Vejle Sygehus, Patienternes kræftsygehus søger speciallæge i hæmatologi med funktion i Hæmatologisk Klinisk ForskningsEnhed (HKFE) og hæmatologisk ambulatorium/sengeafsnit Medicinsk Afdeling, Vejle Sygehus

Ansøgningsfrist: 02/08/2021 Sygehus Lillebælt

Medicinsk Afdeling – det naturlige valg, patienten først.  

Vores Hæmatologisk Klinisk ForskningsEnhed – HKFE er i vækst. Vi søger derfor en afdelingslæge med speciale i intern medicin: hæmatologi til at styrke denne vækst.

Om forskning – Hæmatologi

Medicinsk Afdeling har et meget aktivt klinisk forskningsprogram, som er forankret i kliniske forskningsenheder, KFE. HKFE er bemandet med 6 projektsygeplejersker og 2 bioanalytiker samt en professor og 1 klinisk assistent.

For at kunne tilbyde patienterne den bedste behandling både nu og i fremtiden, er det vigtigt at kunne tilbyde patienterne mulighed for behandling i kliniske forsøg.

HKFE´s hovedopgave er at sikre, at de videnskabelige behandlingsforsøgs i afdelingen gennemføres i henhold til det internationalt anerkendte regelsæt ”Good clinical practice”. En af HFKE´s vigtigste opgaver er, at sørge for at de deltagende patienters sikkerhed og rettigheder er sat i højsædet, herunder at patienterne er velinformerede om de behandlingsforsøg, de tilbydes.

Det daglige arbejde i HKFE omfatter igangsættelse, gennemførelse, opfølgning og afslutning af forsøgene. Dette foregår i tæt samarbejde med læger og sygeplejersker i afdelingen. Derudover er der en tæt tværfaglig kontakt til sygehusets serviceafsnit. Dette indbefatter undervisnings- og oplæringsopgaver samt introduktion af nyansat personale i hæmatologisk afsnit.

Om Hæmatologisk Afsnit  

Hæmatologisk afsnit er en selvstændig funktion under Medicinsk Afdeling, med et stationært afsnit med 12 senge og 800 indlæggelser pr. år og et ambulatorium med 12.000 fremmøder og 5.000 telekonsultationer pr. år. Der er veluddannet personale både i ambulatoriet og sengeafsnittet. Der lægges vægt på veltilrettelagte og effektive patientforløb med en meget høj grad af patienttilfredshed.    

Der varetages regionsfunktioner i henhold til den gældende specialeplan inden for sygdomsgrupperne lymfom, myelomatose, kroniske myeloproliferative sygdomme inkl. ikke fremskreden MDS og benign hæmatologi.   

Speciallægestaben består 4 afdelingslæger og 4 overlæger. Afdelingen deltager i speciallægeuddannelsen i hæmatologi og i den forbindelse er tilknyttet 3 yngre læge årsværk.    

Patienternes Kræftsygehus har et effektivt og innovativt Laboratoriecenter og en meget velfungerende Billeddiagnostisk Afdeling samt Nuklearmedicinsk Afdeling med 2 PET-scannere. Intensiv terapi, kardiologi, kirurgi, ortopædkirurgi, onkologi, urologi, øre-næse-hals og øjensygdomme findes på Vejle Sygehus og alle medicinske grenspecialer er til stede inden for den samlede sygehusenhed på Sygehus Lillebælt. Den hæmatologiske samarbejdspartner er i øvrigt primært Hæmatologisk Afdeling X og Patologiafdelingen på Odense Universitetshospital

Om Medicinsk Afdeling  

Medicinsk Afdeling er en veldrevet afdeling med høje kvalitetsmål og resultater. Der ydes udover hæmatologi årligt 65.000 ambulante konsultationer og afdelingen modtager 6.500 indlæggelser i 74 senge.  Afdelingens specialer er reumatologi, gastroenterologi, hæmatologi, lungemedicin og endokrinologi. Desuden drives Medicinsk Diagnostisk Center og et Akut Visitations Afsnit (AVA). Der er ansat 40 speciallæger og ca. 32 yngre læger i uddannelsesstillinger. Afdelingen deltager i den lægelige præ- og postgraduate uddannelse, herunder i uddannelsen af speciallæger i Intern Medicin: gastroenterologi, lungemedicin, reumatologi, hæmatologi og endokrinologi, almen medicin samt onkologi.

Du kan læse mere om sygehuset her og om Medicinsk Afdeling her.

Vores tilbud 

 • Du får lejlighed til at udbygge og virkeliggøre visionen om Patienternes Kræftsygehus
 • Din dagligdag forankres i Hæmatologisk Klinisk ForskningsEnhed samt det hæmatologiske speciale
 • Du bliver en del af en innovativ Medicinsk Afdeling, der gennem handling konstant sætter patienten først og igennem det opnår hurtige og gode patientforløb med høj patient- og medarbejdertilfredshed
 • Du for mulighed for at udvikle ledelsesevner inden for fagspecifikke områder, forskning, palliation eller kvalitetssikring etc. 
 • Du får mulighed for at deltage i konferencer i ind- og udland med forventning om vidensdeling efterfølgende
 • Du får et givende arbejde med store krav til personlige og faglige kompetencer  

Vi forventer, at du  

 • Deltager i afdelingens forskningsaktiviteter og gerne bidrager med nye forskningsområde
 • Har stor interesse for at udvikle det hæmatologiske speciale   
 • Er opmærksom på patientinddragelse i udredning og behandling  
 • Er energisk, engageret, visionær, fleksibel med gode samarbejdsevner og interesse for tværfagligt samarbejde 
 • Deltager i kvalitetssikring af behandlingen og uddannelse af læger i uddannelsesstillinger   

Kvalifikationer

Stillingen ønskes besat med speciallæge i intern medicin: hæmatologi.
Ansøgningen skal udfærdiges i henhold til de 7 lægeroller.  
 
Løn- og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomsten mellem Danske Regioner og forhandlingsberettigede organisation. Der er mulighed for forhandling om kvalifikationstillæg indenfor rammerne af lokal løndannelse.

Øvrige oplysninger  

Stillingen ønskes besat den 1. september 2021, eller efter aftale.  
Som en del af din ansættelse, vil du deltage i stuegang- og ambulatoriefunktion samt i ekstraordinære tilfælde bagvagter.
Se funktionsbeskrivelsen for stillingen her.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:   
Specialeansvarlig overlæge Ph.D Maja Hinge 7940 5664 eller pr. mail maja.hinge@rsyd.dk
Eller du kan kontakte ledende overlæge, Ejler Ejlersen, tlf. 7940 6375 eller pr. mail Ejler.Ejlersen@rsyd.dk   

Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest den 2. august 2021. Vi holder ansættelsessamtale den 20. august 2021