Systematisk efteruddannelse: Den ældre patient – MiddelfartKurset vil styrke dine evner til at kende egen rolle og udrede, håndtere og behandle den ældre patients sygdomme og problemstillinger i almen praksis

5 december, 09:00 - 16:30

Formål: Aktiviteten skal styrke de deltagende lægers even til at kende egen rolle og udrede, håndtere og behandle de ældre patienters sygdomme og problemstillinger i almen praksis.

Struktur: Der indledes med et historisk perspektiv, der leder frem til samfundets og de ældres generelle brugerforventninger til praktiserende læge. Fra denne overordnede problemformulering går kurset på individniveau og formidler en mængde konkrete kliniske observationer og råd – baseret på geriatrisk erfaring og forskning. Derfra bevæger vi os til det tværsektorielle niveau. Den organisatoriske viden formidles ved deltagerinvolvering gennem gruppearbejde og drøftelser ved bordene. Kurset rundes af med at deltagerne i intern dialog uddrager en samlet læring af dagen, der kan strukturere indsatsen i egen praksis.

 

Kurset er godkendt af Fonden for Almen praksis, som 1 dages systematisk efteruddannelse, med aktivitetsnummer 2019-0199.

Refusion fra Efteruddannelsesfonden, Systematisk Efteruddannelse: Tabt arbejdsfortjeneste 4.500 kr. pr. dag. Kursusgebyr samt udgifter i forbindelse med ophold, 2.400 kr. pr. dag og maks. 1.500 kr. i transportudgifter (kilometergodtgørelse).

Selvvalgt efteruddannelse: Tabt arbejdsfortjeneste 4.000 kr. pr. dag. Kursusgebyr samt udgifter i forbindelse med ophold, 2.400 kr. pr. dag og maks. 1.500 kr. i transportudgifter (kilometergodtgørelse).

 

Pris:

Praktiserende læger: 2.800 kr. ekskl. moms (3.500 kr. inkl. moms)

OBS: Som betalende deltager, er din tilmelding bindende en måned før afholdelse af konferencen.

 

TILMELD DIG KONFERENCEN HER

 

Program:

8.30-9.00: Registrering og morgenbuffet

9.00-9.10: Velkommen og introduktion til kurset
Tina Ipsen, projektchef, Dagens Medicin
Kursusleder, Jørgen Steen Andersen, praktiserende læge, Skovlunde samt kommunal praksiskonsulent og plejehjemslæge

9.10-10.30: Ældres sundhed og sundhedspolitiske udfordringer
Finn Kamper-Jørgensen, læge, formand for Danmarks eneste Forebyggelsesråd for Ældrebefolkningen nedsat af en kommunalbestyrelse fhv. leder af Statens Institut for Folkesundhed
Diskussion faciliteret af Jørgen Steen Andersen

10.30-10.45: Pause

10.45-12.30: Diagnosticering, behandling og lægefaglig omsorg for ældre patienter
Oplæg, cases/sygehistorier, som tager udgangspunkt i almen praksis

 • Ældre patienter med multimorbiditet, faldtendens, funktionstab, psykologiske og sociale problemer
 • Polyfarmaci, smertebehandling og medicinbivirkninger hos ældre
 • Håndtering af typiske helbredsmæssige problemstillinger hos ældre, herunder multimorbiditet, osteoporose, artrose, obstipation, inkontinens, syns- og høresvækkelse, sorg og tristhed
 • Udredning, diagnostik og håndtering af den ældre med konfusion, forvirring og delir
 • Udredning af depression demens, somatisk delir og misbrug

Ellen Holm, specialansvarlig overlæge geriatri, klinisk forskningslektor, Nykøbing Falster Sygehus
Faciliteret af Jørgen Steen Andersen

12.30-13.15: Frokostbuffet

13.15-15.00: Kommunikation og tovholderfunktion
Gruppearbejde med udgangspunkt i konkrete cases om tværsektorielt samarbejde med den kommunale hjemmesygepleje mv.

 • Egen læge som gennemgående sundhedsperson og tovholder
 • Samtalen med den ældre patient og de pårørende
 • Akutte og subakutte situationer – hvordan bruger vi hinanden?
 • Samarbejde og kommunikation med de pårørende, kommune, fysioterapeuter og træningstilbud, hjemmepleje, socialrådgiver og sekundær sektor
 • Forløbsprogrammer – et godt tilbud til de ældre?

Jørgen Steen Andersen, faciliteret af Tina Ipsen

15.00-15.15: Pause

15.15-16.15: Organisation og struktur på hverdagen i praksis
Idé-udveksling ved bordene og konkrete forslag til at leve op til tovholderrollen – hvordan lever vi op til patienternes og samfundets forventninger?

 • Årskontroller, herunder hjemmebesøg og forebyggende besøg
 • Patientlister, dataindberetning – kan det give overblik?
 • Intern arbejdsfordeling i praksis
 • Hvordan sikrer vi os, at viden og idéer kommer med hjem og deles med kollegaer og ansatte i praksis. Det anbefales at diskutere konkrete implementeringsstrategier og planer for opfølgning på struktur for ældreomsorgen i praksis

Jørgen Steen Andersen, faciliteret af Tina Ipsen

16.15-16-30: Opsamling, opsummering på dagen og evaluering
Jørgen Steen Andersen og Tina Ipsen

16.30: Tak for denne gang
Jørgen Steen Andersen og Tina Ipsen

Speakers

 • Jørgen Steen Andersen

 • Finn Kamper-Jørgensen

 • Ellen Holm

 • Tina Ipsen

Systematisk efteruddannelse: Den ældre patient

Stadig ledige pladser