Afdelingslæge, Urinvejskirurgisk Afdeling, Holstebro, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland En stilling som afdelingslæge under Hospitalsenheden Vest, Urinvejskirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Holstebro, ønskes besat 1. december 2020 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Der søges en urologisk speciallæge med bred urologisk uddannelse og specielt interesse i nyresten, samt alle behandlingsmodaliteter indenfor dette felt. Derudover erfaring med basal børneurologi.

Sygehusene i Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland
Sygehusene i Herning og Holstebro er organiseret i følgende afdelinger: Medicinsk, Onkologi, Kirurgi, Urologi, Ortopædi, Ergo-fysioterapi, Anæstesi, Gynækologi/obstetrik, Jordemodervæsenet, Pædiatri, Nuklear, Røntgen, Neurologi, Øre-næse-hals, Øjen, Klinisk biokemi, Klinisk immunologi, Klinisk mikrobiologi, Patologi (beliggende i HEM Viborg) og Arbejdsmedicin.

Der er fælles hospitalsledelse for Hospitalsenheden Vest.

Urinvejskirurgisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest
Urinvejskirurgisk Afdeling ledes i fællesskab af den ledende overlæge og ledende oversygeplejerske. Den ledende overlæge fastsætter efter samråd med afdelingens øvrige overlæger retningslinjer for visitation, diagnostik, behandling og lægelige uddannelsesopgaver.

Urinvejskirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Holstebro, varetager urologien for den vestlige del af Region Midtjylland, hvor der er et befolkningsunderlag på ca. 520.000 borgere.

Afdelingen har udefunktion med både ambulant og dagkirurgisk aktivitet 5 dage i ugen på Hospitalsenheden Midt i Viborg. Der samarbejdes med Operation og Intensiv afdelingen, Kvindesygdomme og Fødsler, Akutafdelingen, Røntgen og Scanning, Blodprøver og Biokemi og Fysiologisk Klinik på både Viborg , Holstebro og Herning matriklen.

Afdelingen fusionerede i jan 2019 med Urologisk afdeling HEM Viborg. Urinvejskirurgisk Afdeling råder aktuelt over 24 heldøgnssenge (beliggende i Holstebro), et 5 -dages afsnit og et ambulatorium med aktivitet i både Holstebro og Viborg. I Holstebro er der tilknyttet et urodynamisk laboratorium. Afdelingens forskningsaktivitet koordineres i samspil mellem professor (til stede en gang/uge) projektsygeplejersken. Urinvejskirurgisk Afdeling disponerer i Holstebro over 17 operationslejer pr. uge på den centrale operationsgang samt 3 sammedagskirurgiske lejer pr. uge i Dagkirurgiske Afsnit. På Viborg matriklen disponerer afdelingen over 5 dagkirurgiske lejer pr. uge og et ESWL leje/uge. Afdelingens samlede aktivitet er med baggrund i den nylige fusion, overgang til LPR3 og Covid-19 endnu ikke fuldt afklaret, men der er en forventning om en årlig aktivitet på ca. 5000 udskrivninger, ca. 7500 operationer og ca. 27.000 ambulante besøg.

Urinvejskirurgisk Afdeling varetager alle typer basale urologiske patienter.
Urinvejskirurgisk Afdeling varetager regionsfunktionen for ESWL og har alle modaliteter tilgængelige i forhold til stenbehandling incl. PNL.
Urinvejskirurgisk Afdeling samarbejder med Urinvejskirurgisk Afdeling, Skejby Sygehus med etableret formaliseret samarbejde om udredning og tilstræbt kurativ behandling af prostatacancer herunder den radikale prostatektomi og med regionsfunktion for nyrecancerkirurgi. Urinvejskirurgisk Afdeling varetager almindelig børneurologi.

Afdelingen varetager en del uddannelse af læger – og andre faggrupper. Afdelingen har 3. semester medicinstuderende på kandidat delen og til denne funktion er tilknyttet UPL funktionen udgående fra Århus Universitet. Uddannelsesopgaven KBU, intro og alle dele af hoveduddannelsen.
Til afdelingen er knyttet et professorat og kliniske lektorater.

Lægenormering
Afdelingen er bemandet med 1 ledende overlæge, 10 overlæger, 4 afdelingslæger og 20 reservelæger bestående af hoveduddannelseslæger i både 1., 2. og 3. del af deres hoveduddannelse, introduktionslæger og 2 klinisk basisuddannelseslæger i deres 1. del af uddannelsen.

Der er i afdelingen for- mellem – og bagvagtslag.
Forvagtslaget fungerer med delt vagt. Mellemvagten er i dagstiden alle hverdage og lørdage. Bagvagtslaget er bestående af 3. dels hoveduddannelseslæger og speciallæger. 10 mands rul med tilkald.

Ansøgeren vil efter aftale evt. indgå i de urologiske speciallægers vagtberedskab i form af “vagt uden for tjenestestedet”.

Lægelige kvalifikationer
Der ønskes en speciallæge i urologi, der har en baggrund med en bred urologisk uddannelse og interesse for udredning og behandling af nyresten.
Derudover ønskes at ansøger har erfaring med basal børneurologi.
Hvis ansøger i øvrigt har særlige interesseområder, vil der i samarbejde med ansøger og de øvrige læger blive taget hensyn til dette inden for de eksisterende teams i afdelingen. Afdelingen varetager uddannelse af studenter og alle dele af speciallægeuddannelsen, og det forventes at ansøger kan og vil deltage i uddannelsen på daglig basis.
Stillingen ønskes besat med ansøger, som i øvrigt opfylder den jobprofil, som er beskrevet detaljeret i stillings- og funktionsbeskrivelsen.

Ansøgere bør i ansøgningen forholde sig til “de 7 lægeroller”, og bør i videst muligt omfang dokumentere sine kvalifikationer indenfor disse områder.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenheden Vest, Urinvejskirurgisk Afdeling.

Flere oplysninger
Ønsker du yderligere information, er du velkommen til at ringe til ledende overlæge Maiken M Howard, Regionshospitalet Holstebro, tlf.nr. 7843 9437, mobil 23669505 eller via mail: Maikbjer@rm.dk

Stillings- og funktionsbeskrivelse

Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende autorisation og børneattest.

IT-kompetencer på brugerniveau forventes.

Samtaler forventes afholdt tirsdag den 27. oktober 2020.

Ansøgningsfrist
Du kan søge jobbet online ved at klikke på “Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.  Ansøgningen skal være os i hænde senest mandag den 12. oktober 2020

Læs mere om et job med drive, dygtige kolleger og muligheder på vest.rm.dk/job


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.