To stillinger som afdelingslæge/overlæge til Sundhedsstyrelsen

Dette job er udløbet

Vil du være med til at forme fremtidens sundhedsvæsen? Og har du mod på at arbejde med de organisatoriske og strukturelle rammer, der har betydning for borgernes hverdag og patienternes forløb og behandling? Vil du arbejde med området smitsomme sygdomme og være med til at sikre et robust beredskab i sundhedsvæsenet? Så tilbyder vi et spændende job med stort selvstændigt ansvar, tæt samarbejde med dygtige og engagerede kolleger og med gode udviklingsmuligheder.

Der er to stillinger til besættelse, én i Center for Planlægning og én i Center for Evidens, uddannelse og beredskab.

Om os
Center for Planlægning arbejder med planlægning og organisering af det samlede sundhedsvæsen, og vi arbejder både med national sygehusplanlægning og planlægning af indsatsen i det primære sundhedsvæsen. Vi rådgiver regioner og kommuner vedrørende udredning, behandling, rehabilitering, palliation m.v. med fokus på at sikre sammenhængende forløb og høj kvalitet i den samlede sundhedsindsats på tværs af sektorer og fag. Vi har et særligt fokus på at mindske ulighed i sundhed og på indsatsen for sårbare patientgrupper som eksempelvis mennesker med psykiske lidelser. Centeret er i relation til opgaveløsning organiseret i teams omkring vores hovedområder og omfatter bl.a. sygehusplanlægning, primær sundhedsvæsen, psykiatri, kræft, funktionelle lidelser og kønsidentitetsområdet.

Center for Evidens, uddannelse og beredskab har ansvaret for sundhedsberedskabet i Danmark og for området smitsomme sygdomme som blandt andet omfatter børnevaccinationsprogrammet, seksuelt overførte sygdomme, antibiotikaresistens og hygiejneområdet.  Derudover udarbejder vi Nationale Kliniske Retningslinjer, anbefalinger om rationel farmakoterapi, samt anbefalinger for de nationale screeningsprogrammer. På uddannelsesområdet står vi for administration og udvikling af kvaliteten i uddannelserne til speciallæge og specialtandlæge samt videreuddannelse for sygeplejersker. Endelig behandler vi ansøgninger om eksperimentel behandling og højt specialiseret behandling i udlandet samt varetager området organdonation.

Din hverdag hos os
Du vil komme til at arbejde med opgaver inden for flere forskellige arbejdsområder i det pågældende center. Din rolle vil både bestå i koordination og planlægning af konkrete processer og repræsentation af Sundhedsstyrelsen i relevante sammenhænge, i konkret sagsbehandling samt at bidrage med den lægefaglige vinkel til opgaveløsningen.

Dine primære arbejdsopgaver vil være:

  • Sagsbehandling og projektledelse
  • Udviklingsopgaver inden for centerets arbejdsområder
  • Udarbejdelse af notater, publikationer mv.
  • Faglig rådgivning af regioner, kommuner, Sundheds- og Ældreministeriet og øvrige myndigheder, mv. herunder løbende besvarelse af folketingsspørgsmål, udvalgsspørgsmål mv.

Dine arbejdsområder i Stillingen i Center for Planlægning
Vi forventer, at opgaverne primært vil være relateret til sygehusplanlægning, herunder specialeplanlægning. Der kan både være tale om udviklings- og planlægningsopgaver af større og mere langvarig karakter, som fx gennemgang af faglige områder med inddragelse af relevante aktører og samarbejdspartnere samt vurdering og rådgivning i forbindelse med løbende, konkrete henvendelser, herunder udarbejdelse af notater og rapporter mv. Der vil også, afhængig af dine kompetencer og løbende nye opgaver i centeret, være mulighed for at varetage opgaver inden for andre områder, fx psykiatriområdet. Grundlaget for centrets opgaver er via national planlægning at understøtte øget kvalitet og sammenhæng i sundhedsvæsnet.

Dine arbejdsområder i Stillingen i Center for Evidens, uddannelse og beredskab
Vi forventer, at du primært kommer til at arbejde med området smitsomme sygdomme. Herudover vil du afhængigt af din baggrund komme til at arbejde med opgaver på fx beredskabs- og screeningsområderne. På området smitsomme sygdomme vil dine opgaver både relatere sig til større udviklingsopgaver, herunder faglige gennemgange og udarbejdelse af rapporter med inddragelse af eksterne interessenter, inden for vaccinationsområdet og til løbende konkret rådgivning i forbindelse med konkrete henvendelser. Herudover kan dine opgaver også være på områderne seksuelt overførbare sygdomme, antibiotikaresistens og hygiejne. Generelt vil dine opgaver relatere sig til faglig rådgivning samt til udvikling af projekter, der bidrager til, at både sundhedspersonale og befolkningen er bedre informeret og har robuste faglige anbefalinger at træffe beslutninger på grundlag af.  Dine opgaver i forhold til beredskabet vil primært blive relateret til smitsomme sygdomme, men kan også være bredere karakter. På screeningsområdet er opgaverne primært relateret til arbejdet med udarbejdelse af faglige anbefalinger, informationsmateriale og monitorering.

Ansøgere kan med fordel angive særlige kompetencer og præferencer for arbejdsområder i ansøgningen.

Din uddannelse, erfaring og personlige kvalifikationer  

  • Du er speciallæge i samfundsmedicin eller andet relevant speciale. For stillingen i Center for evidens, uddannelse og beredskab kan det fx være infektionsmedicin og pædiatri
  • Du har faglig viden om eller interesse for centrenes fagområder
  • Du har erfaring med formidling og organisatorisk arbejde.

Vi lægger endvidere vægt på, at du har:

  • gode samarbejdsevner og evnen til hurtigt at etablere et stort netværk på området på tværs af sektorer og faggrupper
  • evnen til at holde hovedet koldt og handle i kritiske og tidspressede situationer
  • gode kommunikative evner – både på skrift og i tale.

Vi tilbyder
Et spændende job med udfordrende og afvekslende opgaver, hvor du vil få indsigt i et bredt spektrum af nationale sundhedsfaglige problemstillinger. Arbejdsopgaverne giver mulighed for kontakt til mange forskellige aktører i sundhedsvæsenet. Du vil få rig mulighed for at udvikle dig og lære nyt.

I hvert center arbejder mellem 40-50 dygtige kolleger. Vi samarbejder om opgaveløsningen i et dynamisk tværfagligt miljø, der omfatter samfundsmedicinere, men også speciallæger og lægekonsulenter med baggrund i kliniske specialer, samfunds- og folkesundhedsvidenskabelige kandidater, ergoterapeuter, jurister, kontorfunktionærer m.v.

Tværfagligt samarbejde vægtes højt og større opgaver varetages i tværfaglige teams. Vi har en udbredt tradition for sparring mellem kollegaer med mulighed for at drøfte sager og tvivlsspørgsmål. Vores arbejdsklima er energisk, uformelt og præget af stort fagligt engagement.

Om ansættelsen
Ansættelse forudsætter speciallægeanerkendelse.
Afhængig af din erfaring og dine kvalifikationer vil ansættelsen ske som enten afdelings- eller overlæge.

Ansættelse som afdelingslæge vil ske i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Foreningen af Yngre Læger.

Ansættelse som overlæge vil ske i henhold til gældende Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen er indplaceret i gruppe 1 (lønramme 37).

Ansættelsen forudsætter, at du kan sikkerhedsgodkendes af de danske myndigheder og kan opretholde denne sikkerhedsgodkendelse gennem hele ansættelsesperioden.

Kontakt os gerne
Hvis du vil videre mere om stillingerne, er du velkommen til at skrive til os med kontaktoplysninger, så ringer vi tilbage til dig:

Center for Evidens, uddannelse og beredskab: Centerchef Marlene Øhrberg Krag, mahk@sst.dk
Center for Planlægning: Sektionsleder Agnethe Vale Nielsen, agvn@sst.dk

Er du interesseret?
Klik på “søg stillingen” og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i 36 og 37.

Du bedes anføre, om du har særlig interesse for ét eller flere af de nævnte faglige områder.

Du kan læse mere om os sst.dk

Sundhedsstyrelsen har røgfri arbejdstid.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.