Speciallæge i Infektionsmedicin – bred infektionsmedicin, samarbejde og gode kolleger er garanteret! Medicinske sygdomme, Kolding Sygehus

Ansøgningsfrist: 07/03/2024 Sygehus Lillebælt

Det infektionsmedicinske speciale på Sygehus Lillebælt søger en bredt funderet speciallæge til udvikling og konsolidering af specialet i samarbejde med det øvrige speciallægeteam.

Om specialefunktionen

Det infektionsmedicinske speciale er fysisk placeret på Akutsygehuset i Kolding. Specialet har et stort ambulatorium med udredning og behandling af bl.a. kronisk viral hepatitis og immundefekt-tilstande. Herunder er der etableret udefunktion på Rusmiddelcenter i Esbjerg mhp opsporing og behandling af Hepatitis C.

Vi har et fælles lunge- og infektionsmedicinsk sengeafsnit med 18 senge. Stuegangsfunktionen varetages i samarbejde med lungemedicinske speciallæger. Her behandles komplicerede infektionsmedicinske problemstillinger, inklusive svære lungeinfektioner. Afdelingen har dedikeret sygeplejepersonale og håndterer bl.a. NIV og K-CPAP.

Vi arbejder tæt sammen med afdelingens øvrige medicinske specialer og har faste daglige konferencer med intensiv. Teamet dækker også en del af vagtforpligtelsen i akutafdelingen.

Vi varetager ugentlig stuegang på ortopædkirurgisk afdeling hos patienter med komplicerede knogle- og bløddelsinfektioner, og har derudover et samarbejde med karkirurgisk afdeling, hvor vores erysipelas patienter er indlagt.

Vi samarbejder med afd Q, OUH, om bla. immundefektprojekter, udrulning af hepatitis C behandling i regionen og planlægger flere patientforløb i en ”Shared Care” model, bl.a. vedrørende patienter med spondylodiscitis.

Vi vil gerne opbygge et solidt forskningsmiljø og tager udgangspunkt i en under COVID19 pandemien meget forskningsaktiv periode med mange nationale og internationale samarbejder. Specialet har flere forskningsaktive speciallæger herunder en klinisk lektor.

Infektionsmedicinske speciallæger varetager prægraduat undervisning af medicinstuderende på den nye lægelige kandidatuddannelse på Sydvestjysk Sygehus.

Vi forventer, at:

 • Du har lyst til at løfte og tage ansvar for det infektionsmedicinske speciale på akutsygehuset.
 • Du har lyst til at engagere dig bredt i specialets ansvarsområder og tage selvstændigt ansvar for særlige interesseområder.
 • Du altid sætter patienten først – også i en travl dagligdag.
 • Du er speciallæge i infektionsmedicin eller bliver det snart og har en stærk faglig profil.
 • Du har visioner for udviklingen af det infektionsmedicinske speciale i et moderne akutsygehus.
 • Du byder dig til, når dagligdagen er presset.
 • Du er god til at skabe fagligt flow i både ambulatorium, sengeafsnit og Akutafdelingen. Du samarbejder på tværs af speciale og faggruppe.
 • Du deltager aktivt i den daglige, kliniske vejledning af yngre kolleger.
 • Du deltager i forskning, udviklingsprojekter og uddannelse.
 • Du deltager positivt i den kliniske implementering af forbedringsarbejde og vil være med til den fortsatte reorganisering af det infektionsmedicinske område.
 • Du altid holder den gode tone i hverdagen – både over for patienter, pårørende og kolleger.

 

Om din arbejdsfunktion

Hovedparten af din daglige funktion vil være på det infektions –og lungemedicinske sengeafsnit eller ambulatoriet. Har du specielle interesser, vil der dog kunne tages hensyn hertil. Stillingen er vagtbærende i enten bagvagtslaget eller speciallægevagten afhængig af dine kompetencer. Vi forventer, at du indimellem har dagfunktion i Akutafdelingen.

Vi tilbyder

En stilling i en spændende, kompleks og dynamisk afdeling, hvor patienten er i fokus, og hvor vi prioriterer den faglige kvalitet og uddannelse højt. Vi vægter tværfaglighed, teamtanke og gode samarbejdsrelationer internt og eksternt. Du vil få engagerede kolleger med høj faglig kompetence, og du vil opleve en kultur præget af tillid, respekt og humor. Vi prioriterer efteruddannelse samt kursus- og kongresdeltagelse.

Om Medicinske Sygdomme

Medicinske Sygdomme har 57 stationære senge. Vi har cirka 35 uddannelseslæger og 30 speciallæger. Vi har speciallæger og specialambulatorier i følgende specialer:

 • Infektionsmedicin
 • Nefrologi
 • Geriatri
 • Endokrinologi
 • Gastroenterologi i tæt samarbejde med Medicinsk Afdeling, Vejle
 • Reumatologi i tæt samarbejde med Medicinsk Afdeling, Vejle
 • Lungemedicin i tæt samarbejde med Medicinsk Afdeling, Vejle

Vi har uddannelseslæger på følgende niveauer: prægraduat, KBU, introduktionsstillinger og hoveduddannelse i akutmedicin, geriatri, infektionsmedicin, nefrologi og endokrinologi. Desuden deltager vi i uddannelse af praktiserende læger og akutmedicinere, og vi prioriterer uddannelse højt.

Det er vigtigt for os, at vi møder hinanden med en god tone og et åbent sind, og bevarer og udvikler gode samarbejdsrelationer.

 

Om ansøgningen og samtale

Ansøgningsfristen er 7/3 2024. Vi afholder samtaler 11/3 2024, hvor afdelingsledelsen og nærmeste samarbejdspartnere deltager. Samtalen tager udgangspunkt i ansøgningen og en kort case.

Vi indhenter referencer efter nærmere aftale.

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen er på 37 timer, og ansættelsen er pr 1/8 2024 eller efter aftale.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til den mellem Danske Regioner og Lægeforeningen til enhver tid gældende overenskomst.

Inden endelig ansættelse, indhenter Sygehus Lillebælt børneattest.

Har du spørgsmål?

Du kan få nærmere oplysninger om stillingen ved henvendelse til ledende overlæge Janne Jensen, telefon 76 36 26 11 og e-mail: janne.jensen@rsyd.dk cheflæge Anne Friesgaard Christensen, telefon 76 36 21 62 og e-mail: anne.friesgaard.christensen@rsyd.dk.