Klinisk prioriteringSådan generobrer læger økonomiske råderum og får mere tid til patienter og forskning

30 april, 09:00 - 16:30

”Send flere penge” er ønskedrømmen for mange læger i hospitalsvæsenet. Men faktisk har læger meget større indflydelse på økonomien, end mange lige ser.

Konferencen ’Klinisk prioritering’ demonstrerer lægens rolle som ressourceforbruger i hospitalsvæsenet og anviser med eksempler, hvordan læger kan erobre ressourcer i det danske sundhedsvæsen, til gavn for patienterne og forskningen. Deltag i debatten med kolleger.

Formålet med konferencen er at demonstrere de prioriteringsmuligheder, der ligger i det kliniske arbejde.

Patienter skal opleve sammenhæng, og patienter skal behandles på laveste effektive omsorgsniveau, og egenomsorgen skal styrkes. Det er kravene, hvis vi skal klare fremtidens udfordringer inden for begrænsede ressourcer. Det kræver klinisk prioritering af hvilke indsatsområder, der skal håndteres hvor, og det kræver stratificering og prioritering i de enkelte sygdomshistorier.

Nogle opgaver er uundgåelige, nogle er styret af patienters ønsker og nogle er styret af, at vi nu engang har apparaturet eller muligheden. Den amerikanske sundhedstjenesteforsker John Wennberg (Dartmouth Instituttet) skønner, at en meget stor gruppe opgaver ligger i de sidste to kategorier, og at de kan flyttes mellem personalegrupper, afdelinger og sektorer. Og nogle ting kan helt undlades.

Dette er også fokus i udenlandske Choosing Wisely-kampagner og i såkaldte patientinventerings-undersøgelser og i en lang række overvejelser daglig klinisk prioritering.

 

Målgruppe:

Læger ansat i hospitalssektoren, ledende overlæger, afdelingsledelser, sygehusledelser m.fl. 

Pris: 

Målgruppe: 2.500 kr. ekskl. moms (3.125 kr. inkl. moms)

Andre: 5.000 kr. ekskl. moms (6.250 kr. inkl. moms)

OBS: En måned før afholdelse af konferencen er din tilmelding bindende.

 

TILMELD DIG HER

 

Program

09.30 – 09.40                              Velkomst og indledning
Dagens Medicin, Else Smith, vicedirektør Hvidovre hospital og Frede Olesen, professor, Aarhus Universitet                   

09.40 – 10.20                              Hvad mener Wennberg?
Hvilke opgaver er skal-opgaver? I hvilke tilfælde styres opgaven af patientens præferencer og hvornår skrider indikationer, så teknik, plads og mulighed bliver mere styrende end streng rationel klinik? Foredraget gennemgår Dartmouth-instituttets vigtige forskning på området og lægger op til borddrøftelser.
Frede Olesen, professor, Aarhus Universitet

10.10 – 10.40                              Borddrøftelser – hvordan arbejdes der i Danmark med disse opgaver?

  • Diskussion ved borde med kort plenumopsamling.

10.40 – 11.00                              Pause

11.00 – 11.30                              Etik og prioritering
I lægens fagetik ligger et samfundshensyn. Dette samfundshensyn, aktuelt i Danmark med et offentligt sundhedsvæsen med fri og lige adgang og med hurtigt voksende tekniske muligheder, betyder aktiv, positiv medvirken til prioritering på alle de niveauer, man arbejder på. Det betyder ikke at løse problemerne, men at tage stilling, vælge, og tage ansvar.
Gorm Greisen, formand for Etisk Råd, klinisk professor, overlæge, dr.med. Rigshospitalet

11.30 – 11.50                              Opgave-inflation
Det er et kendt fænomen, at opgaver vokser, fordi man bliver klogere og mere ambitiøs. Men det øger kompleksiteten i opgaveløsningen. Og er man dygtig nok til at afstemme med efterspørgslen? Giver det mening ift. ressourcer? Hvad er grundydelsen og hvad er periferi-ydelser? Og hvis er ansvaret egentlig?

  • Jordmoder-case
  • Ambulatoriebesøg
  • Udkørende teams fra hospital
  • Andet

Else Smith og Frede Olesen

11.50 – 12.40                              Frokost

12.40 – 13.05                              Ambulatoriet 2.0
Ambulatoriet har hævet aktivitetsniveauet i takt med at liggetiden på sengeafdelingerne aftager. Kan det gøres smartere?
Der er i onkologien stigende evidens for, at patientrapporterede symptomer til professionelt bemandet mailbox har stor positiv effekt. Kan det overføres til andre sygdomsområder?
Else Smith, vicedirektør, Hvidovre Hospital

13.05 – 13.30                              Læger og patienter i unikt samarbejde mod overbehandling
Det skal være slut med unødige undersøgelser og overflødige kontrolbesøg. I samarbejde med Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) vil Danske Patienter identificere overbehandling og forenkle behandlingsforløb.

13.30 – 13.50                              Pause

13.50 – 14.15                              Hvornår er nok nok?
’Vi kan desværre ikke tilbyde dig mere behandling’ er skrækscenariet for patienten. Men der er altid palliation at tilbyde. Hvorfor ser mange læger denne behandling som at give op? Overlevelse og palliation, hvad ved vi?
Annonceres

14.15 – 14.45                              Datalægen – den ultimative kliniker eller et fejlskud?           
Kan data hjælpe lægen med at prioritere? Hvad har vi i dag, hvor alle skyder på datakvaliteten, og hvad kan vi forvente at få af hjælp fra data-siden fremover?
Annonceres

14.45 – 15.15                              Borddebat
Vi skal igen have noget deltagerobservationer ind og borddiskussion. 15 minutter ved borde. To forslag per bord til at opnå strikt prioritering.

15.15 – 15.40                              Vælg klogt
Inspirationen kommer fra udenlandske såkaldte Choosing Wisely-programmer, der rådgiver såvel patienter som sundhedsprofessionelle om at undgå ting, der ikke betyder noget for kvaliteten af patientbehandlingen. Hvad er overvejelserne bag og hvad siger evidensen?
Ove Gaardboe, overlæge, Dansk Selskab for Patientsikkerhed 

15.40 – 16.10                              ”For at behandle mennesker ens, skal de behandles forskelligt”
Sygdom har social slagside. De velstillede klarer sig bedst i sundhed og i sygdom. Sundhedsvæsenets medarbejdere er dygtige til at tale med deres egen sociale klasse.
Imens sejler de dårligst socialt stillede mod stadig dårligere sundhed og overlevelse.
Skal vi prioritere anderledes ift. Indsats – og lade de velstillede klare sig selv i højere grad? Er der andre bud?
Peter Qvortrup Geisling, speciallæge i almen medicin, journalist, DR

16.10 – 16.30                      Afslutning

 

 

TILMELD DIG HER

Speakers

  • Else Smith

  • Frede Olesen

  • Gorm Greisen

  • Peter Qvortrup Geisling

  • Ove Gaardbo

Klinisk prioritering

Stadig ledige pladser