Introduktionsstilling i neurologi/neurorehabilitering ved Neurologi, Regionshospitalet Viborg og Hammel Neurocenter, Hospitalsenhed Midt Introduktionsstilling i neurologi/neurorehabilitering

Dette job er udløbet

Neurologi i Hospitalsenhed Midt (HEM) og Regionshospitalet Hammel Neurocenter har et samarbejde omkring neurorehabilitering som neurologisk kerneområde, og der er en kombineret introduktionsstilling ledig med mulighed for at arbejde både med den brede neurologi på Neurologi HEM og i den specialiserede neurorehabilitering på Regionshospitalet Hammel Neurocenter, der også er universitetsklinik.

 

Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. april 2023 eller efter aftale.

 

Første del af kombinationsstillingen som introduktionslæge ved Neurologi, HEM 6 mdr.

I nummer: 6630-07-20-i-50

Neurologi er et spændende speciale med mange forskellige muligheder – fra det akutte til det langvarige kroniske forløb. Afdelingen varetager forløb for patienter med meget forskellige sygdomsbilleder, der spænder fra almindelige neurologiske tilstande til sygdomme, der kræver højt specialiseret udredning og behandling. Vi arbejder i tværfaglige teams opdelt efter subspecialer. Som I-læge vil du lære at varetage akutte vurderinger på et bredt udsnit af de hyppigste neurologiske tilstande.

 

Som I-læge får du klinisk relevant arbejde med gode muligheder for supervision og træning af dine neurologiske færdigheder. Vi prioriterer din undervisning og uddannelse højt. Afdelingen har et uddannelsesteam med uddannelsesansvarlig overlæge, uddannelseskoordinerende yngre læge og uddannelseskoordinerende sekretær.
Grundhjørnestenen i uddannelsen er den supervision med feedback, som du har mulighed for i det kliniske arbejde. Der er mulighed for evaluering – ikke kun af kompetencer inden for den medicinske ekspertrolle – men af alle 7 lægeroller. Alle I-læger tilbydes en 360 graders evaluering med efterfølgende facilitatorsamtale.

Stillingen indeholder en introduktion til afdelingen på minimum 5 dage udover den fælles introduktion for alle nyansatte på hospitalet. Din individuelle uddannelse i løbet af ansættelsen planlægger du selv med rådgivning fra din hovedvejleder, som vil være en af speciallægerne på afdelingen.

Hvis du har forskningsmæssige ambitioner, er der mulighed for at deltage i mindre forskningsprojekter, evt. at fortsætte med en ph.d. Vi vægter dog primært udviklingen af de kliniske kompetencer og uddannelse til selvstændigt at kunne arbejde med udredning og behandling af neurologiske patienter.

Der er 2-skiftevagt med vagt fra bolig efter kl. 23.00.

Om afdelingen
Neurologi er geografisk adskilt i 2 afdelinger med Neurologi, Regionshospitalet Viborg og Vestdansk Center for Rygmarvsskade, beliggende ved Søndersø i Viborg.  Neurologi varetager undersøgelser, diagnostik, behandling, pleje, neurorehabilitering og opfølgende kontrol af patienter med neurologiske lidelser fra Hospitalsenhed Midts optageområde på ca. 250.000 indbyggere, og Vestdansk Center for Rygmarvsskade har højt specialiseret funktion i Vestdanmark med rehabilitering af patienter med rygmarvsskade.

Neurologi har 15 senge, fordelt på 2 sengeafsnit, med 4 hovedfunktionssenge til patienter med følger efter akut apopleksi, og som genoptrænes i et tæt samarbejde mellem afdelingen og kommunerne og 11 alment neurologiske senge. Der er et stort ambulatorium med akutklinik, udredningsambulatorium og specialeklinikker, hvor vi arbejder i tværfaglige teams.
Derudover findes i afdelingen en neurofysiologisk klinik og neuropsykologisk funktion.

I linket nedenfor kan du læse mere om Neurologi, Regionshospitalet Viborg, HEM.
www.hospitalsenhedmidt.dk/afdelinger-og-centre/neurologi/
Anden del af kombinationsstillingen som introduktionslæge ved Regionshospitalet Hammel Neurocenter 6 mdr.

I nummer: 6630-40-20-i-50

Regionshospitalet Hammel Neurocenter varetager regional- og højtspecialiseret funktion for patienter med erhvervet hjerneskade i Vestdanmark. Vi er et udviklingshospital inden for neurorehabilitering med tæt integration af klinik, forskning og uddannelse. Med denne stilling vil vi gerne give mulighed for styrkede kompetencer i neurorehabilitering inden for det neurologiske speciale.

 

Neurorehabilitering er et af specialeplanens kerneområder i neurologi og området er meget bredt i lægelig forstand. Du vil på Regionshospitalet Hammel Neurocenter lære både om de neurologiske funktionsnedsættelser og deres behandling samt neurologisk udredning og undersøgelse, og vurdering af rehabiliteringseffekt. Herudover vil du lære den grundlæggende metode i rehabiliteringsfaget, som vil være nyttig uanset, hvordan dit lægelige virke vil forme sig videre. Metodik i at arbejde tværfagligt, målsættende tilgang, afholdelse af tværfaglige konferencer, den inddragende og medbestemmende patient-pårørende tilgang mv er i centrum.

Om stillingen

Introduktionsstillingen ved Regionshospitalet Hammel Neurocenter er en klinisk stilling, hvor du bliver tilknyttet et bestemt sengeafsnit alle måneder i forløbet. Du får dermed hurtigt både faglige kompetencer i patientgruppen og et kendt arbejdsmiljø at være en del af. Du vil arbejde tæt sammen med afsnittets overlæge, hvor I vil være i løbende sparring med hinanden omkring patienternes behandling og forløb. Dette giver på daglig basis gode muligheder for sidemandsoplæring, feedback og supervision i tillæg til den formaliserede undervisning. Der er mulighed for evaluering af alle 7 lægeroller. Ud over den neurologiske diagnose har mange patienter en række komorbiditeter, som vi behandler under indlæggelsen. Du får derfor et bredt indblik i den multimorbide neurologiske patients behov og udfordringer.  I dette arbejde vil du have et tæt samarbejde med dine lægekolleger i huset, der har forskellig specialebaggrund bl.a. neurologi, neurokirurgi og alm. medicin.

Dagarbejdet består af stuegang og almindelig klinisk arbejde, ugentlig tværfaglig konference, patient-/pårørendemøder i samarbejde med det tværfaglige team, samarbejde over sektorerne og indblik i lægelig ledelse i et afsnit. Dagarbejdet er organiseret med medansvar for bestemte patientforløb, hvilket giver stor kontinuitet i arbejdet. Alle afsnit har en triadeledelse bestående af en speciallæge, afdelingssygeplejersken og den ledende terapeut.

 

Der er et tæt samarbejde med forskningsenheden, og vi udvikler i øjeblikket stærkt på klinisk anvendelse af populationsdata og effektmål for vores patienter. Alt efter interesse vil du have gode muligheder for at se, hvordan vi arbejder med dette for at få vejledning i videre muligheder, hvis du får interesse for at deltage i forsknings- udviklingsarbejdet. Vi har omkring 10 Ph.D.-forløb i gang, og har du forskningsinteresse, er her gode muligheder.

 

Stillingen er knyttet til matriklen i Hammel.

 

 

Om Regionshospitalet Hammel Neurocenter
Regionshospitalet Hammel Neurocenter behandler patienter med svær erhvervet hjerneskade (traumer, SAH, apopleksi, anoxisk skade, infektioner, tumorer) på matriklerne i Hammel, Skive og Lemvig samt NISA-sengene på Regionshospitalet Silkeborg.

 

Neurocenteret er udpeget af Sundhedsstyrelsen til at varetage den højtspecialiserede neurorehabilitering i Vestdanmark, med et patientgrundlag på ca. 3 mio. Neurocenteret er faglig ansvarlig for neurorehabiliteringssenge i Hammel, Skive, Lemvig og på RH Silkeborg.

 

Regionshospitalet Hammel Neurocenter er opbygget med 4 subspecialiserede klinikker: Klinik for tidlig neurorehabilitering, kognitiv klinik, sensomotorisk klinik, børneungeklinikken og ambulatorium beliggende i Hammel; 27 senge på to afsnit i Skive og 13 senge i Lemvig. Neurocenteret har ca. 650 medarbejdere, 19 faggrupper og 10 afsnit. Herudover har neurocenteret tilknyttet 6½ seng på intensiv afdeling på RH Silkeborg, hvor patienter i respirator kan modtages til neurorehabilitering.

 

Hospitalet er en universitetsklinik med 1 professor og omkring 10 ph.d.-studerende under Aarhus Universitet. Endeligt en større uddannelsesafdeling med såvel interne som eksterne kurser i emner vedrørende neurorehabilitering.

Læs mere om Regionshospitalet Hammel Neurocenter på www.neurocenter.dk

 

Særligt om ledelsesforhold

Centerledelsen udgøres af cheflæge, chefsygeplejerske og chefterapeut. Regionshospitalet Hammel Neurocenter har en ledelsesstruktur, hvor der er gennemført en vidtgående decentralisering af ansvar og kompetence. Der udøves værdibaseret ledelse kombineret med fokus på dialog, involvering, decentralisering og resultater.

 

 

Om Hospitalsenhed Midt

Hospitalsenhed Midt omfatter de 4 Regionshospitaler Viborg, Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skive og har ca. 4.400 medarbejdere samt et budget på 2,4 mia. kr. årligt.

 

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitals­enheder i Jylland. Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på  www.hospitalsenhedmidt.dk

 

 

Om løn- og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker i Region Midtjylland, Hospitalsenhed Midt, 6 mdr. i Neurologi og 6 mdr. ved

Regionshospitalet Hammel Neurocenter. Stillingen er 37 timer/uge begge steder.

 

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til

Cheflæge Elias Raja Zakharia, Neurologi, Hospitalsenhed Midt, tlf. 51701431.

Cheflæge Kåre Severinsen, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, tlf. 2636 8600.

 

Ansøgningsfrist og samtaler

Ansøgningen skal være os i hænde senest den 29. januar 2023.

Samtaler forventes afholdt den 10. februar 2023 på Regionshospitalet Hammel Neurocenter.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.