Uddannelsesansvarlig overlæge, Afdeling for Lungesygdomme, Esbjerg Sygehus, Grindsted Sygehus, Syddansk Universitetshospital Lungesygdomme

Ansøgningsfrist: 14/08/2024 Esbjerg Sygehus Grindsted Sygehus Syddansk Universitetshospital

Afdeling for Lungesygdomme, Esbjerg Sygehus søger en visionær og dedikeret kollega som uddannelsesansvarlig overlæge. Ansættelse snarest muligt eller efter aftale.

Arbejdsområde:
Opgaverne som uddannelsesansvarlig overlæge varetages aktuelt af cheflægen i samarbejde med den specialeansvarlige overlæge. Afdelingen har et stort ønske om, at der ansættes en speciallæge i det lungemedicinske speciale dedikeret til opgaven, for at styrke uddannelse og rekruttering til specialet.  Afdelingen har også en UKYL funktion.

Den uddannelsesansvarlige overlæge vil få en væsentlig rolle i at skabe gode uddannelsesforløb for yngre læger under uddannelse i afdelingen. Den uddannelsesansvarlige overlæge har ansvaret for den postgraduate undervisning. Derudover deltager vedkommende i relevante møder for uddannelsesansvarlige overlæger internt og eksternt, for eksempel det specialespecifikke videreuddannelsesudvalg i Regionalt regi.

Som uddannelsesansvarlig overlæge forventer vi, at du:

 • Har stor interesse for uddannelse og supervision af uddannelsessøgende læger.
 • Tager ansvar for at sikre et godt læringsmiljø i afdelingen.
 • Har fokus på at give de yngre læger veltilrettelagte uddannelsesforløb, der sikrer, at uddannelse og arbejdstilrettelæggelse sammentænkes.
 • Holder dig ajour med udviklingen i videreuddannelsen inden for de medicinske specialer intern medicin.
 • Har gode samarbejdsevner og evner at arbejde med relations dannelse.
 • Indgår i ”skemalæggergruppen” med UKYL, skemalæggere, uddannelseskoordinerende AC’er samt ledelsen.
 • Er speciallæge/overlæge inden for lungemedicin.
 • Har beskæftiget dig aktivt med pædagogik, eller har lyst til at udvikle sig på de pædagogiske evner.

Den uddannelsesansvarlige overlæge skal, udover at være ansat med uddannelsesmæssig funktion, også arbejde som kliniker i afdelingen samt efter aftale med vagtfunktion.  Der vil være behov for deltagelse i weekend stuegang på sengeafdelingen.

Der vil i planlægningen af arbejdet forsøges at tage hensyn til individuelle interesseområder.

Uddannelsesfunktionen allokeres med 1 dag pr. uge.

Ud over opgaver internt i afdelingen, har den uddannelsesansvarlige overlæge også ansvar for at sikre koordination med andre afdelinger som indgår i uddannelsesforløb sammen med afdelingen, herunder i særdeleshed FAM og de øvrige medicinske afdelinger. Der er etableret mødefora på tværs af de medicinske specialer for koordinering af uddannelsesprogrammerne for I, AP og HU læger.

Foruden de uddannelsesansvarlige overlæger har de medicinske afdelinger en fælles AC medarbejder ansat, der varetager/ hjælper med det administrative arbejde med koordinering af uddannelsesforløb.

Derudover vil du som uddannelsesansvarlig overlæge have en central rolle i udvikling og implementering af et tværfagligt uddannelsesteam i afdelingen, hvor udvikling og uddannelse af alle faggrupper skal koordineres sammen med nøglepersoner fra de andre faggrupper.

Vi tilbyder en arbejdsplads med gode kollegiale forhold og et godt samarbejdsklima, også med de øvrige kolleger og personalegrupper på sygehuset.

Organisation:
Esbjerg og Grindsted Sygehus har høje ambitioner, og ønsker at være blandt landets allerbedste. Med etablering af Syddansk Universitetshospital og kandidatuddannelsen i medicin bringer det sygehuset i selskab med kun 4 andre sygehuse i landet, og giver os en helt særlig rolle. Vi er 3000 medarbejdere fordelt på 3 sygehuse i området (Esbjerg, Grindsted og Brørup) og har de fleste specialer repræsenteret. Vi er en attraktiv arbejdsplads med engagerede og fagligt dygtige medarbejdere. Vi sætter faglig kvalitet, udvikling og forskning højt på dagsordenen, og arbejder hele tiden for gennem dialog, anerkendelse og uddannelse af medarbejdere at sikre borgerne sammenhængende patientforløb og en god oplevelse i mødet med sygehuset.

Esbjerg Sygehus samarbejder med Esbjerg kommune, om at skabe gode vilkår for god integration i lokalområdet, hvis du kommer udenbys fra og gerne vil bosætte dig med familie. Esbjerg kommune tilbyder rådgivning gennem deres Tilflytterservice og hjælp til at finde job til partneren igennem kommunens netværk.

Afdeling for Lungesygdomme:
Afdeling for Lungesygdomme er en selvstændig afdeling, der ledes af en Cheflæge og en Chefsygeplejerske.

Der er i øjeblikket ansat fem lungemedicinske speciallæger sv.t. 4,2 fuldtidsstillinger, en almen mediciner samt 2 HU-læger i lungemedicin. Herudover er der tilknyttet et varierende antal I-læger, HU-læger i andre specialer (almen medicin), KBU-læger samt tre kandidatstuderende.

Vi har alle sygeplejestillinger besat, og har lav personaleomsætning, således at vores samlede gennemsnitlige erfaring er over 10 år.

I ambulatoriet udredes, behandles og kontrolleres et bredt udvalg af lungemedicinske patienter, her under KOL, astma, høfeber og allergi, sarkoidose, tuberkulose, hjemme NIV samt initial diagnostik lungefibrose. Der laves også udredning og behandling af thorakale smerter, dyspnø- og hostepatienter. Vi har årligt normalt 9.000 konsultationer. Ambulatoriet håndterer mere end 2000 nyhenviste patienter årligt.

Lungesygdomme sengeafsnit D1 er et medicinsk afsnit med 25 senge og 2 ØNH senge. I sengeafsnittet modtages hovedsagelig patienter med lungemedicinske problemstillinger, herunder pallierende behandling af lungecancerpatienter samt andre terminale lungesyge.  Der behandles med NIV og highflow. Afsnittet ligger i en helt nybygget sengebygning, hvor der er udelukkende enestuer

Vi har ofte patienter på intensiv og samarbejdet med ITA er en vigtig del af den lungemedicinske funktion.

Der er oprettet et Daghospital i Grindsted.  Det er derfor naturligt, at vi driver ambulatorievirksomhed der. Funktionen udøves af speciallægerne, og du kan eventuelt få ambulatoriedage der.

Vi har en forskningsansvarlig overlæge og har en projektsygeplejerske ansat.  

Der er i øjeblikket en ph.d.- studerende tilknyttet samt en på vej og derudover har afdelingen flere projekter i tæt samarbejde med andre afdelinger.

Flere oplysninger om Esbjerg Sygehus  kan findes på her. 
 

FAM – Fælles Akut Modtagelse:
Akutte medicinske patienter indlægges via Fælles Akut Modtagelse, FAM. Vagterne i FAM varetages af læger fra de medicinske specialer på Esbjerg Sygehus med 2 forvagtslag, mellemvagt og bagvagt, samt både intern medicinsk og kardiologisk speciallægevagt.

Aktuelt er det akut medicinske speciale under opbygning på sygehuset og akutlæger varetager i større og større omfang modtagelsen af de akutte patienter.

Det daglige arbejde udmøntes i meget tæt samarbejde med sygehusets øvrige afdelinger, hvor samarbejde på tværs mellem både specialer og personalegrupper såvel prioriteres som praktiseres.

Som speciallæge deltager man efter aftale i den intern medicinske bagvagt.

Løn- og ansættelsesvilkår:
I henhold til gældende overenskomster mellem Danske Regioner og FAS.

Der indhentes børneattest forud for ansættelse. 

Ansættelse snarest muligt eller efter aftale. 

Ansøgning:
Motiveret ansøgning med udgangspunkt i de syv lægeroller sendes til nedenstående link.

Desuden ønskes udfyldt skema for bedømmelse af lægefaglige kompetencer.  

Ansøgningsfrist:
Ansøgningsfrist den 14. august 2024

Samtaler forventes afholdt i uge 34

Kontaktoplysninger:
Du er meget velkommen til at kontakte cheflæge Trine Vestergaard såfremt ovenstående har interesse og du har yderligere spørgsmål omkring arbejdet, organiseringen mm.

Yderligere oplysninger kan fås ved kontakt til Cheflæge Trine Vestergaard, Tlf 21390482, E-mail: trine.vestergaard3@rsyd.dk eller Specialeansvarlig overlæge, Torben Tranborg Jensen, E-mail: torben.tranborg.jensen@rsyd.dk

Der kan ses yderligere information på vores sider på de sociale medier, som også giver et indblik i dagligdagen på vores afdeling.

 • Facebook: Lungesygdomme Esbjerg
 • Instagram: Lungesygdomme_esbjerg
 • LinkedIn: lungesygdomme esbjerg