Vikariat for reservelæge ved Nyremedicinsk Afd. Y, OUH Nyremedicinsk Afdeling Y Odense

Ansøgningsfrist: 22/02/2024 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

Nyremedicinsk Afdeling Y, Odense Universitetshospital søger en vikar for reservelæge for perioden 01.04.2024 – 01.09.2024.

Nyremedicinsk Afdeling Y består af et sengeafsnit med 13 senge, et dialyseafsnit i Odense med 41 dialysepladser og et dialyseafsnit i Svendborg med 19 dialysepladser. Afdelingen har derudover et ambulatorium med ca. 10.000 årlige besøg og en Nyremedicinsk Forskningsenhed. 

Afdelingen varetager højt specialiserede funktioner, herunder nyretransplantation på børn og voksne, efterkontrol af nyretransplanterede samt dialysebehandling af børn. Derudover varetages immunosuppressiv behandling hos patienter med svære inflammatoriske bindevævslidelser, herunder vaskulitis associeret glomerulonephritis og ekstrakapillær glomerulonephritis. Endelig varetages på højt specialiseret niveau diagnostik og behandling af mikroangiopatiske trombocytopenier samt behandling af særlige komplikationer til uræmi. 

Desuden varetages alle regions- og hovedfunktioner inden for nyremedicin.

Afdelingen prioriterer forskning og har en betydelig forskningstradition på nationalt og internationalt niveau, især i forbindelse med de højt specialiserede funktioner. 

De lægelige funktioner varetages i 3 grupper, henholdsvis transplantationsgruppen, dialysegruppen, og gruppen for øvrige patienter som endnu ikke har terminalt nyresvigt. Til hvert af disse områder er tilknyttet en ikke-vagtbærende overlæge. Den faste, lægelige stab består således af 2 professorer, 3 ikke-vagtbærende overlæger, 6 vagtbærende overlæger og 5 afdelingslæger. 

Nyremedicinske patienter indlægges direkte i afdelingen, idet kun patienter med ikke tidligere kendt nyresygdom indlægges via FAM. 

Transplanterede modtages umiddelbart efter transplantationen på sengeafsnittet, som varetager semiintensiv behandling. 

Ved vurdering af ansøgere vil der blive lagt vægt på klinisk uddannelse og erfaring, og på dokumenteret videnskabelig erfaring og aktivitet. Indplacering afhænger af ansøgers kvalifikationer.

I øvrigt henvises til faglig funktionsbeskrivelse for stilling som afdelingslæge, som kan fås ved henvendelse til sekretær for afdelingsledelsen, Line Stærmose Overgaard på e-mail line.staermose.overgaard@rsyd.dk.

Ansøgningsfrist d. 22. februar 2024. Ansættelsessamtaler afholdes umiddelbart herefter.