Speciallægekonsulent til AMK-Vagtcentralen, Region Midtjylland Stillinger som speciallægekonsulent i Region Midtjyllands AMK-Vagtcentral er ledige til besættelse. Vi søger engagerede læger, som brænder for den akutte medicin, og som er involverede i eller har indgående kendskab til det præhospitale område.

Dette job er udløbet

AMK-lægen har en central rolle i akutte beslutningsprocesser indenfor visitation, koordinering og prioritering af akutberedskabet og bidrager med lægefaglig viden, som er vigtig både for den akut syge patient og for udnyttelsen af de præhospitale ressourcer.

Rette hjælp til rette patient i rette tid
Præhospitalet, herunder AMK-Vagtcentralen, har ansvaret for det præhospitale område i Region Midtjylland. Over de seneste år har præhospitalet udviklet sig fra at være en transportordning til at være en integreret del af den akutte indsats. Vi varetager således behandlingen af patienten fra vi modtager anmodning om hjælp, indtil patienten modtages på et hospital eller afsluttes på stedet. Præhospitalet har stort fokus på det sammenhængende patientforløb og arbejder ud fra den overordnede vision om “at sikre rette hjælp til rette patient i rette tid”.

Præhospitalet er organisatorisk placeret på linje med de øvrige hospitaler i regionen og har som disse både behandlings-, uddannelses-, kvalitetssikrings- og forskningsopgaver. Præhospitalets hospitalsledelse består af en præhospital direktør og en lægefaglig direktør.

AMK-Vagtcentralen modtager alle 1-1-2 opkald vedrørende akut sygdom og tilskadekomst samt alle bestillinger af akutte og planlagte transporter fra hospitaler, praktiserende læger/vagtlæger og kommuner. AMK-Vagtcentralen har også en central rolle i Sundhedsberedskabet, idet Beredskabs-AMK koordinerer indsatsen i hele sundhedsvæsenet i regionen ved større hændelser. Præhospitalet har årligt ansvaret for ca. 550.000 patienter, hvoraf 74.000 er akutte.
Overordnet består opgaverne i visitation af præhospitale ressourcer, rådgivning/vejledning, disponering og behandling. Personalet på AMK-Vagtcentralen består af speciallæger, sundhedsfaglige visitatorer (sygeplejersker, ambulancebehandlere og paramedicinere) samt tekniske kørselsdisponenter (logistikere). Herudover er der administrativt personale, som bemander blandt andet sekretariat og kørselskontor (siddende befordring og udenregionale transporter).
AMK-Vagtcentralen ledes af en fælles afdelingsledelse, bestående af AMK-Vagtcentrallederen, der er daglig leder for de tekniske kørselsdisponenter, oversygeplejersken, der er daglig leder for de sundhedsfaglige visitatorer, samt den ledende overlæge, der er daglig leder for AMK-lægerne.

Det præhospitale område er i hastig udvikling og har stor offentlig bevågenhed. Der er i disse år stort fokus på forebyggelse af unødige indlæggelser, og der er igangsat flere tiltag i relation hertil. “Indsats i eget hjem” og “Afslutning af A og B patienter” er begge eksempler på projekter, der foregår netop nu. Ligeledes er der igangsat et pilotprojekt omkring “Sociolancen”, der er et tiltag i forhold til at hjælpe psykisk sårbare borgere med sociale problemer, som ikke nødvendigvis kræver indlæggelse med ambulance.
Præhospitalet har herudover en innovativ og driftig forskningsafdeling med stor ledelsesmæssig opbakning.

AMK-lægens funktion
I takt med den hastige udvikling indenfor det præhospitale område er også funktionen som AMK-læge ændret og i udvikling. AMK-lægen er således i stigende grad involveret i den daglige drift, og rollen er forbundet med et stort ansvar for den overordnede koordinering og prioritering af de præhospitale ressourcer.

Arbejdsopgaverne spænder vidt, og tværfagligt samarbejde og kommunikation er en vigtig del af funktionen.
En central opgave er at rådgive og supervisere AMK-Vagtcentralens sundhedsfaglige visitatorer og tekniske kørselsdisponenter i sundhedsfaglige problemstillinger, herunder visitation og hastegradsvurdering samt i prioritering og optimering af de præhospitale ressourcer omkring en konkret hændelse.
Herudover er AMK-lægen lægefaglig rådgiver for de præhospitale enheder (ambulancer og akutbiler/akutlægebiler), og kan således træffe beslutning om, hvorvidt en patient kan afsluttes i hjemmet eller på skadestedet og derved undgå unødig indlæggelse.

Ved travlhed i AMK-Vagtcentralen vil AMK-lægen modtage 1-1-2 opkald til visitation, og ved bestilling af interhospitale transporter er det AMK-lægen, der vejleder kolleger på hospitalerne omkring valg af hastegrad og ledsageniveau.

Ved samtidighedskonflikter på den landsdækkende akutlægehelikopterordning har AMK-lægen på vegne af alle regioner den finale lægefaglige afgørelseskompetence ift. prioritering mellem sammenfaldende opgaver på tværs af regionerne.

Endelig skal AMK-lægen, ved en beredskabshændelse, initiere beredskabsfunktionen og varetage den initiale operative koordinering af sundhedsberedskabets indsats. Dette sker i tæt samarbejde med Indsatsleder-SUND i indsatsområdet, de involverede hospitaler i regionen og øvrige beredskabsmyndigheder. Opgaven er krævende og forudsætter, at du kan foretage hurtige prioriteringer, bevare overblikket i pressede situationer, samtidig med at du koordinerer med andre relevante myndigheder og den præhospitale kriseledelse.

Samlet set giver arbejdet som AMK-læge et unikt indblik i, hvad der sker i maskinrummet ved akut sygdom og tilskadekomst, og den kompleksitet, der er forbundet med ledelse og vejledning i den præhospitale organisation. Indblik i tilgængelige ressourcer, arbejdsprocedurer og guidelines, samarbejde med andre faggrupper og præhospitale kolleger er vigtige forudsætninger for at kunne styrke den akutte præhospitale indsats. Ligeledes er god kommunikation med bekymrede og bange pårørende/indringere en stor del af den daglige service, som bidrager til et trygt møde med sundhedssystemet.

Vi kan tilbyde:

 • Et spændende og udfordrende tværfagligt arbejdsmiljø i udvikling
 • Grundig oplæring inden opstart med følgevagter
 • Kursus i kontrolrumssystemet LOGIS
 • Kursus i Crew Ressource Management (CRM)
 • Mulighed for forskning og kvalitetsarbejde i præhospitalt regi
 • CV-meriterende arbejde i relation til fremadrettet karriere i præhospitalet, herunder den landsdækkende akutlægehelikopterordning, og sundhedsberedskabet
 • Individuel videreuddannelse i henhold til den enkeltes interesse og engagement (Indsatsleder-SUND, B-AMK, Beredskabsstyrelsens kurser i Samfundets Beredskab, Krisestaben, Krisekommunikation mm., ETS kursus)
 • Mulighed for deltagelse i relevante kongresser, symposier og møder ved engagement i præhospitalets udvikling
 • Undervisningsopgaver
 • Øvelsesaktivitet
 • Ad hoc opgaver som SUND repræsentant i LBS ved mega events, f.eks. SmukFest

Vi forventer, at du:

 • Er speciallæge i anæstesiologi eller andet relevant akutspeciale
 • Har erfaring med akutte patienter fra det præhospitale område eller en akutafdeling
 • Vil påtage dig ledelsesansvar og kan udstikke tydelig retning for opgaven i et tværfagligt miljø
 • Kan prioritere og fordele opgaver og ressourcer
 • Har gode samarbejdsevner og kommunikerer klart og tydeligt
 • Har et godt overblik, er handlekraftig og har gennemslagskraft
 • Kan træffe afgørende beslutninger i komplekse situationer ud over det sædvanlige
 • Evner at skabe en tryg atmosfære, selv i en kaotisk og presset situation
 • Har et godt humør, stærkt engagement og møder udfordringer positivt
 • At du har eller tilegner dig et indgående kendskab til regionens vejledninger og beredskabsorganisation på området. Det er ikke et krav, at du er ansat på et af regionens hospitaler

Det er en fordel – men ikke et krav – at du har:

 • Regionalt indsatslederkursus/KOOL/AMK kursus el. lign.
 • Militærerfaring
 • Forskningserfaring

Løn-  og Ansættelsesvilkår
Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste ved Præhospitalet i Aarhus. AMK-lægefunktionen er i øjeblikket dækket på hverdage kl. 08.00 – 20.00. Vi har en ambition om at udvide funktionen til døgndækning 24/7/365 fra 2018.

Ansættelse sker i henhold til gældende aftale med FAS om konsulenttilknytning til det præhospitale område i Region Midtjylland. For at kunne sikre den nødvendige rutinering i funktionen, skal du som minimum i gennemsnit tage 24 timer månedligt.

Som et led i at kunne varetage funktionen tilbydes du, om nødvendigt, grundkursus i indsatsledelse i Region Midtjylland samt relevante kurser for at kunne opnå de kompetencer, der er nødvendige for opgaveløsningen. Derudover vil du blive introduceret til generelt stabsarbejde og pressehåndtering, ligesom der i efteråret 2017 gennemføres et Crew Ressource Management (CRM) kursus for medarbejderne på AMK-Vagtcentralen.

Som AMK-læge vil du på lige fod med andre forskningsinteresserede medarbejdere have mulighed for at kunne søge et klinisk lektorat i tilknytning til Præhospitalets Forskningsafdeling, såfremt du har de rette akademiske kvalifikationer.

Tiltrædelse 1. oktober 2017 eller efter aftale.

Flere oplysninger
Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du henvende dig til:
Ledende overlæge, Peter Martin Hansen, på 2062 9319/7841 4815 eller på mail peter.hansen@ph.rm.dk

Du kan læse mere om
Funktionsbeskrivelse for AMK-læger (vælg AMK læge dagtid nederst på siden): http://e-dok.rm.dk/edok/Admin/GUI.nsf/Desktop.html?open&openlink=http://e-dok.rm.dk/edok/enduser/portal.nsf/Main.html?open&unid=XC634BC405D9673D2C125795E003E49B8&level=PRAE&dbpath=/edok/editor/PRAE.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=600&windowtitle=S%F8g

Yderligere information om Præhospitalet kan tilgås via dette link: http://www.ph.rm.dk

Region Midtjyllands ledelses- og styringsgrundlag kan tilgås via dette link: http://www.rm.dk/om-os/organisation/vardier/

Se også filmen om AMK-Vagtcentralen på: https://youtu.be/lDHGkR81mxg

Samtaler finder sted den 6. september i Aarhus.

Sådan gør du
Du kan søge stillingen ved at klikke på “send ansøgning” nederst i stillingsopslaget.
Vedhæft CV og relevante bilag.

Ansøgningsfristen er 1. september 2017 kl. 12.00.