Speciallæge i intern medicin: lungesygdomme til Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt En stilling som overlæge eller afdelingslæge i lungesygdomme ved Hospitalsenhed Midt, Diagnostisk Center, Universitetsklinik for Innovative Patientforløb, Regionshospitalet Silkeborg, er ledig til besættelse pr. 1. marts 2018 eller efter aftale. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge.

Dette job er udløbet

Om stillingen
Speciallægen vil indgå i afdelingens lungemedicinske team med mulighed for at varetage og udvikle nogle af de funktioner, der har speciel interesse.

Afhængig af ansøgerens erfaring, vil denne, i tillæg til de kliniske og eventuelt forskningsrelaterede opgaver, indgå i ledelsesopgaver af lægefaglig og strategisk/organisatorisk karakter ved afdelingen.

Det forventes, at speciallægen, i lighed med alle de øvrige speciallæger på afdelingen, gennemgår vejlederuddannelsen, og der er mulighed for at deltage i ledelseskurser.

Kvalifikationer
Stillingen ønskes besat med en speciallæge i intern medicin: lungesygdomme.

Der lægges vægt på høj faglig ekspertise, initiativ, lyst til tværfagligt samarbejde, uddannelse af yngre læger, sygeplejersker og andet personale, loyalitet og vilje til at uddelegere ansvar.

Afdelingen har et unikt samarbejdsarbejdsmiljø, som er en af hjørnestenene i Diagnostisk Center innovationsevne, hvorfor evnen til socialt/kollegialt at indgå i samarbejdet vægtes meget højt.

Det forventes, at ansøgeren mestrer dialogen med brugere, samarbejdspartnere og kolleger. Der vil tillige blive lagt vægt på, at ansøgerne har evner samt interesse for at arbejde for Diagnostisk Centers mål og strategier og skabe opmærksomhed i forhold til de nye strategiske interesseområder.

Afdelingen kan tilbyde et ligeværdigt samarbejde med gode muligheder for faglige kontakter, såvel nationalt som internationalt i form af møder og kurser.

Der kan rekvireres en stillingsbeskrivelse som overlæge her.
Der kan rekvireres en stillingsbeskrivelse som afdelingslæge her.

Om Diagnostisk Center
Diagnostisk Center er karakteriseret ved:

  • Særdeles godt kollegialt miljø
  • Samling af alle 9 medicinske specialer og radiologi under samme ledelse
  • Stort klinisk arbejdspres
  • Gode interne og eksterne samarbejdsrelationer
  • Høj (tvær)faglighed
  • Prioriteret forskningsmiljø (fortrinsvis) omkring kliniske problemstillinger

Diagnostisk Center er bygget på fusion af det medicinske og det radiologiske speciale, og det overordnede fokus for centrets arbejde er at skabe hurtige og effektive tværfaglige og tværsektorielle patientforløb af høj kvalitet. Diagnostisk Center fik i 2013 status af Universitetsklinik for Innovative Patientforløb og er de sidste 4 år kåret til landets bedste mindre sygehus. Der er ansat en professor og en adjungeret professor i Innovative Patientforløb.

Diagnostisk Center modtager elektive og akutte visiterede medicinske patienter hverdage mellem 8-17 samt patienter med flexible- og åbne indlæggelser døgnet rundt 365 dage om året (godt 4.000 akutte indlæggelser om året) inden for næsten alle områder af det medicinske speciale, og afdelingen har alle de 9 medicinske specialer repræsenteret samt arbejdsmedicin, klinisk immunologi og onkologi foruden radiologien.

Der gennemføres mere end 65.000 ambulante, medicinske besøg årligt.

Diagnostisk Center har 2 sengeafsnit med i alt 30 senge foruden Modtage- og Observationsstole.

  • Afsnit M1, hovedsageligt kardiologi, nefrologi, geriatri og lungemedicin
  • Afsnit M2, hovedsageligt gastroenterologi, hepatologi, endokrinologi, infektionsmedicin, hæmatologi og reumatologi
  • Klinisk forskning med tilknyttet forskningssygeplejerske, forskningsansvarlige overlæger og post doc’er.
  • Der er tilknyttet intensivafdeling med 9 senge og anæstesiologisk overlæge med tilstedeværelsesvagt 24/7/365.

Der er undervisning af medicinstuderende, KBU-læger, introduktionslæger og læger ansat i hoveduddannelser inden for kardiologi, lungemedicin, endokrinologi, gastroenterologi, reumatologi, almen praksis, arbejdsmedicin, socialmedicin og farmakologi. Diagnostisk Center er i 2016 af Sundhedsstyrelsen udnævnt til landets bedste uddannelsesafdeling.

På Medicinsk Afdeling er der mellemvagt i tilstedeværelsesvagt hele døgnet. Forvagt med tilstedeværelsesvagt 08-20 og efterfølgende tilkaldevagt fra hjemmet. Bagvagt (ikke-kardiologiske overlæger og HU-læger) med tilstedeværelsesvagt med efterfølgende tilkaldevagt fra hjemmet. Der er endvidere et døgndækket kardiologisk vagtlag med tilstedeværelse alle dage med efterfølgende tilkald (30 min).

Ledelsesforhold
Diagnostisk Center ledes af to ledende overlæger og en oversygeplejerske.

Om Hospitalsenhed Midt 
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk.

Ansættelse og organisatorisk placering
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker i Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Diagnostisk Center.

Yderligere information
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Ledende overlæge Ulrich Fredberg, tlf. 7841 7800
Lægefaglig direktør Michael Braüner Schmidt, tlf. 7844 1003

Ansøgningsfrist 
Ansøgningen skal være os i hænde elektronisk senest den 19. december 2017 med dokumentation for uddannelse, specialuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v. samt udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland.

Ansættelsessamtale forventes afholdt den 15. januar 2018.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale