Stilling som forsker/seniorforsker til forskningsprojekt om socio-demografiske og helbredsmæssige faktorers betydning for udvikling af diabetes og prædiabetes ved Steno Diabetes Center Odense (SDCO) Steno Diabetes Center Odense

Ansøgningsfrist: 27/09/2020 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

Steno Diabetes Center Odense (SDCO) søger en forsker til at indgå i et forskningssamarbejde med Steno Diabetes Center Sjælland (SDCS), Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) og Statens Institut for Folkesundhed (SIF). Forskeren skal indgå i den samlede forskningsgruppe og skal i SDCO understøtte og bygge bro mellem det epidemiologiske forskningsområde og udviklingen af diabetesindsatsen i kommunerne, almen praksis og på sygehusene. I stillingen er der særligt fokus på forskning, hvis resultater kan anvendes til at styrke forebyggelse af type-2 diabetes.

Kort om forskningsprojektet

SDCO indgår i et samarbejde om et stort registerbaseret forskningsprojekt, som skal beskrive og identificere demografiske, sociale, helbredsmæssige og behandlingsmæssige forhold af betydning for udvikling af diabetes type-2 diabetes og behandling af diabetes (type 1 og 2) blandt personer, som lever i Danmark. I projektet sammenkobles 14 forskellige administrative registre og kliniske databaser, der administreres af henholdsvis Danmarks Statistik (DST), Sundhedsdatastyrelsen og Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram (RKKP).

Samarbejdsprojektet har én hovedlinje med flere underprojekter (læs kort om projektet på SDCS’ hjemmeside). SDCS og SIF er tovholdere på datamanagement- samt analyse- og skrivearbejde relateret til projektets hovedformål. SDCS er data- og projektejer, men den samlede forskningsgruppe tager i fællesskab stilling til studiedesign og operationalisering af variabler, fortolkning af resultater og koordinering af publikationer.

SDCO ønsker, udover at indgå som aktiv part i det fælles projekt, at supplere projektet med 1-2 tillægsprojekter som SDCO-forskeren er tovholder på. Tillægsprojekterne skal undersøge, hvilke socio-demografiske og helbredsmæssige faktorer, der kendetegner populationen af mennesker i risiko for at udvikle diabetes (prædiabetespopulationen). Dette arbejde kræver, at de eksisterende registerdata kobles med syddanske laboratoriedata.

 

Stillingen som forsker/seniorforsker

Arbejdet i stillingen indebærer følgende:

Hovedprojektet:

 • Indgå som aktiv sparringspart i forskningsgruppen på tværs af Steno-centrene med deltagelse i alle faser af forskningsprojektet, herunder løbende bidrag til operationalisering af variabler, analyse og fortolkning af resultater samt bidrag til udarbejdelse af videnskabelige artikler. 
   
 • Medansvar for at danne et populationsoverblik og beskrive de demografiske, sociale og økonomiske samt helbredsmæssige og behandlingsmæssige forhold blandt personer der lever med type 1- og 2-diabetes i Danmark, herunder sammenligning af fordelingen mellem de fem regioner. 
   
 • Medansvar for, at oparbejde data, der skaber en geografisk diabetesprofil på regions-, kommune- og sygehusniveau med udgangspunkt i socio-demografiske data. Desuden ansvar for at oparbejde data på f.eks. sub-kommuneniveau for at få overblik over diabetespopulationen i særligt udvalgte geografiske områder.

 

Tillægsprojekterne:

Gennemføre et tillægsprojekt for at undersøge, hvilke socio-demografiske og helbredsmæssige faktorer der kendetegner prædiabetespopulation. Dette sker i tæt samarbejde med den samlede forskningsgruppe og andre forskere på SDCO. Opgaverne er herunder:

 • Skabe overblik over eksisterende forskning på området via litteraturgennemgang
 • Udarbejde 1-2 tillægsprotokoller
 • Sikre relevante godkendelser til koblingen med syddanske laboratoriedata og den videre godkendelse af tillæg til det samlede forskningsprojekt under DST
 • Udarbejde en karakteristik af populationen med prædiabetes inkl. socio-demografiske, økonomiske og helbredsmæssige forhold. Desuden udvikle epidemiologiske studiedesigns til at undersøge, hvad der prædikterer udviklingen af prædiabetes, og hvilke forhold der relaterer sig til den videre udvikling af diabetes
 • Skrive og publicere 1-2 videnskabelige artikler.

 Herudover vil der i stillingen være opgaver, der understøtter andre projekter i SDCO, herunder fx datatræk, dataanalyser mv.

 
Kvalifikationer

Ansættelse som forsker/seniorforsker forudsætter sundhedsvidenskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau

Ved bedømmelsen af ansøgerne lægger vi vægt på, at ansøger kan dokumentere følgende:

 • Selvstændig og kompetent gennemførelse og afrapportering/publicering af analyse- og/eller forskningsprojekter, f.eks. fra eget ph.d.-projekt
 • Erfaring med at udføre epidemiologiske forskningsprojekter på sundhedsområdet
 • Erfaring med registerbaseret forskning på store og komplekse datasæt
 • Stærke analytiske kompetencer med stor erfaring i anvendelse af SAS, Stata eller R
 • Stor grad af selvstændighed i arbejdet ud fra opsatte rammer
 • Formidlingsstærk både mundtligt og skriftligt på dansk og engelsk

Ved ansættelse skal forskeren i samarbejde med SDCO og den samlede forskningsgruppe selv være med til at lægge en realistisk plan for den samlede forskningsportefølje. Der tilbydes i stillingen sparring/vejledning af seniorforsker i den samlede forskningsgruppe samt løbende sparring og samarbejde med øvrige forskere/analytikere på SDCO.

 
Ansøgning og bedømmelse

Ved ansættelse foretages intern fagkyndig bedømmelse af kandidatens videnskabelige kvalifikationer.

Ansøgning bør indeholde en motiveret ansøgning samt CV med dokumentation af relevant epidemiologisk forskningserfaring. Til ansøgningen skal desuden vedhæftes tre relevante videnskabelige publikationer i peer reviewede tidsskrifter.

 

Vi tilbyder

SDCO er en ny organisation, som prioriterer udvikling, medinddragelse, høj faglighed og medarbejdertrivsel. Vi har en uformel omgangstone og et arbejdsmiljø præget af tillid, fleksibilitet og respekt. Vi har desuden et godt kollegialt sammenhold, hvor vi prioriterer samarbejde og sparring fra kompetente kollegaer.

Du vil blive en del af staben i SDCO, som f.eks. arbejder med nye behandlingsinitiativer, tværsektorielle projekter, kompetenceudvikling af sundhedsprofessionelle og brugerinvolvering. Du vil opleve et tæt samarbejde internt i staben og mellem staben, klinikken og Steno Partnersygehusene. Du kan læse mere om SDCO’s opgaver i drejebogen for Steno Diabetes Center Odense.

Ansættelsesvilkår

Der er ingen undervisningsforpligtelse knyttet til stillingen. Vægtningen mellem forskellige opgaver kan variere i løbet af ansættelsesperioden.

Forskeren/seniorforskeren ansættes på løn- og ansættelsesvilkår svarende til videnskabeligt personale på post.doc-niveau. Vi aflønner efter gældende overenskomst og efter konkret aftale med den forhandlingsberettigede organisation. Stillingen er tidsbegrænset til tre år. Tiltrædelse sker den 1. november 2020 eller snarest derefter. Hvis du kommer fra et ansættelsesforhold uden for Region Syddanmark, er der tre måneders prøvetid.

Inden ænsættelse forventer vi, at indhente referencer.

Stillingen er placeret under kerneområdet for kvalitet og monitorering i SDCO´s stab med personalemæssig reference til programlederen for det tværsektorielle samarbejde. Opgaverne i stillingen koordineres i tæt samspil med stabens kerneområde for tværsektorielt samarbejde.

Yderligere oplysninger om stillingen

Yderligere information om stillingen kan fås ved henvendelse til faglig leder for kvalitet og monitorering Grete Skøtt Pedersen på tlf.24 52 06 91 eller ved henvendelse til programleder for tværsektorielt samarbejde Arne Gårn på tlf. 51 71 82 81.

Send din ansøgning via linket nedenfor. Ansøgningsfristen er søndag den 27. september 2020. Vi afholder samtaler den 1. oktober 2020 mellem kl. 12 og 16. Kandidater, der bliver indkaldt til samtale, kan forvente at få besked den 29. september 2020.

Du kan læse mere om Steno Diabetes Center Odense på OUH’s hjemmeside.