Systematisk efteruddannelse: Den ældre patient – NæstvedKurset vil styrke dine evner til at kende egen rolle og udrede, håndtere og behandle den ældre patients sygdomme og problemstillinger i almen praksis

5. december 2018, 09:00 - 16:30

 • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Kurset er godkendt til refusion fra Fonden for Almen praksis med følgende takster:

Systematisk efteruddannelse:

1 dags tabt arbejdsfortjeneste á 4.500 kr. og 1 dags kursusafgift á 2.400 kr. og maks 1.500 kr. i transportudgifter (kilometergodtgørelse).

Selvvalgt efteruddannelse:

1 dags tabt arbejdsfortjeneste á 2.600 kr. og 1 dags kursusafgift á 2.400 kr. og maks. 1.500 kr. i transportudgifter (kilometergodtgørelse).

 

Formål: Aktiviteten skal styrke de deltagende lægers even til at kende egen rolle og udrede, håndtere og behandle de ældre patienters sygdomme og problemstillinger i almen praksis.

Struktur: Der indledes med et historisk perspektiv, der leder frem til samfundets og de ældres generelle brugerforventninger til praktiserende læge. Fra denne overordnede problemformulering går kurset på individniveau og formidler en mængde konkrete kliniske observationer og råd – baseret på geriatrisk erfaring og forskning. Derfra bevæger vi os til det tværsektorielle niveau. Den organisatoriske viden formidles ved deltagerinvolvering gennem gruppearbejde og drøftelser ved bordene. Kurset rundes af med at deltagerne i intern dialog uddrager en samlet læring af dagen, der kan strukturere indsatsen i egen praksis.

Pris:

Praktiserende læger: 3.250 kr. ekskl. moms (4.062,50 kr. inkl. moms)

OBS: En måned før afholdelse af konferencen, er din tilmelding bindende

 

TILMELD DIG KONFERENCEN HER

 

Program:

08.30: Registrering og morgenbuffet

09.00: Velkommen og introduktion til kurset

Tina Ipsen, projektchef, Dagens Medicin

Kursusleder, Jørgen Steen Andersen, praktiserende læge, Skovlunde samt kommunal praksiskonsulent og plejehjemslæge

09.10: Ældres sundhed og sundhedspolitiske udfordringer

Finn Kamper-Jørgensen, læge, formand for Danmarks eneste Forebyggelsesråd for Ældrebefolkningen nedsat af en kommunalbestyrelse fhv. leder af Statens Institut for Folkesundhed

Diskussion faciliteret af Jørgen Steen Andersen

10.30: Pause

10.45: Diagnosticering, behandling og lægefaglig omsorg for ældre patienter

Oplæg, cases/sygehistorier, som tager udgangspunkt i almen praksis

 • Ældre patienter med multimorbiditet, faldtendens, funktionstab, psykologiske og sociale problemer
 • Polyfarmaci, smertebehandling og medicinbivirkninger hos ældre
 • Håndtering af typiske helbredsmæssige problemstillinger hos ældre, herunder multimorbiditet, osteoporose, artrose, obstipation, inkontinens, syns- og høresvækkelse, sorg og tristhed
 • Udredning, diagnostik og håndtering af den ældre med konfusion, forvirring og delir
 • Udredning af depression demens, somatisk delir og misbrug

Odense: Jens-Ulrik Rosholm, klinisk lektor, læge, Odense Universitetshospital

Næstved: Ellen Holm, specialansvarlig overlæge geriatri, klinisk forskningslektor, Nykøbing Falster Sygehus

Faciliteret af Jørgen Steen Andersen

12.30: Frokostbuffet

13.15: Kommunikation og tovholderfunktion

Gruppearbejde med udgangspunkt i konkrete cases om tværsektorielt samarbejde med den kommunale hjemmesygepleje mv.

 • Egen læge som gennemgående sundhedsperson og tovholder
 • Samtalen med den ældre patient og de pårørende
 • Akutte og subakutte situationer – hvordan bruger vi hinanden?
 • Samarbejde og kommunikation med de pårørende, kommune, fysioterapeuter og træningstilbud, hjemmepleje, socialrådgiver og sekundær sektor
 • Forløbsprogrammer – et godt tilbud til de ældre?

Jørgen Steen Andersen, faciliteret af Tina Ipsen

15.00: Pause

15.15: Organisation og struktur på hverdagen i praksis

Idé-udveksling ved bordene og konkrete forslag til at leve op til tovholderrollen – hvordan lever vi op til patienternes og samfundets forventninger?

 • Årskontroller, herunder hjemmebesøg og forebyggende besøg
 • Patientlister, dataindberetning – kan det give overblik?
 • Intern arbejdsfordeling i praksis
 • Hvordan sikrer vi os, at viden og idéer kommer med hjem og deles med kollegaer og ansatte i praksis. Det anbefales at diskutere konkrete implementeringsstrategier og planer for opfølgning på struktur for ældreomsorgen i praksis

Jørgen Steen Andersen, faciliteret af Tina Ipsen

16.00: Opsamling, opsummering på dagen og evaluering

Jørgen Steen Andersen og Tina Ipsen

16.15: Tak for denne gang

Jørgen Steen Andersen og Tina Ipsen

Speakers

 • Jørgen Steen Andersen

 • Finn Kamper-Jørgensen

 • Jens-Ulrik Rosholm

 • Ellen Holm

 • Tina Ipsen

Systematisk efteruddannelse: Den ældre patient

Stadig ledige pladser