Regionerne styrker samarbejdet på kræftområdet Nationale netværk af ledende overlæger skal sikre bedre koordinering af kapaciteten på kræftområdet i hele landet, når den behandlingsmæssige kapacitet er under særligt pres

Regionerne ønsker at styrke og udbrede koordineringen på kræftområdet. Det gør de med en ny samarbejdsaftale, som i al stilfærdighed blev offentliggjort i november. Aftalen indebærer bl.a., at der skal etableres nationale netværk af ledende overlæger inden for områder, hvor der er problemer med manglende kapacitet. Netværksgrupperne skal sikre en god anvendelse af kapaciteten på tværs af regionerne.

Formålet med den ny aftale er at sikre gode rammer for samarbejdet mellem regionerne og afdelingerne på kræftområdet, og dermed et bedre udgangspunkt for den bedst mulige udnyttelse af kapaciteten på landsplan.

I aftaleteksten står, at: »Aftalen medvirker til, at der ikke er forhold, der hindrer et dynamisk og effektivt samarbejde mellem regionerne. Aftalen medvirker til bedre planlægning af kapaciteten i hele landet, især på de områder, hvor regionerne er særligt pressede på kapaciteten.«

For at styrke samarbejdet mellem regioner og kliniske afdelinger, er der i aftalen opstillet en række formelle rammer:

  • Hvis en eller flere regioner oplever eller kan forudse længerevarende problemer med kapacitet på et kræftområde, tages sagen op i regionernes sundhedsdirektørkreds. Sundhedsdirektørkredsen nedsætter samtidig et nationalt netværk bestående af de relevante ledende overlæger.
  • Hvis en region oplever eller kan forudse problemer med kapacitet på et kræftområde på hospitalerne i egen region, tages kontakt til øvrige regioner ved en på forhånd aftalt kontakt. Sundhedsdirektørkredsen nedsætter samtidig et nationalt netværk bestående af de relevante ledende overlæger.
  • Hvis et hospital oplever problemer med kapacitet på en eller flere typer af patientforløb tages der kontakt til øvrige hospitaler.

Aftalen beskriver også rammerne for koordinering inden for de kræftformer, hvor regionerne har særligt store problemer. Det gælder f.eks., hvis der er problemer med kapaciteten på et konkret område. Hvis det er tilfældet etablerer sundhedsdirektørkredsen et nationalt netværk, bestående af relevante ledende overlæger inden for det pågældende kræftområde på tværs af regioner og afdelinger for at sikre koordinering mellem det faglige niveau og ledelsessystemet. På nationale koordineringsmøder skal netværksgrupperne løbende arbejde med at sikre en god anvendelse af kapaciteten på tværs af regionerne, så regionerne samlet set har de bedste muligheder for at overholde dels de maksimale ventetider, og dels forløbstiderne i pakkeforløbene.

Samarbejdsaftalen indebærer, at sundhedsdirektørerne på kvartalsmøder gør status på arbejdet.

Regionerne har med samarbejdsaftalen på kræftområdet også aftalt, at der skabes rammer for gensidig og ugentlig udveksling af oplysninger mellem afdelinger, som behandler samme kræftform.  Det kan f.eks. være udveksling af oplysninger om aktuelle ventetider på udvalgte indikatorer, samt evt. ventetider på bestemte former for udredning. Det skal give afdelingerne et overblik over, hvordan kapacitetspresset fordeler sig, og om det er hensigtsmæssigt at henvise patienterne til en anden afdeling – og dermed imødekomme flaskehalse.

Danske Regioner: Styrket samarbejde mellem regionerne på kræftområdet (pdf)

Skriv kommentar