de grundlæggende regler for udarbejdelse af attester
 • Hør om erklæringernes juridiske funktioner i forskellige situationer, pligter og rettigheder i forbindelse med henvisninger og kommunikation med samarbejdspartnere.
 • Kan et sygehus eller en kommune afvise en henvisning fra almen praksis?

14.45-15.30: Kommunikation og samarbejde
Styrelsen for patientsikkerhed har fået en række øgede beføjelser til at gribe tidligere ind over for læger der udgør en risiko for patientsikkerheden. Det er samtidig i modsætning til tidligere ikke et krav, at disciplinærnævnet skal have truffet afgørelse i sagen inden styrelsens indgriben ligesom lægen er afskåret fra at klage over styrelsens afgørelser.

 • Hør om den retlige udvikling i tilsynets beføjelser og konsekvenserne for almen praksis
 • Kend dine rettigheder som indklaget for sundhedsvæsenets disciplinærnævn

15.30-15.45: Pause

15.45-16.15: Almen praksis og den nye virkelighed
Behandlerfarmaceuter, udbruds- og regionsklinikker og konsekvenserne for almen praksis.

16.15-16.30: Hvordan organiserer vi os?
Hvad kan man sætte sit personale til at varetage, og hvad skal lægen selv stå for?
Esben Krog Hall-Andersen

16.30-16.45: Implementering

 • Diskussion af, hvordan lægen får indarbejdet ny viden og nye erkendelser i forhold til egen praksis.

Esben Krog Hall-Andersen

16.45-17.00: Opsummering på dagen og evaluering
Esben Krog Hall-Andersen

17.00 – Tak for denne gang

Speakers

 • Esben Krogh Hall-Andersen

 • Kent Kristensen

Systematisk efteruddannelse - Ret og pligt - lægejura

Stadig ledige pladser