Specialeansvarlig overlæge til Neurologisk Afdeling, Neurofysiologisk Center, Sjællands Universitetshospital, Roskilde En stilling som specialeansvarlig overlæge i klinisk neurofysiologi er ledig til besættelse snarest muligt. Ansøger skal være speciallæge i klinisk neurofysiologi eller neurologi med fagområdeuddannelse i neurofysiologi.

Dette job er udløbet

Sjællands Universitetshospital vil være pioner i det danske sundhedsvæsen og definere en ny, bedre og anderledes måde at drive et sundhedsvæsen på. Med overskriften ”Patienten er alt” implementerer hospitalet en ambitiøs strategi, som vil sætte en ny retning for fremtiden.

Missionen er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. Sjællands Universitetshospital er etableret som en organisatorisk enhed. Vi er således allerede nu i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

I de kommende år vil en række funktioner flytte fra Roskilde til de nye bygninger i Køge. Sjællands Universitetshospital, Roskilde bliver således omdannet til et specialsygehus, der tilbyder ambulante, smidige og effektive patientforløb til lokalområdets borgere. Sjællands Universitetshospital, Roskilde skal være en stærk spiller i forhold til at udvikle og teste nye former for organisering, teknologi og telemedicin i tæt samarbejde med blandt andet uddannelsesinstitutioner, virksomheder, patienter og kommuner.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på:
http://www.regionsjaelland.dk/suh

Sjællands Universitetshospital indgår i Københavns Universitets Hospital, som er et samarbejde mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet og sygehusene i Region Hovedstaden og i Region Sjælland.

Neurologisk Afdeling

Neurofysiologisk Center hører organisatorisk under Neurologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital. Neurofysiologisk Center leverer neurofysiologiske ydelser for hele Region Sjælland, og befolkningsunderlaget er 820.000 borgere. Den daglige ledelse i Neurofysiologisk Center varetages af den specialeansvarlige overlæge og den ledende neurofysiologiassistent, i tæt samarbejde med afdelingsledelsen i Neurologisk Afdeling.

Neurofysiologisk Center udfører alle de klassiske neurofysiologiske undersøgelser samt ultralydsundersøgelser af halskar. Afsnittet yder årligt (2017) 5700 neurofysiologiske undersøgelser, og hertil kommer ca. 14o PSG/MSLT undersøgelser, 120 EMU undersøgelser og ca. 100 cEEG undersøgelser.

Til rådighed for patientundersøgelserne har Centret 8 ambulante undersøgelsesrum, to EMU stuer, en PSG/MSLT stue, tre akutte monitoreringssenge med mulighed for cEEG, samt en afdelingsbil til de akutte EEG undersøgelser på andre matrikler i regionen (assistentbaseret).

Alle speciallæger i afdelingen har ugentlig afsat tid til administration, idet vi lægger vægt på, at overlægerne varetager tværgående organisatoriske, uddannelsesmæssige og ledelsesmæssige opgaver.

Uddannelse er et flagskib for afdelingen, og alle speciallæger forventes aktivt at tage del i uddannelsesfunktioner monofagligt (læger og medicinstuderende) såvel som tværfagligt.

Afdelingens lægelige stab

Der er 25 fuldtidsansatte speciallæger i Neurologisk Afdeling, heraf to speciallæger i klinisk neurofysiologi samt en speciallæge i intern medicin/geriatri. Blandt afdelingens neurologiske speciallæger er tre aktivt deltagende i den kliniske neurofysiologi med funktionsområde indenfor søvn- og EEG undersøgelser.

Aktuelt har afdelingen ingen yngre læger i neurofysiologiske uddannelsesstillinger, men der er mulighed for ansættelse af intro-læge og afdelingslæge i fagområde uddannelse, og den specialeansvarlige forventes at gå aktivt ind i rekrutteringsprocessen.

Afdelingen er forskningsaktiv og i afdelingens speciallægegruppe er en professor i neurofysiologi og en klinisk forskningslektorer i neurologi. Der er for nuværende 6 kliniske assistenter i PhD forløb (en sygeplejerske og fem læger), heraf tre tilknyttet den neurofysiologiske forskning.

Kvalifikationer

Speciallæge i klinisk neurofysiologi eller neurologi med fagområdeuddannelse i neurofysiologi.

Erfaringsmæssig

  • Bred klinisk erfaring indenfor de neurofysiologiske undersøgelses modaliteter er en forudsætning.
  • Interesse og erfaring indenfor neuromuskulære sygdomme vil være en fordel.
  • Ledelsesmæssig erfaring eller uddannelse.

Ansvars og kompetenceområder

Den specialeansvarlig overlæge har ansvaret for den daglige kliniske ledelse af Neurofysiologisk Center. Overlægen har ansvar for den videre udvikling af fagområdet i Region Sjælland, og forventes desuden at være synlig nationalt i forhold til udvikling, uddannelse og rekruttering til fagområdet.

Foruden det klinisk neurofysiologiske specialeansvar, vil det være at foretrække at ansøger indgår i afdelingens neuromuskulære team, og i samarbejde med de to øvrige overlæger i teamet løfter ansvaret for de neuromuskulære udredningsforløb i klinikken.

I neurofysiologien indgår den specialeansvarlige overlæge i EMG/ENG og EP undersøgelser, akutte EEG undersøgelser og supervision af neurofysiologiassistenterne. Omfanget af de kliniske opgaver i forhold til de ledelses- og udviklingsmæssige opgaver aftales ved ansættelsen.

Den specialeansvarlige overlæge refererer til den ledende overlæge i Neurologisk Afdeling.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Aktuelle stilling er ikke forbundet med formaliseret vagt.

Inddragelse af repræsentanter fra patientforum

Som led i strategien inddrages medlemmer af hospitalets patientforum i lederrekrutteringer. Det må derfor forventes, at der deltager en patient eller pårørende i samtaleudvalget.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Jesper Gyllenborg.

Du kan læse mere om Sjællands Universitetshospital på www.regionsjaelland.dk/suh

Sundhedsstyrelsen har decentraliseret bedømmelserne vedrørende overlægestillinger, og Sjællands Universitetshospital anvender en vurdering af de syv lægeroller (Medicinsk ekspert/lægefaglig, Kommunikator, Samarbejder, Leder/administrator/organisator, Sundhedsfremmer, Akademiker/forsker og underviser, Professionel) i den faglige bedømmelse. Ansøger bedes i ansøgningen – med bedst mulig dokumentation – forholde sig konkret til de syv lægeroller jævnfør Sundhedsstyrelsens rapport: De syv lægeroller, fra maj 2013

Du kan læse mere om rollemodellen (De syv lægeroller) her

Ansøgningsfrist 27.04.18

 

Kontaktperson(er):
Navn: Jesper Gyllenborg
Stilling: Diverse underviser
Email: jgy@regionsjaelland.dk
Telefon: 47322801

 

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital vil være pioner i det danske sundhedsvæsen og definere en ny, bedre og anderledes måde at drive et sundhedsvæsen på. Med overskriften ”Patienten er alt” implementerer hospitalet en ambitiøs strategi, som vil sætte en ny retning for fremtiden. Missionen er patienten, og visionen er suveræn kvalitet.

Sjællands Universitetshospital er etableret som en organisatorisk enhed. Vi er således allerede nu i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne. Når bygningerne i Køge står færdige i 2023, vil regionens specialiserede behandlings-, forsknings- og undervisningsaktiviteter være samlet her. Læs mere om Sjællands Universitetshospital på her.