Uddannelseskoordinerende overlæge til Center for Lægers Videreuddannelse, OUH Klinisk Udvikling

Ansøgningsfrist: 21/06/2021 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

Vil du være med til at udvikle den lægelige videreuddannelse og styrke den pædagogiske indsats for lægelig kompetenceudvikling på OUH? Så er du måske OUHs kommende uddannelseskoordinerende overlæge i Center for Lægers Videreuddannelse, Klinisk Udvikling, OUH.

Ansvar og arbejdsopgaver
Stillingen som uddannelseskoordinerende overlæge i Center for Lægers Videreuddannelse, Klinisk Udvikling, OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus skal sikre vores kontinuerligt stærke uddannelsesfokus ikke alene til gavn for vores patienter, men også øge interessen for OUH som arbejdsplads, uddannelsessted og samarbejdspartner.

Den uddannelseskoordinerende overlæge skal løbende arbejde for at udvikle det lægelige uddannelsesmiljø på OUH og medvirke til at udbrede og forbedre de pædagogiske metoder. Det indebærer, at den uddannelseskoordinerende overlæge skal arbejde for at øge kvalifikationer og samhørighed blandt de, der beskæftiger sig med lægers videreuddannelse på OUH gennem bl.a. kompetenceudvikling, fx i form af kurser, møder og anden kommunikation. Det er en vigtig opgave at inspirere såvel speciallæger som yngre læger samt andre personalegrupper til at tænke uddannelse ind i dagligdagen. Det er også vigtigt, at den uddannelseskoordinerende overlæge har blik for at arbejde med tværprofessionel uddannelseskultur.

Konkret vedrører opgaverne for den uddannelseskoordinerende overlæge følgende:

 • Bidrage aktivt i planlægning, afvikling og opfølgning på temadage, konferencer og uddannelsesmøder samt deltage ved inspektorbesøg.
 • Forberede direktionens beslutninger ved fordeling af lægestillinger og håndtering af andre planlægnings og kapacitetsspørgsmål ift. den lægelige videreuddannelse på OUH.
 • Understøtte netværksdannelsen for uddannelsesinteresserede på tværs af afdelinger.
 • Implementering af strategi for lægers uddannelse.
 • Vejledning og sparring med de kliniske afdelinger om håndtering af uhensigtsmæssige forløb i samarbejde med lektorkorpset i Den Pædagogisk Udviklende Funktion i Videreuddannelsesregion Syd.
 • Udvikle aktuelle og nye læringsredskaber ift. lægelig videreuddannelse og fremme forskningsaktiviteter på området for lægelig uddannelse.
 • Samarbejde med uddannelsesinstitutioner, diverse uddannelsesråd, Region Syddanmark og andre samarbejdspartnere om lægelig videreuddannelse.
 • Deltage som rådsmedlem i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i uddannelsesregion Syd.

Derudover vil det være vigtigt, at den uddannelseskoordinerende overlæge sikrer relationer til andre miljøer for lægers videreuddannelse nationalt og internationalt.

Opgaverne løses i et tæt samarbejde med dine kolleger i teamet omkring CLV, hvor I sammen udnytter hinandens faglige kompetencer bedst muligt. Opgaverne løses også sammen med det øvrige uddannelsesområde, særligt SimC, OUHs simulationscenter.

Hvem er du?
Den uddannelseskoordinerende overlæge skal være overlægekvalificeret i et lægeligt speciale og gerne have erfaring med tilrettelæggelse og ledelse af lægelig videreuddannelse. De uddannelsesmæssige kvalifikationer kan være opnået gennem funktioner som uddannelsesansvarlig overlæge, pædagogisk klinisk lektor, kursusleder, inspektor etc. eventuelt kombineret med en relevant masteruddannelse el. lign. 

Derudover lægger vi vægt på, at den uddannelseskoordinerende overlæge

 • har gode kommunikative egenskaber
 • agerer proaktivt og som en stærk sparringspartner for kollegerne i Klinisk Udvikling
 • er god til at skabe netværk og kan agere i et felt med mange interne og eksterne samarbejdspartnere
 • kan facilitere processer, også i konfliktfyldte situationer
 • er indstillet på at yde en ekstra indsats ved behov og er indstillet på at arbejde med mange forskellige opgaver
 • være klar til at spare med den lægelige direktør, som varetager ansvaret for den lægelige uddannelse på OUH

Det er en fordel, hvis den uddannelseskoordinerende overlæge har pædagogiske kompetencer og gerne erfaring med forskning inden for uddannelsesområdet. Vores ambition er, at uddannelsen skal understøttes af forskning, hvor det er muligt. Denne funktion skal den nye uddannelseskoordinerende overlæge fortsætte udviklingen af. Stillingen indebærer stor variation i opgaveporteføljen, hvor det er vigtigt, at du kan sikre synergi imellem indsatser og holde fremdrift i dine opgaver.  

Hvem er vi?
Klinisk Udvikling (KLU) på OUH består af tre funktionsområder og en række forskningscentre på områderne for uddannelse og kompetenceudvikling, kvalitet og forbedring, patientsamarbejde, innovation, MTV og meget mere.  Klinisk Udvikling understøtter de kliniske afdelinger på OUH, så de kan løfte de patientnære opgaver bedst muligt. Vi løser mange forskellige typer opgaver, som strækker sig fra den daglige opfølgning på kvaliteten af behandlinger til udviklingen af nye teknologiske hjælpemidler og udviklingen af det nære sammenhængende sundhedsvæsen. Klinisk Udvikling er også ansvarlig for koordineringen af uddannelsesaktiviteter på OUH og har et tæt samarbejde med uddannelsesinstitutioner på Fyn.

OUH er en stor uddannelsesorganisation, som ud over lægers og andet sundhedspersonales videre- og efteruddannelse varetager uddannelsesforpligtigelsen i 24 forskellige grunduddannelser. Det samlede uddannelsesområde understøttes af funktionsområdet ”Uddannelse og Kompetenceudvikling” i Klinisk Udvikling. Center for Lægers Videreuddannelse (CLV) er placeret som en del af ”Uddannelse og Kompetenceudvikling”. I området er også OUHs simulationscenter placeret.

Uddannelsesområdet varetager administrative, udviklende, koordinerende og pædagogiske opgaver inden for uddannelsesområdet og med udgangspunkt i OUHs patientpyramide, hvor vi tænker patienten først og arbejder for excellent uddannelse. Dertil sekretariatsbetjener vi råd og udvalg, styre- og arbejdsgrupper og er stabsunderstøttende til OUH’s direktion inden for lærings- og uddannelsesområdet. Læring og udvikling er centrale begreber for uddannelsesområdet, og derfor er det også vigtigt for os, at vi udfordrer, sparrer og hjælper hinanden i vores opgaver, om det er driftsopgaver eller større udviklings- og projektopgaver.

Trivsel og udvikling

Stabsafdelingen Klinisk Udvikling lægger vægt på at opmuntre medarbejderne til at komme med forslag til, hvordan vi kan optimere arbejdsgange, styrke samarbejdet eller forbedre den enkeltes trivsel og udviklingsmuligheder. Samarbejdet foregår i et miljø præget af tillid, respekt, ordentlighed og en god omgangstone.  
 

Om OUH Odense Universitetshospital – Svendborg Sygehus  

OUH er et af landets største hospitaler med et samlet budget på 7,1 mia. kr., ca. 100.000 årlige indlæggelser og over 1 mio. ambulante besøg. Hospitalet beskæftiger ca. 10.000 medarbejdere og er geografisk lokaliseret i Odense, Svendborg, Nyborg og på Ærø.

OUH er både det fynske sygehus og modtager samtidig patienter fra hele regionen. Det giver et optageområde, der dækker ca. 1,2 mio. borgere. Derudover behandler hospitalet patienter fra hele landet med behov for specialiseret behandling inden for en række områder.

 

Løn og ansættelsesvilkår  

Ansættelse finder sted som overlæge i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og Overlægeforeningen. Ansættelse sker i Klinisk Udvikling med reference til uddannelseschefen.

Stillingen, der er 40 pct. af en årsnorm svarende til to ugentlige dage, forventes varetaget i kombination med klinisk funktion. 

Dit fysiske arbejdssted bliver Odense Universitetshospital. 
 

Yderligere oplysninger  

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte stabschef Anna Skat Nielsen på tlf.25275600 eller uddannelseschef Karin Albjerg på 30168251.

 

Ansøgningsfrist og samtale 

Der er ansøgningsfrist den 21. juni 2021, kl. 12.00. Vi forventer at afholde samtale den 25. juni 2021 og 2. samtale primo uge 26.