Vil du være med til at føre Geriatrisk Afdeling ind i fremtiden? Direktionen

Ansøgningsfrist: 16/08/2020 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

Ledende overlæge til Geriatrisk Afdeling, Svendborg, OUH og Sygehusenheden Ærø

På Geriatrisk Afdeling, Svendborg Sygehus og Sygehusenheden Ærø, søger vi en dynamisk ledende overlæge, som har evner og lyst til at fortsætte den lægefaglige og ledelsesmæssige udvikling af geriatrien på Svendborg Sygehus. På Sygehusenheden Ærø, er der fokus på innovative tiltag, der kan udbredes til andre yderområder i landet.

Som ledende overlæge kommer du til at varetage den overordnede ledelsesopgave i afdelingerne i samarbejde med oversygeplejersken, afdelingernes personale, direktionen og de øvrige afdelingsledelser.. Stillingen er placeret på topledelsesniveau med direkte ledelsesmæssig reference til OUH’s direktion. Du får også en central rolle i udviklingen af Svendborg Sygehus som specialsygehus – en udvikling, der er i fuld gang, og hvor Geriatrisk Afdeling er en nøgleafdeling.

Svendborg Specialsygehus – ind i fremtiden

Svendborg Sygehus bliver OUH´s specialsygehus, når vi tager Nyt OUH i brug i 2023. Arbejdet med at klargøre sygehuset til processen er i fuld gang. Der er investeret i ombygninger og udbygninger af sygehuset, Neurorehabiliteringen er flyttet til Svendborg. Diagnostisk Center, dækkende hele OUH, er placeret i Svendborg. Svendborg Sygehus er blevet demensvenligt og demensklinikkerne i Svendborg og Odense er samlet i Svendborg som Demensklinik Fyn. Aktuelt arbejdes i en række planlægningsspor i forhold til den fremtidige kirurgi, visiteret medicinsk / geriatrisk akutmodtagelse samt Ambulantcenter Svendborg.

Den ledende overlæges kvalifikationer og kompetencer

Den ledende overlæge skal være speciallæge i et af de interne medicinske specialer, og den ideelle kandidat her ledererfaring fra en funktion med et personale af en vis størrelse: De hidtidige ledelsesmæssige opgaver skal gerne have indeholdt elementer af strategisk, teammæssig, faglig samt udviklings- og driftsmæssig karakter.

Det har også betydning, at ansøger er respekteret for sin gode forståelse af patienternes behov og for i det hele taget for sin faglige kompetence generelt, så han/hun har mulighed for at inspirere og igangsætte faglig udvikling og forskning i afdelingen.

Herudover lægger vi vægt på, at nedenstående egenskaber hører til ansøgers stærke sider:                

 • Troværdighed:         
 • Beslutsomhed:        
 • Gennemslagskraft:    .
 • Samarbejdsevner
 • Evne til at lede visionært                
 • Konfliktløsning

 Opgavefeltet

Den ledende overlæge får, i samarbejde med oversygeplejersken, til opgave på de to afdelinger at:

 • Udvikle samarbejdet på tværs af specialer
 • Optimere patientforløb med inddragelse af patienter og pårørende og i samspil med samarbejdede afdelinger
 • Fastholde og udvikle det gode tværsektorielle samarbejde
 • Løbende at sikre målopfyldelse af kvalitetsmål og sikre inddragelse af alle relevante funktionsledere
 • Optimere arbejdsplanlægning, så den matcher afdelingernes opgaver og aktivitet samt sikre en optimal faglig og tværfaglig arbejdstilrettelæggelse med fokus på maksimal udnyttelse af ressourcerne
 • Sikre økonomisk ansvarlig drift
 • Sikre effektiv udnyttelse af ressourcer på tværs af matrikler og subspecialer

Læs mere om OUH, organisation og opgavefeltet i den uddybende stillingsbeskrivelse, der er udarbejdet for stillingen.

Søg jobbet

Ansøgningen må gerne rumme beskrivelse af ansøgerens tanker om visioner og mål for det ledelsesmæssige arbejde i afdelingen.

Ansøgningen skal – i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens vejledning om bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger – indeholde oplysning om ansøgerens kompetencer inden for speciallægeuddannelsens 7 kompetenceområder og i videst muligt omfang indeholde dokumentation herfor. Et udførligt CV og publikationsliste vedlægges søgningen. Stillingen søges elektronisk via HR-Manager.

Ansættelsesprocedure og –vilkår

Der er ansøgningsfrist for stillingen den 16. august 2020

Vi forventer at afholde samtaler til stillingen i Svendborg den 10. september 2020 og den 16. september 2020 for hhv. første og anden samtalerunde.

Der forventes, at ansøger deltager i en personlighedstest, og efter aftale med ansøgeren indhentes der referencer.

Ansættelse sker efter overenskomst med FAS og ifølge Aftale vedrørende lægelige chefer.

Stillingen er vakant og er til besættelse snarest eller fra 1. januar 2021.

Du er velkommen til at kontakte

 • Lægelig direktør Michael Dall – mail: Michael.Dall@rsyd.dk – mobil: 28 73 22 34
 • Oversygeplejerske på Geriatrisk afdeling G, Svendborg, Janeke Espensen – mail: janeke.espensen@rsyd.dk – mobil: 23 23 84 87
  for yderligere oplysninger om stillingen.